مطالعه موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی مدیریت شهرها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه، ساوه، ایران

چکیده

اخیرا اصطلاحات حکمروایی و حکمروایی خوب شهری به طور فزاینده ای در ادبیات توسعه و مدیریت شهری در سطح جهانی فراگیر بوده و حکمروایی بد نیز به عنوان یکی از دلایل همه مشکلات و مصائب در درون جامعه شهری تلقی می گردد. حکمروایی شهری به عنوان مجموعه روش هایی که در آن افراد، نهادها، بخش عمومی و بخش خصوصی امور مشترک شهر را مدیریت و برنامه ریزی می کنند، یک فرایند مداوم است که از طریق آن منافع متضاد یا ناسازگار می توانند همساز شده و کنش جمعی به وقوع می پیوندد. حکمروایی شهری بطور در هم تنیده ای به رفاه شهروندان ارتباط دارد. حکمروایی خوب شهری، بر اساس اصل شهروندی پایه گذاری شده و مهمترین و کانونی ترین مفهوم آن سهیم شدن شهروندان در اداره امور شهر می باشد. مشارکت شهروندان در مدیریت شهر چنان مهم و تعیین کننده محسوب می شود که در صورت نحیف شدن این ویژگی، دیگر نمی توان عنوان حکمروایی خوب شهری را بر آن نهاد. در این تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از مطالعات کتابخانه ای، موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی شهرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل «فقدان شهر و وجود نظریه ای پایه برای تعریف شهر در ایران»، «عدم شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیرگذار»، «عدم تکوین مفهوم برنامه ریزی در ایران»، «فقدان جایگاه مفهوم شهروندی»، «دولت در ایران»، «جایگاه مدیریت شهری در قوانین و اسناد فرادست»، «عدم وجود یکپارچگی در مدیریت شهری» و«تامین مالی ناپایدار شهرداری ها و مشکلات تبعی آن» از مهمترین موانع در این زمینه به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of obstacles and background challenges facing urban governance in Iran

نویسندگان [English]

 • MOHSEN ASHNAVAR 1
 • Ebrahim Vasheghani Farahani 2
 • Abolfazl Rabiei Fardad 3
1 Master of Business Administration in Financial Orientation, Islamic Azad University, Saveh Science and Research Branch, Saveh, Iran
2 M.Sc. in Marine Structural Engineering, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Master of Business Administration in Financial Orientation, Islamic Azad University, Saveh Science and Research Branch, Saveh, Iran
چکیده [English]

Recently, the terms governance and good urban governance have become increasingly pervasive in the world development and management literature, and bad governance is considered as one of the causes of all problems and misery within urban society. Urban governance, as a set of methods in which individuals, institutions, the public sector and the private sector manage and plan the common affairs of the city, is an ongoing process through which conflicting or incompatible interests can be harmonized and collective action Occurs. Urban governance is intertwined with the well-being of its citizens. Good urban governance is based on the principle of citizenship and its most important and central concept is the participation of citizens in the management of city affairs. Citizens' participation in the management of the city is so important and decisive that if this feature is weakened, it can no longer be called good urban governance. In this research, based on the data collected from library studies, the obstacles and underlying challenges facing urban governance in Iran have been investigated. The results show that components such as "lack of city and the existence of a basic theory to define the city in Iran", "lack of strong and effective civil society", "lack of development of the concept of planning in Iran", "lack of position of the concept of citizenship" "Government in Iran", "The position of urban management in the laws and documents above", "Lack of integration in urban management" and "Unsustainable financing of municipalities and its related problems" are among the most important obstacles in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City
 • Urban Management
 • Urban Planning
 • Government
 • Iran
 1. امیریار احمدی، محمود (1378)؛ به سوی شهرسازی انسانگرا .تهران:شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
 2. ایمانی جاجرمی، حسین و دیگران (1381)؛ مدیریت شهری پایدار؛ بررسی تجارب مشارکتی شهرداریها و شوراهای اسلامی ایران، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
 3. آخوندی، عباس و دیگران (1387)؛ آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران، پژوهشهای جغرافیایی، دوره 40 ،ش 6
 4. برکپور، ناصر (1381)؛ گذار از حکومت شهری به حاکمیت شهری، پایان نامه دکتری شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
 5. حبیبی، سید محسن (1383)؛ از شارتا شهر.تهران:انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم
 6. رضا زاده، مرضیه (1384)؛. عوامل اجتماعی و تحول فرم فضای شهری.تهران:پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری.
 7. شادمان، کیوان(1383)؛ انتقال معنادر عرصه معماری.تهران :روزنامه همشهری ،شماره 3503 فرجامی،محمد رضا (1383)؛ ابعاد هویت شهری.مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران.جلد 1(ساخت کالبد شهری ) .شیراز : دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
 8. شریف زاده، فتاح و رحمت الله قلیپور (1382)؛ حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، دوره 1 ،ش 2.
 9. فکوهی،ناصر (1383)؛ انسان شناسی شهری.تهران: نشرنی چاپ دوم.
 10. قاسمی، ابوالفضل، محمدتقی قزلسفلی، یوسف مسلمی مهنی(1398)؛ حکمرانی خوب شهری به منزله مرجعیت سیاستگذاری شهری؛ تحلیل محتوای برنامه پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم بهار، شماره 101
 11. کامیار،غلامرضا (1379)؛ حقوق شهری و شهرسازی .مجمع علمی و فرهنگی مجد .چاپ سوم.
 12. لطفی، حیدرف فرداد عدالتخواه شب بو وزیرپور، مینو میرزایی(1388)؛ مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان، فصلنامه جغرافیای انسانی سال دوم زمستان، شماره 1
 13. محمدی،علی اصغر، حسین عزیزی، محمد مرادی(1399) تاثیر حکمرانی مطلوب در توسعه شهری در ایران، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11 زمستان 1399 صفحه 273-289
 14. Abdellatif, Adel (2003). “Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development”, Governance ProgrameAdvisor Regional Bereau for Arab States, UNDP.
 15. Brunetta, Grazia and etal.(2019). Urban Resilience for Risk and Adaptation Governance Theory and Practice. Springer International Publishing AG
 16. Moore-Cherry, Niamh and John Tomaney (2018).”Spatial Planning, Metropolitan Governance and Territorial Politics in Europe: Dublin as a Case of Metro-Phobia?”, European Urban and Regional Studies, 00(0).
 17. UN-HABITAT (2004). Global Campaign on Urban Governance Global Urban Observatory.