شناسایی چالش های ترافیکی و نقش مدیریت در ارتقای ایمنی ترافیک در معابر شهری و حمل و نقل همگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی(خط و مش گزاری عمومی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

امروزه رشد شهرنشینی و ازدیاد خودروها در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سبب افزایش تراکم و میزان تصادفات ترافیکی در شبکه معاب ر شهری شده است که به هیچ عنوان برای عبور این حجم و نوع ترافیک طراحی نشده اند. ضعف در تعمیر و نگهداری صحیح از جاده ها و معابر و وجود تقاطع هایی که به صورت غلط طراحی شده اند باعث بروز مشکلات جدی در ایمنی شبکه معابر شهری شده است. همچنین عدم رعایت سلسله مراتب سازمان فضایی و عدم توجه به نحوه توزیع و پراکنش کاربریهای شهری در شهرها و بویژه کلانشهرها موجب بوجود آمدن ناآرامی در داخل محلات شهری شده و ناخواسته ترافیک عبوری را به مرکز این محلات می کشاند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر شناسایی چالش های ترافیکی و نقش مدیریت در ارتقای ایمنی ترافیک در معابر شهری و حمل و نقل همگانی با روش توصیفی-تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی کلی علل و عوامل اصلی چالش های ترافیکی شهرها از دیدگاه مسئولین و شهروندان پرداخته و در نهایت پیشنهادات کاربردی در راستای ساماندهی این معضل در کلانشهرها ارائه شد. نتایج نشان می دهد عامل مهمی جهت ایجاد انگیزه در مردم و در مقابل آن توسعه و بهبود کیفیت خدمات شهری و ارتقای ایمنی ترافیک در معابر شهری و حمل و نقل همگانی و در نتیجه ساماندهی ترافیک خواهد شد. و هر چقدر این رضایت در بین شهروندان بیشتر گردد، همکاری آنان با نهادهای گوناگون در جهت انجام بهتر وظایف و ارائه خدمات در سطح شهر بیشتر خواهد شد. و می توان گفت استفاده از تجارب جهانی و داشتن رویکردهای کوتاه مدت و بلند مدت در مسایل حمل و نقل شهری، ضمن ایجاد زیرساختهای انسان محور، بهبود کیفیت زیست شهری و زندگی شهروندان تاثیر گزار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify traffic challenges and the role of management in promoting traffic safety, On urban thoroughfares and public transportation

نویسنده [English]

 • Fatemeh Manouchehri
Department of Public Administration (Public Policy), Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
چکیده [English]

Today, the growth of urbanization and the proliferation of cars in many developing countries has led to an increase in the density and rate of traffic accidents in the urban road network, which are not designed to pass this volume and type of traffic. Weaknesses in the proper maintenance of roads and passages and the existence of incorrectly designed intersections have caused serious problems in the safety of the urban road network. Also, non-observance of the hierarchy of the space organization and lack of attention to the distribution and distribution of urban land uses in cities, especially metropolises, causes unrest within urban neighborhoods and inadvertently draws transit traffic to the center of these neighborhoods. Accordingly, the purpose of this article is to identify traffic challenges and the role of management in promoting traffic safety in urban thoroughfares and public transportation by descriptive-analytical method. To achieve this goal, a general study of the main causes and factors of traffic challenges in cities from the perspective of officials and citizens, and finally, practical suggestions were presented in order to organize this problem in metropolises. The results show that an important factor to motivate people and in return to develop and improve the quality of urban services and improve traffic safety in urban roads and public transport and thus organize traffic. And the more this satisfaction is among the citizens, the more their cooperation with various institutions will be in order to better perform their duties and provide services in the city. It can be said that using global experiences and having short-term and long-term approaches to urban transportation issues, while creating human-centered infrastructure, improving the quality of urban life and citizens' lives with the focus on improving urban performance can be a useful approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TRAFFIC CHALLENGES
 • URBAN MANAGEMENT
 • PROMOTING TRAFFIC SAFETY
 • URBAN ROADS
 • PUBLIC TRANSPORT
 1. ویلر اس. ام‌ – بیتلی تی(1384)، توسعه شهری پایدار، مترجم ذاکر حقیقی کیانوش،ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی.
 2. بروتون، مایل: ج. برنامه ریزی حمل و نقل، ترجمه محمدحسن شهیدی، تهران: انتشارات سازمان حمل ونقل ترافیک، 1369.
 3. پیران، پرویز، توسعه برون زا و شهر: مورد ایران، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 1368، دوره 4، شماره 31.
 4. پزشکی، نجمه السادات، ضرورت آموزش و تدوین فرهنگ ترافیک، تازه های ترافیک، شماره 6، 1379.
 5. پاپلی یزدی، محمد حسین، نظریه های شهر و پیرامون، تهران: سمت 1381.
 6. پیت، ریچارد، نظریه های توسعه، ترجمه مصطفی ازکیا و دیگران، تهران: نشر لویه، 1384.
 7. توسلی، غلام عباس، جامعه شناسی شهری، تهران: دانشگاه پیام نور، 1378.
 8. دیکنز، پیتر، جامعه شناسی شهری، ترجمه حسین بهروان، مشهد: آستان قدس رضوی، 1377.
 9. ساوج، ماریک و آلن وارد، جامعه شناسی شهری، ترجمه ابوالقاسم پوررضا، تهران: سمت، 1381-1380.
 10. سعیدیان، وحید، بررسی مورد حمل و نقل شهری کشور و مقایسه آن با چند کشور در حال توسعه.
 11. شیخی، محمدتقی، جامعه شناسی شهری، تهران: نور گیتی، 1378.
 12. شهیدی، محمدحسن، مقدمه ای بر برنامه ریزی سیستم حمل و نقل شهری و مهندسی ترافیک، تهران: دانشکده هنرهای زیبا، 1371.
 13. صالحی، اسماعیل، نیازسنجی شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 1.
 14. ضیائی، محمد و محسنیان، حسن،( 1390) ، اثرسنجی احداث واحدهای تجاری خطی بر ترافیک شبکه پیرامون بافت مرکزی مشهد، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی حمل و نقل، سازمان ترافیک مشهد.
 15. آرام، علی، تامین ایمنی شبکه معابر درون شهری با اصلاح شکل طرح هندسی معابر(موردی: فلکه هفت تیر تا فلکه جهاد)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14مهر 1400، صفحه 276-297
 16. فیالکوف، یانکل، جامعه شناسی شهر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: آگه، 1383.
 17. کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه احمد عقیلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو، 1384.
 18. محمدزاده، رحمت، حمل و نقل شهری و کارایی شهر، تازه های ترافیک، شماره 8.
 19. وگنر، میشل، حمل و نقل توسعه شهر، ترجمه حمید فتوحی، شهرداری ها، 1381، شماره 41.
 20. شهیدزاده-حسین، عسکری نژاد امیری- علی، برنامه جامع ITS شهری، فصل نامه تازه های ترافیک ، سال هشتم- شماره 33 و 34، پاییز 86
 21. افغان طلوعی – آزیتا , پروانه پور – شاهین , کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی , سال 1390
 22. عبدالرحمانی، رضا، (1390) مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی پلیس راهنمایی و رانندگی، انتشارات راه فردا، چاپ اول.
 23. منتظری، محمد و مجید اداوی، (1390)، بررسی مولفه­های ترافیکی سیستم­های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن، بهره برداری-حمل و نقل ترکیبی، صص 1-9.