اهمیت تنگه باب المندب در تفکر ژئواکونومی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

تنگه باب المندب مهمترین گذرگاه آبی جهان است و آنچه جایگاه آن را در استراتژی قدرتها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برجسته می سازد عامل رقابت ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی کشورهای دارنده و مصرف کننده منابع انرژی نفت و گاز جهت تسلط بر کانال های ترانزیتی آن می باشد. تنگه باب المندب کانون مهم تجاری است که دو منطقه ناپایدار و ناامن شبه جزیره عربستان و منطقه شاخ آفریقا را به هم پیوند می دهد و بستر ساز حضور بازیگران متعددی است که تحت تاثیر ژئوپلیتیک انرژی، تفکر ژئواکونومی را دنبال می کنند. بر این اساس، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-توصیفی ضمن پاسخ به این پرسش که سیستم رقابت ژئوپلیتیکی حاکم در منطقه باب المندب که بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای آنرا پیگیری می کنند بر چه اهداف ژئواکونومی تمرکز پیدا می کند، به این نتیجه می رسیم که تامین امنیت راهها، آزادی تجارت، تسهیل حرکت آزاد سرمایه برای منافع کشورهای دارنده ذخایر انرژی نفت و گاز و کشورهای دارنده خطوط لوله ضروری است، از این رو بازیگران با کنترل و نظارت بر ترانزیت انرژی می خواهند اهداف ژئواکونومی خود را دنبال نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The importance of Bab al-Mandeb Strait in the geo-economic thinking of regional and trans -regional actors

نویسنده [English]

 • mariam verij kazemi
PhD student in Political Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bab al-Mandab strait is the most important waterway in the world and its place in the strategy of regional powers and actors also trans-regional highlights the geopolitical-Geo economic competitiveness of resource-owning and consuming countries oil and gas energy to dominate its transit channels. Bab al Mandab Strait is an important commercial center. It connects the two unstable and insecure regions of the Arabian Peninsula and the horn of Africa and creates a platform for presence. There are many actors who pursue geo-economic thinking under the influence of energy geopolitics. Accordingly ,research present with analytical-descriptive method while answering the question that the geopolitical competition system prevailing in the Bab al Mandab region and what does Geo economic goals does Al-Mandab ,pursued by regional and supra-regional actors, is being focused on by experts. We conclude that ensuring road safety, freedom of trade, facilitating the free movement of capital for the interests of countries. The holder of oil and gas energy reserves and the countries holding the pipelines are essential, hence the actors with control and energy transit monitoring wants to pursue their Geo economic goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bal al Mandab Strait
 • geo-economics
 • Regional and trans-regional actors
 • Oil and gas energy
 • وریج کاظمی،مریم(1397)؛ جغرافیا و انرژی حوضه دریای کاسپین، انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی،ص200.

مقاله

 • حسینی، محمد جواد(1387)؛ بررسی بحران سومالی، فصلنامه مطالعات افریقا، صص 181-232.
 • عزتی،عزت الله(1382)؛ تحلیلی بر ژئواکونومی آفریقا و تاثیر آن بر امنیت ایران، فصلنامه مطالعات افریقا، شماره13،صص123-139.
 • مطهری،مصطفی(1400)؛ رقابت های برای نفوذ و شاخ آفریقا در سالی که گذشت، فروردین 1400، مرکز بین المللی مطالعات صلح. http://peace-ipsc.org
 • وریج کاظمی،مریم(1399)،بررسی نقش کریدور واخان افغانستان در طرح یک کمربند-یک راه چین،فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره 3، شماره3، صص253-233.

 

مقالات انگلیسی

 

 

 

 • Eid, Fadi( 2018),The Fingers of the Revolutionary Guards in the Horn of Africa, the Moroccan Center for Contemporary Studies and Research, print.

 

 

 

 

 

 

 • INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES (IISS). Strategic rivalries around the Bab el-Mandeb Strait. Strategic Comments, [s.l.], v. 24, n. 4, p.8-10, 21 abr. 2018. Http://dx.doi.org/10.1080/13567888.2018.1485341

 

سایت خبری-تحلیلی