برنامه ریزی عمرانی و آبادانی کلانشهرها در راستای مدیریت بحران زلزله با تأکید بر بافت فرسوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد تهران جنوب

چکیده

شهر موجودی زنده و پویا است که کالبد آن در دوره های مختلف تحت تاثیر تحولات اقتصادی سیاسی و فرهنگی طبیعی واجتماعی شکل می گیرد. بافت های فرسود شهری که زمانی براساس الگوهای شهری و یا تاثیر از شرایط اقتصادی- اجتماعی ساکنان و ویژگی های محیطی به وجود آمده اند، امروزه بر اثر گذشت زمان و تغییر در الگوهای فضایی ساخت و ساز، قابلیت زندگی را از دست داده اند و دارای مشکلات زیادی از لحاظ شرایط کالبدی، عبور و مرور، اقتصادی و اجتماعی برای زندگی امروزی است. این بافت ها دارای نقاط قوت و فرصت های زیادی هستند که براساس شناخت جامع و برنامه ریزی صحیح این نقاط، می توان راهبردهای بهینه ای جهت ساماندهی وضعیت موجودبافت های فرسوده ارایه داد.این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از مدل SWOT فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP تدوین شده است. در این تحقیق به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بافت فرسوده شهری در منطقه18 تهران پرداخت شده است یافته های حاص از تحلیل مدل فوق در این پژوهش نشان می دهد که علاقه مندی ساکنین برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و وجود گروه های کم درآمد اقتصادی در بافت به ترتیب از مهم ترین نقاط قوت و ضعف، بالا بودن میزان مشارکت در شهرهای کوچک و مقاوم نبودن ساختمان ها در برابر مخاطرات طبیعی از مهمترین نقاط فرصت و تهدید می باشد. مهمترین راهبردها در ارتقا کیفیت سکونت و زندگی در بافت های فرسوده، جلب مشارکت مردمی در طرح، اجرا، بهسازی و نوسازی، فراهم کردن بسترهای لازم جهت تشکیل نهادهای مدیریتی مردمی، تشویق مردم به تشکیل سازمان های محلی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development planning and development of metropolises in order to manage the earthquake crisis With emphasis on worn tissue

نویسنده [English]

 • Amir Reza Mazrae
BS student in Civil Engineering - Earthquake, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The city is a living and dynamic creature whose body is formed in different periods under the influence of natural, political and cultural economic, political and cultural developments. Dilapidated urban textures that were once based on urban patterns or the impact of socio-economic conditions of residents and environmental characteristics, today due to the passage of time and changes in spatial patterns of construction, have lost the ability to live and have There are many problems in terms of physical, transit, economic and social conditions for today's life. These textures have many strengths and opportunities that based on comprehensive knowledge and proper planning of these points, optimal strategies can be presented to organize the existing situation of worn textures. This article uses a descriptive-analytical approach from field and library studies. And using SWOT model, AHP hierarchical analysis process has been developed. In this study, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of worn-out urban fabric in District 18 of Tehran have been investigated. The findings of the analysis of the above model in this study show that residents are interested in improving and renovating worn-out fabric and the existence of groups Low economic income in the context of the most important strengths and weaknesses, high participation in small towns and non-resistance of buildings to natural hazards are the most important points of opportunity and threat, respectively. The most important strategies in improving the quality of housing and life in dilapidated areas, attracting public participation in the design, implementation, improvement and renovation, providing the necessary conditions for the formation of public management institutions, encouraging people to form local organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planning
 • metropolitan development
 • earthquake crisis management
 • worn texture
 1. طالب، مهدی، دخالت نه، مشارکت، فصل نامه عمران و بهسازی هفت شهر، سازمان عمران و بهسازی شهری، 1380.
 2. انجم شعاع، امینه، رویکردی به علل عدم تحقق طرح های احیاء و بازسازی بافت کهن شهری، همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان، 1384.

 

