ارائه الگوی بهینه مسکن و حمل و نقل برای افزایش زیست پذیری شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (نمونه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

3 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

4 جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی این موارد برای ایجاد بهترین الگو یا شیوه برای تمامی گروهای مردی با تاکید بر مسکن و حمل و نقل و زیست پذیری شهری ارائه می شود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی_پیمایشی به شمار آورد. با بهره گیری از مطالعات پیشین، و تحقیقات انجام شده پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی طراحی شد که پس از تایید روایی چند تن از خبرگان، 50 پرسشنامه برای خبرگان و صاحب نظران ارسال و 43 پرسشنامه جمع‌آوری و پس از محاسبه نسبت سازگاری اقدام به تحلیل داده‌ها شد. برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای(کتب، مقالات، آرشیو و...) و میدانی (توزیع پرسشنامه) استفاده شده است. نتایج پژوهشی که از پرسشنامه حاصل شد بیانگر این مطلب است که اکثر پاسخ دهندگان داشتن مسکن در دسترسی حمل و نقل و شبکه ارتباطی و زیت پذری حمل و نقل شهری را مهمترین آلترناتیو نقش آفرین در بهبودی شیوه حمل و نقل شهری و نیز شهر و مسکن و حمل و نقل شهری و شهر زیست پذیری و سلامتی شهری دانستند، از طرفی در گام بعدی برخورداری از مدرن بودن و کیفت سیستم حمل و نقل شهری موثر است، کیفیت و قیمت مناسب حمل و نقل و شبکه ارتباطی و دسترسی ها با تفاوت بسیار کمی که نتایج نمایانگر آن است، در جایگاه های سوم و چهارم قرار دارند، و بقیه موارد نیز در جایگاه های بعدی که هر کدام در جای خود برای بهبودی حمل و نقل شهری وثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an Optimal Housing and Transportation Pattern for Increasing Urban Viability Using Fuzzy Multi-criteria Decision Making (Case Study of Tehran)

نویسندگان [English]

 • amin safdari molan 1
 • keramatollah ziyyari 2
 • AHMAD POURAHMAD 3
 • Hossein Hataminejad 4
1 university of tehran
3 DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, UNI OF TEHRAN
4 Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

so in this An article is presented to create the best pattern or method of access to shelter housing for all male groups, with emphasis on three elements of housing and transportation and urban viability. The method of this research is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, descriptive-survey. Using previous studies and researches, a paired matrix questionnaire was designed that after confirming the validity of several experts, 50 questionnaires were sent to experts and experts, and 43 questionnaires were collected and after calculating the adaptive ratio, the analysis was carried out. Data were obtained. Library information (books, articles, archives, etc.) and field (distribution of questionnaires) have been used for data collection. Research results from the questionnaire indicate that most respondents have affordable housing in transport access and communication and urban transport network as the most important alternative to improving urban transport as well as housing and housing. Urban and urban transport, urban viability and urban health, on the other hand, in the next step, have the modernity and efficiency of the urban transportation system, the quality and affordability of transport and the communication network and access services with very little difference The results indicate that they are in the third and fourth positions, and the rest in the next positions, each in the same place They are effective in improving urban transport.

کلیدواژه‌ها [English]

 • livable housing
 • transportation livable
 • livable city
 • Tehran
 1. آذر عادل، رجب زاده علی، (1391)، «تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADM » تهران، نگاه دانش.

  خدامرادی سعید،جمالی علی، ابراهیمی عباس، و افخمی عادل، (1390)، «مدلی برای بررسی رقابت­پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منطق فازی»، فصلنامه پژوهش­های بازرگانی،شماره 60.

  ربیعه مسعود، خواجوئی محسن، (1392)، «تبیین راهبردهای رقابت­پذیری شهر تهران»،  مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 15.

  سایت استانداری تهران، 1398.

  سایت شهرداری تهران، 1398.

