ساماندهی مبلمان شهری شبکه معابر نمونه موردی: بلوار امام خمینی شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

چکیده:

امروز به ندرت میتوان کسی را یافت که به طریقی با مبلمان شهری سر و کار نداشته باشد. و ساماندهی و تعادل بخشی فضا از بحث های کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. مبلمان شهری باید زیبایی بصری محیط را به دنبال داشته باشد، خدمات شهری و عناصر آن باید علاوه بر کاربری و خدمات رسانی مناسب، آرامش روحی و روانی ساکنان را نیز فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف ساماندهی مبلمان شهری بلوار امام خمینی شهر یاسوج تدوین گردیده است. از این رو برای رسیدن به هدف فوق از روش های اسنادی و میدانی به تهیه اطلاعات و تجزیه و تحلیل و تلفیق آنها اقدام شده است در مرحله اسنادی برای گرد آوری اطلاعات از ابزاری همچون مقالات، نقشه ها و اینترنت استفاده شده ، و در روش میدانی با حضور در محدوده مورد مطالعه نسبت به گردآوری اطلاعات از طریق برداشت عناصر اقدام گردید. و به منظور نشان دادن وضعیت موجود و میزان انطباق و اختلاف عناصر موجود در محدوده با استانداردها و ظوابط رایج از جدول مقایسه استانداردها بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده نشان می دهد که وضعیت موجود مبلمان در بلوار امام خمینی یاسوج در مقایسه با استاندارد های رایج در سطح نازلی قرار دارد و به دلیل نبود برخی مبلمان وعدم رسیدگی مناسب از مبلمان، و ..... نتوانسته محیط مناسبی را برای حضور شهروندان در فضای عمومی شهری ایجاد کند. از این رو محدوده مورد مطالعه نیازمند ساماندهی مناسب جهت بحبود وضعیت موجود و ترمیم پیاده راه ها جهت سهولت در رفت و آمد برای اقشار مختلف جامعه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizing urban furniture, a network of case studies: Imam Khomeini Boulevard, Yasuj

نویسندگان [English]

  • Ali aRAM 1
  • فرشید ولیپور 2
1 Master student of architecture, Yasouj branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 lslamic Azad University, Yasuj, Iran
چکیده [English]

Abstract

Today, it is rare to find someone who does not deal with urban furniture in any way. And organizing and balancing the space is one of the key issues in the field of urban planning. Urban furniture should follow the visual beauty of the environment, urban services and its elements, in addition to proper use and service, should also provide peace of mind for residents. The research has been compiled with the aim of organizing urban furniture on Imam Khomeini Boulevard in Yasuj. Therefore, in order to achieve the above goal, documentary and field methods have been used to prepare information and analyze and combine them. In the documentary stage, tools such as articles, maps and the Internet have been used to collect information. and in the field method. By attending the study area, information was collected through the collection of elements. And in order to show the current situation and the degree of compliance and difference between the elements in the range with the standards and common criteria, we have used the table of comparison of standards. The results obtained from the studies show that the current situation of furniture on Imam Khomeini Boulevard in Yasuj is at a low level compared to current standards and due to the lack of some furniture and lack of proper care of furniture, etc. could not be a suitable environment to create the presence of citizens in public urban space. Therefore, the study area needs to be properly organized to improve the current situation and repair sidewalks to facilitate movement for different segments of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizing
  • urban furniture
  • Imam Khomeini Boulevard
  • furniture standards
1_علی زنگی آبادی، نازنین تبریزی، (1386)، تحلیل فضایی مبلمان شهری محدوده گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان، ، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان.
2_تیموریان، کتایون، زیویار، پروانه، (1392)، بررسی و مطالعه رضایتمندی از استانداردهای مبلمان شهری نمونه موردی ناحیه2 منطقه2 شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای ایران، شماره 37.
3_نظریان، اصغر، کاوه ژال نژاد و شهروز ایرانی، (1392) ، مبلمان شهری، مسائل و چالشها، تهران: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی، چاپ اول .
4_رضامستوفی الممالکی، صبا درخشان فر،(1394)، بررسی ظوابط و استانداردهای مبلمان شهری(نمونه موردی:شهر گله دار واقع در استان فارس)، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی.
5_قنبـری هفـت چشـمه، ابوالفضـل، (1382)،بررسـی مشـکالت و نارسـایی های مبلمـان شـهری بـا تاکید بر مسـیرهای عابـر پیـاده، پایان نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تبریز.
6_بهمن مرمری، سمانه نوری لنگ، اکبر معتمدی مهر،پایز(1398)،  بررسی مبلمان شهری و پیامدهای ترافیکی آن (مظالعه موردی شهر لاهیجان)، فصلنامه دانش انتظامی گیلان.
7 _مریم چرخچیان، سیدزهرا حسینی فتلکی، (1397)،  چهارمین کنفرانس ملی شهر سازی، معماری، عمران و محیط زیست .
8-پاکزاد، جهانشاه، (1386)،  سیر اندیشه­ها در شهرسازی (2) ، از کمیت تا کیفیت ، شرکت عمران شهرهای جدید، چاپ اول.
9_ زنگی آبادی، ع، تبریزی، ن.(1383)، طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری، انتشارات شریعه توس .
10_ بحرینی ، ح. (1384)، تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوی رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی، انتشارات دانشگاه تهران .
11_ سازمان زیباسازی شهرداری تهران،(1389)، ظوابط، استاندارد و دستورالعمل مبلمان، تهران: معاونت توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران .
12_ قنبـری هفـت چشـمه، ابوالفضـل،(1389)، استانداردهای مبلمان شهری، انتشارات مهرایران، تبریز، چاپ اول.
13_ گیبونز، جوانا و اوبرهولستر، برنارد؛(1380)، طراحی منظر در خیابان های شهری، حوزه معادنت آموزش و پرورش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ، تهران: سازمان پارک و فضای سبز شهر تهران، چاپ اول.
14_ مرتضایی، رضا؛ مهر(1379)، ((طراحی مبلمان برای خیابان (1): نیمکت و صندلی خیابانی ))، مجله شهرداری ها، سال دوم، شماره ی 17 .
15_  مرتضایی، رضا؛ (1381)، رهیافت های در طراحی مبلمان شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور، چاپ اول.
16_معاونت امور فنی، دفتر امورفنی و تدوین معیارها؛ (1376)، تقاطع های همسطح شهری توصیه ها و معیارهای فنی، تهران انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول.
17_میر هادی، رسول،(1368)، نمونه ای مستند از مناسب سازی محیط شهری برای معلولین تهران، تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ اول.
18_حسین حاتمی نژاد، رزگار حمزه پور، امیر شریفی، عبدالله صالحی،اسفند (1392)،بررسی ظوابط و استانداردهای شهری سر دشت ( نمونه موردی، خیابان سید قطب و وحدت)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهر سازی و توسعه پایدار_، تهران.
19_ مریم کیایی ، (1396)، سنجش تاثیر مبلمان شهری در هویت بخشی و سرزندگی بافت های تاریخی شهری ، فصل نامه میراث و گردشگری .
20_  حیدر ابراهیمی، سیروس رامش، غلام رضا عابدینی، مریم پناهی، علی نعمتی، (1399)، سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و سرزندگی(مورد مطالعه: شهر کرج)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره2 ،شماره4 .
21_Kamp, I . V  . Leidelmeijer , K., Marsman, G., Hollander, A.D, (2013). Urban Environmental
Quality and Human Well-being towards a Conceptual.
22_ Bulut, Y., and Atabeyoglu, O. 2007, Funtains as Urban furniture in Historical Urban Structure and usage culture: Ezrrum City Case.