 1. Abuyi Ashkazari. AS (2012), "Earthquake Crisis Management Using Geographic Information Systems (GIS), Case Study: Yazd City", Master's Thesis in Remote Sensing and GIS with the guidance of Dr. Kazem Rangzan, Shahid Chamran University of Ahvaz.
 2. Aghataher, Reza et al. (2016), "Weighting of Factors Affecting Seismic Vulnerability in Tehran", Faculty of Engineering, University of Tehran, Special Mapping Engineering.
 3. Asgari, Ali et al. (2008), "Application of Urban Planning Methods in Reducing the Vulnerability of Earthquake Risks with GIS, Case Study: District 17 of Tehran", Article No. 554.
 4. Azizpour & et al, 2011. Risk assessment system of natural hazards: a new: approach based on fuzzy probability. Fuzzy Sets and Systems; 158:987–99.
 5. OMidali Esmaielm, 2014, Improving the worn-out urban fabric with an earthquake crisis management approachm, Geographical Research, Fall 29, 2014, No. 3 (consecutive 114), P:13
 6. Pourmousavi, Seyed Musa; Iqbal, Mohammad Reza, 2015, Investigating the feasibility of crisis management indicators in the detailed study studied: District 20 of Tehran Municipality, Second Year - Issue 2 (Ministry of Science) / ISC (16 pages - from 17 to 32).
 7. Panahi, Mehdi et al. (2013), "Location of Vulnerable Points in Tehran Using Multivariate Decision Making Methods and Geographic Information System (GIS)", National Geomatics Conference, National Mapping Organization, Islamic Azad University, Volume 20.
 8. Pouyan, Jila; Fariborz Nateghi Elahi (2010), "Vulnerability of Abrashahr to Earthquake (Case Study: Tehran)", 3rd International Conference on Seismology and Earthquake Engineering. Volume 4. Tehran.
 9. Pourmohammadi, Mohammad Reza et al. (2009), "The role and application of GIS in the management and rescue of residents of urban and rural settlements, a case study: the city of Tabriz", the second scientific-research conference on rescue and relief management.
 10. Pishgahi Fard, Zahra et al. (2012), "Modeling of hazardous areas using AHP model in GIS environment for urban crisis management (Case study: Region 8 of Tabriz Municipality)", Scientific-Research Quarterly of Geographical Space, No. 37, Pages 200-183.
 11. Taghvayi & Kiyani, 2010, Crisis Management, Scientific, Research, Educational and Information Quarterly, Organization of Municipalities and Villages of the country, Consecutive 16, P:42
 12. Hataminejad, Hossein et al. (2009), "Evaluation of seismic vulnerability in the sample city under study: District 10 of Tehran", Human Geographical Research (Geographical Research).
 13. Hosseinzadeh, Nemat, 2020, Location of vulnerable urban areas with crisis management approach using GIS and weighted overlap model (Case study: District 17 of Tehran), articles ready to be published, accepted, published online from April 10.
 14. Savadkouhifar, Sasan (2007), "Fundamentals of Management of Civil, Urban and Crisis Projects for Managers, Specialists and Students of Civil Engineering, Architecture and Urban Planning". Central Library of Iran University of Science and Technology, Imam Hossein University, Printing and Publishing Institute.
 15. Saberi, Azim et al. (2018), "Analysis of the degree of risk in urban areas in order to manage post-earthquake crisis using FAHP method in GIS, Case study: Region 1 of Ahvaz", Quarterly Journal of Geography and Development, Volume 16, Number 50, Spring 2018, Pp. 180-161.
 16. Ghazanfarpour, Hossein et al. (1396); "Identification and leveling of vulnerability of primary and secondary roads and emergency passages in Kerman city using fuzzy logic", Geographical Research of Urban Planning, Volume 5, Number 1, Spring 2017, pp. 19-34.
 17. Giovechi, Saeed and Mohammad Amin Attar (2012), "Application of Multi-Criteria Decision Modeling Models in Post-Earthquake Temporary Settlement, Case Study: Shiraz Region 6", Two Quarterly Journal of Crisis Management, No. 2, pp. 35-43.
 18. Ebadi, Hadi, 2019, Revival of the historical identity of worn-out tissues and its organization in the city of Kermanshah, The Third Scientific Conference on New Horizons in Geography and Architecture and Urban Planning in Iran, pp: 8
 19. Nesyani, Bahram (2016); "Earthquake Crisis Management in Urban Areas in the Pre-Occurrence Stage Using SDSS, Case Study of Region 8 of Tabriz Municipality", M.Sc. Thesis, Industrial Management Organization of East Azarbaijan Agency, p. 51.
 20. Madadi, Aqeel et al. (2011), "Location of landfill in Ardabil city using Bolin, fuzzy and hierarchical (AHP) methods in GIS environment", Mohaghegh Ardabili University Research Project, p. 30.
 21. Manzavi, Mahshid et al., (2010) "Vulnerability of worn-out tissues in the central part of Tehran against earthquakes (Study sample: District 12 of Tehran)", Human Geographical Research, Volume 42.
 22. Murray, J., Ogden, A. T., McDaniel, P.M. (2003). Development of a GIS database for ground water recharge assessment of the Palo use. Soil Sci., 168(11), 759-768.
 23. Mahdavineghadm, Mohammadjavad, 2012, Challenges of construction in the dilapidated texture of the city Comparative study (Nematabad, Zargandeh neighborhoods), Third International Congress of New Horizons of Architecture and Urbanism, pp: 10-11.
 24. Stanganelli, 2008, Preparation of land use planning model using GIS based on AHP case study Adana Turkey, Bull Eng Geol Environ, DOI 10 1007 s10064 009-0247-5
 25. Kao. Lin, u, oct 1997, Multifactor Spatial analysis for landfill siting, Journal of Environmental Engineering, Volume 122, N10, Pages 902-908.
 26. Rezaei, 2010, Comprehensive Crisis Management in providing flood management implementation strategies, Second National Conference on Flood Management and Engineering with an Approach to Urban Floods, P: 10
 27. Virgil A. Rhodius, 2012, Crisis management in the worn-out urban fabric, Publisher: Elsevier - Science Direct, PP 8.
 28. Saberi, M. (2018). A new pattern of risk management: The Hyogo Framework for Action and Italian practise. Socio-Economic Planning Sciences, VOL: 42(2), pp: 92-111.
 29. Gamily. I.H. EL, Selim. G, Hermas. E. A (2010). Wireless mobile field-based GIS science and technology for crisis management process: A case study of a fire event, Cairo, Egypt. The Egyptian Journal of Remote Sensing & Space Sciences, 13, 21-29.
 30. Garcia-Magarino, I., Gutierrez, C., (2013)."Agent-oriented modeling and development of a system for crisis management", contents list available at Sciverse ScienceDirect, Expert Systems with Applications. 40. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/eswa.
 31. Kar, B., & Hodgson, M. E. (2008). A GIS‐based model to determine site suitability of emergency evacuation shelters, Transactions in GIS, 12(2), PP 227-248.
 32. Zangiabadi, Ali et al. (2010), "Analysis and evaluation of earthquake vulnerability factors in the city, case study: Tehran Region 4".
 33. Ziari, Keramatollah et al. (2010), "Study of vulnerability of urban tissues against earthquakes, studied: District 11 of Tehran".