  شوندی، حسن (1385)، «نظریه مجموعه های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت»، تهران، گسترش علوم پایه .

  مهرگان محمدرضا،(1390)، « پژوهش عملیاتی پیشرفته»تهران، نشر کتاب دانشگاهی.

  Ambashta, Ajitabh., Momaya, K., 2002, "Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and models", Singapore Management Review, Vol 26 (1), pp. 45-58

  1. Hallgrimsdottir, H. Wennberg, H. Svensson, A. Stahl. Implementation of accessibility policy in municipal transport planning: progression and regression in Sweden between 2004 and 2014, Transp. Policy, 49 (2016), pp. 196-205.

  Brink, E., Aalders, T., Ádám, D., Feller, R., Henselek, Y., Hoffmann, A., ... & Wamsler, C. (2016). Cascades of green: a review of ecosystem-based adaptation in urban areas. Global environmental change36, 111-123.

  Crosby, L. A., Evans, K. R. & Cowles, D. (1990), “Relationship quality in services selling:an interpersonal influence perspective”, Journal of Marketing, 54, 68-81.

  1. Strano, S. Shai, S. Dobson, M. Barthelemy, Multiplex networks in metropolitan areas: generic features and local effects, J. R. Soc. Interface, 12 (111) (2015).

  Hwang, C. L., Yoon, K., 1981, "Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications: a state-of-the-art survey", Berlin, Springer

  Infrastruct. Plan. Rev. 2010, 25, 763–768.

  Investment and Technology Policies for Competitiveness: Review of successful country experiences”, (2003) United Nations Conference on Trade and Development

  1. Current, M. Marsh Multiobjective transportation network design and routing problems: Taxonomy and annotation, European J. Oper. Res., 65 (1) (1993), pp. 4-19.

  Karlinger, Liliane.(2009). The Underground Economy in the Late 1990s: Evading Taxes or Evading Competition? World Development Vol. 37, No. 10, PP. 1600–1611.

  1. Ferrari, M. Berlingerio, F. Calabrese, J. Reades Improving the accessibility of urban transportation networks for people with disabilities, Transp. Res. C, 45 (2014), pp. 27-40
  2. Barthélemy, A. Flammini ,Co-evolution of density and topology in a simple model of city formation, Netw. Spat. Econ., 9 (3) (2009), pp. 401-425.

  M.G. Bell, Y. IidaTransportation Network Analysis (1997).

  Man, TWY, et al, 1998, "Conceptualization of SMEs Competitiveness: A Focus on Entrepreneurial Competencies", Working Paper, Department of Management, Hong Kong Polytechnic University.

  Mei-Tai Chu, Joseph Shyu, Gwo-Hshiung Tzeng, Rajiv Khosla. (2007), "Comparison among three analytical methods for knowledge communities group-decision analysis", Expert Systems with Applications 33 (2007) 1011–1024

  Miller, H. J., Witlox, F., & Tribby, C. P. (2013). Developing context-sensitive livability indicators for transportation planning: a measurement framework. Journal of Transport Geography26, 51-64.

  1. Suksawang, P. Alluri, A. Gan, K. Meneses, F. Cevallos, K. Haleem, D. Saha Use of movable bus stop loading pads: feasibility and design alternatives, J. Public Transp., 17 (2014), pp. 157-173.
  2. Suksawang, P. Alluri, A. Gan, K. Meneses, F. Cevallos, K. Haleem, D. Saha. Use of movable bus stop loading pads: feasibility and design alternatives, J. Public Transp., 17 (2014), pp. 157-173.
  3. Adamidis, V. Petridis, Co-operating populations with different evolution behaviours, Proceedings of IEEE International Conference on Evolutionary Computation, 1996, IEEE (1996).
  4. Oikonomou, P. Cluzel, Effects of topology on network evolution, Nat. Phys., 2 (8) (2006), pp. 532-536.
  5. Guimera, et al.The worldwide air transportation network: Anomalous centrality, community structure, and cities’ global roles Proc. Natl. Acad. Sci., 102 (22) (2005), pp. 7794-7799.

