مؤلفه های تاثیر گذار بر ارتقای کیفیت فضای سبز شهری ( نمونه موردی پیاده روهای شهر یاسوج )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد گچساران، دانشگاه ازاد اسلامی گچساران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه آزاد اسلامی - یاسوج -ایران

چکیده

فضاهای سبز شهری شامل بخش های مختلفی و دارای تقسیم بندی میباشد که ما در این پژوهش ییاده روهای شهر یاسوج را مورد بررسی قرار میدهیم. هدف از این مقاله بررسی عوامل و مؤلفه های تاثیر گذار از جمله مؤلفه های زیبا شناسی ، کالبدی ، احساسی ، عملکردی و همچنین مؤلفه های دیگر مانند بافت ، فرم ، شکل ، رنگ و ... بر روی ارتقاء کیفیت فضای سبز شهری (ییاده روهای شهر یاسوج) میباشد . در این پژوهش با بررسی مؤلفه ها میخواهیم تاثیر آن ها را بر روی کیفیت پارک های شهری مورد مطالعه قرار دهیم . روش تحقیق در این پژوهش از نوع میدانی بوده است ، پس از تجزیه و تتحلیل آماری یافته ها که از طریق پرسشنامه تهیه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS جمع آوری شده است . بر اساس یافته های تحقیق مؤلفه احساسی بیشترین تأثیر را در ارتقاء کیفیت فضای شهری مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. بر اساس یافته ها، استفاده از ظرفیت طراحی فضای سبز در ایجاد فضایی منعطف و چند عملکردی در محدوده مورد مطالعه در جهت ارتقاء کیفیت آن اولویت اول را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential components on improving the quality of urban green space (Case study of sidewalks in Yasuj)

نویسندگان [English]

 • rezs ghashghaei 1
 • elham mansourian 2
1 Department of Architecture, Gachsaran Branch, Gachsaran Islamic Azad University, Iran
2 Master student of architecture - Islamic Azad University - Yasuj - Iran
چکیده [English]

Urban green spaces include different sections and have divisions that in this study we examine the monuments of Yasuj city. The purpose of this article is to study the factors and influential components including aesthetic, physical, emotional, functional components as well as other components such as texture, form, shape, color, etc. on improving the quality of urban green space. Is the city of Yasuj).
In this study, by examining the components, we want to study their impact on the quality of urban parks. The research method in this research was field type, after statistical analysis of the findings which was prepared through a questionnaire and collected using SPSS software.
According to the research findings, the emotional component has the greatest impact on improving the quality of the studied urban space. Based on the findings, the use of green space design capacity in creating a flexible and multi-functional space in the study area to improve its quality is the first priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • quality of urban green space
 • sidewalks
 • components
 • Yasuj
 1. احمدی ، سیدعباس، حیدری موصلو ، طهمورث، نیکزاد ، روح اله ، 1392 . جنبه های بین المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی. پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی) .
 2. اسمعیلی، اکبر ، 1381 . تحلیل فضای سبز ( پارک های شهری ) براساس برنامه ریزی شهری نمونه موردی مناطق 1 تا 8 تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، استاد راهنما دکترعلی عسگری ، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.
 3. ایران نژاد پاریزی ، محمدحسین و تجملیان ، مهدیه ، 1391 . بوستان و فضای سبز شهری انتشارات دانشگاه یزد .
 4. جنادله ، علی ، 1395 . فضاهای سبز شهری و کیفیت زندگی(مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان ها و فضاهای سبز شهری و کاربرد تجربی آن در سه بوستان شهر تهران). برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی.
 5. خان سفید، مهدی ، 1390 . اصول و برنامه ریزی فضای سبز شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها .
 6. رحیمی ساردو، مجید ، 1399. فضای سبز شهری و نقش آن در زندگی مردم. پژوهشنامه اورمزد (51 (ضمیمه شماره 2) ) ، 238-248 .
 7. زیاری ، کرامت اله ، واحدیان بیگی ، لیلا و پرنون ، زیبا ، 1390 . تحلیل بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی- فضایی سبز شهر تهران، مطالعات پژوهشهای شهری و منطقه ای ، شماره 4 .
 8. سرباز، آمنه و باب اله حیاتی ، 1392 . « بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارک های شهر تبریز»، اولین همایش ملی راه کارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز، اردیبهشت .
 9. سعید نیا ، احمد ، 1383 . کتاب سبز شهرداری ما، فضای سبز شهری ، جلد نهم ، انتشارات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور، تهران .
 10. صالحی، اسماعیل ، رمضانی مهریان ، مجید ، افراسیابی، هادی ، داوودی ، سید مجید و بصیری مژدهی ، رضا ، 1392 . ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری با استفاده از تحلیل شبکه ، فصلنامه مدیریت شهری شماره 32 .
 11. ضرغامپور بویراحمدی ، ولی الله و قشقایی ، رضا ، 1400 . نقش تلفیق فضای سبز در میزان مراودات اجتماعی ساکنین شهر یاسوج.  جغرافیا و روابط انسان ، 4(2), 19-34.
 12. قربانی ، رسول، تیموری ، راضیه، 1389. تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی اسکیپینگ-سیتینگ. نمونه موردی: پارکهای شهر تبریز،پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 72، صص47-62
 13. کریمی نمینی ، الناز و نخعی ، جلال ، 1394 . توسعه فضای سبز در ارتقای کیفیت شهر و اهمیت آن در زندگی شهری (مطالعه موردی: جنب بیمارستان میلاد) اتوبان چمران - تهران (منطقه 2 تهران)، کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار، تهران .
 14. وارثی ، حمیدرضا، محمدی ، جمال، شاهیوندی ، احمد ، 1380 . مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر خرم آباد) . جغرافیا و توسعه ناحیه ای.
 15. مصلی نژاد، علی و مضطرزاده ، حامد ، 1397. تعیین اصول طراحی فضای سبز موثر بر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: پیاده رو ضلع شرقی بلوار آزادی حدفاصل فلکه گاز و خیابان مشکین فام در شهر شیراز). پژوهش و برنامه ریزی شهری ، 9(32) ، 175-184 .
 16. نقی زاده ،محمد ، 1384 . جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ شهرهای ایران ،انتشارات دانشگاه آزاد تهران.
 17. یغفوری ، حسین ، پایداری ، ابوذر و سنجری ، امیرارسلان ، 1394 . توزیع پارک ها و ارزیابی کیفیت آنها در سطح شهرها با استفاده از مدل ویکور (نمونه موردی: شهر عنبرآباد ، استان کرمان). آمایش محیط ، 8(31)، 123-145.
 18. Dunnet et al(2002),Improving Urban Parks,Play Areas and Green Spases