ضرورت شناسایی چالش های بافت فرسوده روستایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا مدیریت توسعه پایدار روستایی دانشگاه پیام نور فریمان

چکیده

روستا به عنوان کوچکترین واحد جغرافیا است که معیشت اغلب ساکنان آن مبتنی بر بهره برداری از زمین است و توسعه روستایی نیازمند شناخت و آگاهی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل و بهسازی روستا، تنوع بخشی به امکانات اشتغال روستایی در کشور ما رسیدن به توسعه یکپارچه سکونتگاه های روستایی به عنوان راهبرد حفظ سکونتگاه ها مطرح شده است.برای رسیدن به این نوع از توسعه شناخت همه جانبه نقاط موجود در منطقه می تواند روش موثرتر و بهتری باشد تا با شناخت آنها و برنامه ریزی برای استفاده از قابلیت ها و بر طرف نمودن ضعف ها بتوان به یک توسعه یکپارچه و پایدار رسید. در این مقاله ویژگی های طبیعیف اجتماعی- جمعیتی، فرهنگی- سیاسی، اقتصادی و فضایی- کالبدی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی مشکلات و کاستی های مدیریت عمران و توسعه سکونتگاه های روستایی و ضرورت شناسایی چالش های توسعه روستایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار انجام شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی می باشد. نتایج نشان می دهد ضرورت پرداختن به موضوع روستا و توسعه آن از سوی دولت احساس شده و در غالب موارد، به صورت محور سیاست های توسعه تلقی شده است. اما در شرایطی که قرن بیستم را پشت سر گذاشته ایم، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش های فراوان روبه روست که در کنار مشکلات زیست - محیطی، توجه به نوعی توسعه به نام «توسعه پایدار روستایی» را برمی انگیزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need to identify the challenges of rural erosion in order to achieve To the goals of sustainable development

نویسنده [English]

 • Hashem Ghasemi
Department of Geography, Sustainable Rural Development Management, Payame Noor Fariman University
چکیده [English]

The village is the smallest geographical unit where the livelihood of most of its inhabitants is based on land use and rural development requires knowledge and awareness of issues and economic, social and cultural factors such as increasing production, improving knowledge and motivation, providing various services and Improving the communication network and transportation and improving the village, diversifying the rural employment facilities in order to achieve the macro development of the country, recognizing the strengths and weaknesses, opportunities and threats to be able to fully plan for optimal development. Presented a villager. In our country, achieving integrated development of rural settlements has been proposed as a strategy to preserve settlements, because this type of development is the best way to organize the optimal establishment of villages and their preservation. To achieve this type of development, comprehensive knowledge of the points in the region can be a more effective and better method to identify them and plan to use the capabilities and eliminate weaknesses to achieve an integrated and sustainable development. In this article,, cultural-political, economic and spatial-physical have been studied. The aim of this study was to investigate the problems and shortcomings of civil management and development of rural settlements and the need to identify rural development challenges in order to achieve sustainable development goals. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. The results show that the need to address the issue of the village and its development has been felt by the government and in most cases, has been considered as the focus of development policies. But in the context of the twentieth century, rural development still faces many problems and challenges, which, along with environmental problems, draw attention to a type of development called "sustainable rural development."

