نقش حقوق شهروندی و دموکراسی در مدیریت سیاسی فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

حقوق شهروندی، بخشی از حقوق اساسی مانند مشارکت سیاسی است که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است و در برخی از قوانین اساسی شکل ملی به خود می گیرد و به طور خلاصه آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی به خود گرفته است. همچنین، حقوق شهروندی جزو حقوق اساسی هر شهروند اعم از مرد و زن است. این حقوق دارای ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی می‌باشد و شهروندان در هر بعدی به ایفای نقش می‌پردازند. در این راستا، مدیریت سیاسی فضا نیز جایگاه مهمی دارد. مدیریت سیاسی فضا در بعد ملی عبارت است از اداره سیاسی فضا به منظور دستیابی به اهداف ملی با دیدگاه همه جانبه، آینده‌نگر و راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیت‌های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی (ملی و منطقه‌ای) و توسعه پایدار سرزمینی. شهروندان با شرکت در انتخابات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضائیه، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز رییس شورای عالی امنیت ملی نقش ایفا می‌کنند و افراد منتخب با به اجرا گذاشتن سیاست‌های مختلف به مدیریت سیاسی فضا در پهنه کشور می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of civil rights and democracy in the political management of space

نویسندگان [English]

  • farid abbasi 1
  • adham dahani 2
1 fardowsi university, mashhad, iran
2 ferdowsi university, mashhad, iran
چکیده [English]

Citizenship rights are part of fundamental rights such as political participation, which is inspired by human rights in its relative form and takes on a national form in some constitutions, and in short it is the part of fundamental rights that is belonging to oneself. Also, citizenship rights are among the basic rights of every citizen, both men and women. These rights have civil, political, economic, social, cultural and judicial dimensions, and citizens play a role in every dimension. In this regard, the political management of space also has an important place. Political management of space in the national dimension is the political management of space in order to achieve national goals with a comprehensive, forward-looking and strategic perspective and taking into account the natural, human and economic constraints in geographical spaces (national and regional) And sustainable territorial development. By participating in elections directly and indirectly, citizens play a role in electing the leadership, the presidency, members of the Islamic Consultative Assembly, the head of the judiciary, members of city and village Islamic councils, and the chairman of the Supreme National Security Council. Implementation of various policies to political management of space in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil rights
  • democracy
  • political management of space
1- جان­پرور، محسن؛ عباسی، فرید (1400)، مناسبات ایران و ترکیه از منظر منابع آبی، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره 13، شماره 4، صص 56-44
2-  طاهری، محسن (1395)، نقد و بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به منشور حقوق شهروندی، همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان؛
2- محسنی، رضاعلی (1389)، ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره دهم، ص 144-117؛
3- سلیمی، علی (1396)، بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، مجله بین­المللی پژوهش ملل، دوره سوم، شماره بیست و هفتم، ص 73-67؛
4- فلاح­زاده، علی محمد (1386)، نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر، مجله حقوقی دادگستری، شماره پنجاه و هشت، ص 63-37؛
5- بیات کمیتکی، مهناز؛ یزدان پناه، زین­العابدین؛ بالوی، مهدوی (1397)، از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ از فاعلیت تا مشارکت، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی قضایی، دوره بیست و سوم، شماره هشتادو دوم، ص 30-1؛
6- حافظ­نیا محمدرضا؛ رومینا، ابراهیم؛ احمدی­پور، زهرا؛ قانی، علی اصغر (1390)، مدیریت سیاسی فضا در سیستم­های بسیط متمرکز، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال نهم، شماره اول، ص 31-1؛
7- محمدشاهی، حمیدرضا؛ اخباری، محمد؛ بیژنی، علی؛ مهدوی، منوچهر (1398)، سازماندهی سیاسی فضا و مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با تاکید بر قابلیت­های ژئوپلیتیکی، فصلنامه علمی دانش انتظامی غرب استان تهران، دوره ششم، شماره بیست و دوم، ص 118-95؛
8- نوروزی، محمدجواد؛ باقری، علی اکبر (1391)، بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامی، سال اول، شماره سوم، ص 208-185؛
9- سایبانی، علیرضا؛ سالاری، امین اله (1395)، بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره پانزدهم؛
10- پایگاه اطلاع­رسانی مجلس شورای اسلامی (1400). https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132304
11- پایگاه اطلاع­رسانی مجلس شورای اسلامی (1400). https://www.parliran.ir/
12- درگاه ملی قوه قضاییه (1400). https://eadl.ir/
13- خبرگزاری تابناک (1400). https://www.tabnak.ir/fa/tags/6235/1