  Rajeev, K. Goel and Michael A. Nelson, "Corruption and Government Size: A Disaggregated Analysis"., Journal of Business and Economics, (1998): 107-120.

  Rivarda, S. Raymond, L. & Verreault, D. (2006). Resource-based view and competitive strategy: An integrated model of the contribution of\ information technology to firm performance. Journal of StrategicInformation Systems, 15, 29˚ 50

  1. Cheng, C.W. Chan, G.H. Huang. (2002), "Using multiple criteria decision analysis for supporting decision of solid waste management", Journal of Environmental Science and Health, Part A 37 (6) (2002) 975–990.
  2. Melkote, M.S. DaskinAn integrated model of facility location and transportation network design Transp. Res. A, 35 (6) (2001), pp. 515-538.

  Saaty TL. (1999), "Fundamentals of the analytic network process", Kobe Japan: ISAHP; August 12–14 1999.

  Scott, A. J. (1999). Regions and the world economy: the coming shape of global production, competition, and political order. OUP Catalogue.

  Shafik, F.A. and Y. Soliman (2006) The Effect of International Changes on the Comparative and Competitive Advantages of Some Egyptian Export Agricultural Crops; INSInet Publication Journal of Applied Sciences Research, No. 2, Vol. 9, P.P. 629-636.

  Shurchuluu, P. (2002). National productivity and competitive strategies for the new millennium, Integrated Manufacturing Systems, 13 (6), 408- 414.

  Smith, D. M. (1979). Where the grass is greener: Geographical perspectives on inequality. Taylor & Francis.

  T.L. FrieszTransportation network equilibrium, design and aggregation: key developments and research opportunities Transp. Res. A, 19 (5) (1985), pp. 413-427.

  Takada, K.; Kobayashi, M. Analysis on Choice behavior of railway passengers when railway service stops.

  Tannert, B., Kirkham, R., Sch¨oning, J. (2019). Analyzing accessibility barriers using costbenefit analysis to design reliable navigation services for wheelchair users. Interact 2019.

  United NationsWorld Urbanization Prospects: the 2014 Revision, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York, United States (2014).

  United NationsWorld Urbanization Prospects: the 2018 Revision, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York, United States (2018).

  1. Chan, T. Fwa, C. TanRoad-maintenance planning using genetic algorithms. I: Formulation J. Transp. Eng., 120 (5) (1994), pp. 693-709.
  2. Franch-Auladell, M. Morillas-Torné, J. Martí-Henneberg, The railway network and the process of population concentration in spain, 1900–2001, Rev. Hist. Econ., 32 (3) (2014), pp. 351-379, Journal of Iberian and Latin American Economic History.

  Yang, L., Chau, K. W., Szeto, W. Y., Cui, X., & Wang, X. (2020). Accessibility to transit, by transit, and property prices: Spatially varying relationships. Transportation Research Part D: Transport and Environment85, 102387.

  Yang, L., Chu, X., Gou, Z., Yang, H., Lu, Y., & Huang, W. (2020). Accessibility and proximity effects of bus rapid transit on housing prices: Heterogeneity across price quantiles and space. Journal of Transport Geography88, 102850.

  Yang, L., Zhou, J., & Shyr, O. F. (2019). Does bus accessibility affect property prices?. Cities84, 56-65.

  Yen, J., Langari, R. (1999), "Fuzzy Logic Intelligence, Control, and Information", Prentice Hall Publishing Company, 1999.

  Yen, J., Langari, R. (1999), "Fuzzy Logic Intelligence, Control, and Information", Prentice Hall Publishing Company, 1999.

  Zanakis, A. Solomon, N.Wishart, S. Dublish (1998), "Multi-attribute decision making: A simulation comparison of selection methods", European Journal of Operational Research 107 (1998) 507–529.