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural development
 • participation
 • sustainable development
 1. آسایش، حسین، (1382)، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ 4، تهران، 204.
 2. ارجمندنیا، اصغر، (1393)، برنامه‌ریزی توسعة مراکز اسکان روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شمارة ویژه، تهران، 82-103.
 3. بهزادنسب، جانعلی، (1389)، تحلیل و تعیین فرایند مطلوب انجام برنامه‌ریزی توسعة روستایی در کشور براساس رویکرد برنامه‌ریزی ارتباطی، فصلنامة روستا و توسعه، دورة 13، شمارة 4، تهران، 74-51.
 4. پاداریامچی، سارا، (1384)، بررسی نگرش و نیازهای آموزشی دامداران درزمینة تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری (مطالعة موردی: مزارع گاوهای شیری شهرستان مرند)، فصلنامة روستا و توسعه، شمارة ۳، تهران، 33-50.
 5. حبیبی، محسن، بارول، شیرین، خجسته، مریم و نگهداری‌کیا، پریا، (1389)، طراحی روستا، مشارکت و توسعة پایدار، فصلنامة مسکن و محیط روستا، دورة 29، شمارة 132، تهران، 3-16.
 6. زندیه، مهدی، حصاری، پدرام، (1391)، تداوم معماری مسکن روستایی با انگیزة توسعة پایدار روستایی، فصلنامة مسکن و محیط روستا، دورة 31، شمارة 138، تهران، 63-72.
 7. زیاری، کرامت اله، 1400، ارائه الگوی بهینه مسکن و حمل و نقل برای افزایش زیست پذیری شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی(نمونه موردی شهر تهران)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 3- شماره پیاپی 15، صفحه 65-79
 8. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، (1393)، پارادایم‌های نوین توسعة روستایی، ترجمة محمدرضا رضوانی، حمیدرضا باغیانی، سارا جعفری، انتشارات دارخوین، چاپ اول، اصفهان، 208.
 9. حسینی، سیده آیدا، 1400، کیفیت زندگی؛ گستره ای به مفهوم پیچیدگی، مجله جغرافیا و روابط انسانی،دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، زمستان 1400، صفحه 165
 10. طالب، مهدی، عنبری، موسی، (1385)، بررسی جایگاه و نقش مطالعات بین رشته‌ای در مطالعة جوامع روستایی با تأکید بر ایران، فصلنامة روستا و توسعه، دورة 9، شمارة 3، تهران، 35-53.
 11. علوی‌زاده، سید امیرمحمد، (1386)، الگوهای توسعة اقتصادی - اجتماعی با تأکید بر توسعة پایدار روستایی در ایران، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شمارة 245 و 246، تهران، 190-201.
 12. عنبری، موسی، (1387)، تحلیل مسائل و کاستی‌های پژوهش‌های نوین در جامعه‌شناسی توسعة روستایی ایران، فصلنامة روستا و توسعه، دورة 11، شمارة 1، تهران، 1-34.
 13. فعلی، سعید، صدیقی، حسن، پزشکی راد، غلامرضا و میرزایی، آرزو، (1389)، چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعة پایدار، فصلنامة روستا و توسعه، دورة 13، شمارة 4، تهران، 97-128.
 14. قنبری هفت‌چشمه، ابوالفضل و حسین‌زادة دلیر، حسین، (1384)، تعیین درجة توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی (1375)، مجلة جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، شمارة 5، مشهد، 1-17.
 15. لهسایی‌زاده، عبدالعلی، (1374)، توسعة روستایی همه‌جانبه، نشریة اقتصاد کشاورزی و توسعه، شمارة 9، تهران، 89-112.
 16. مسلمی، عبدالرضا، (1385)، توسعة پایدار روستایی با تأکید بر سیستم انسان و محیط، جهاد، شمارة 27، تهران، 126-149.
 17. مهدوی، مسعود و عزمی، آنیژ، (1388)، فضا، آمایش سرزمین و توسعة روستایی، جغرافیایی سرزمین، دورة 6، شمارة 22، تهران، 25-42.
 18. نوروزی آورگانی، اصغر، (1390)، گذری اجمالی بر رویکردها و راهبردهای توسعة روستایی، اطلاعات جغرافیایی، شمارة 77، تهران، 37-44.
 19. وثوقی، منصور، ایمانی، علی، (1389)، آیندة توسعة روستایی و چالش‌های پایداری، مجلة توسعة روستایی، دورة 1، شمارة 2، تهران، 23-45.
 20. تاج، ش. و نقی­زاده، ن. (1388). بررسی مدیریت مشارکتی در برنامه­ریزی توسعه جوامع روستایی و عشایری، با تکیه بر تجاربی از ایران. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا. صفحات 15 تا 54.
 21. پیرو, ط.؛ مقیم، ح. و رحمانی، آ. (1386). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر میزان مشارکت روستائیان در طرح (PRA) آبخیزداری (استان فارس). چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه­های آبخیز.
 22. سعیدی، ع. (1387). دانشنامه­ی مدیریت شهری و روستایی. شورای علمی سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.
 23. علی بیگی، ج. و خانی، ف. (1394). بررسی رابطه مشارکت مردمی و توسعه یافتگی روستایی (نمونه موردی: شهرستان­های سیروان و چرداول). فرهنگ ایلام. دوره شانزدهم، شماره 48و 49. صفحات 28 تا 44.
 24. میرلطفی، م، ح. و محبی خیرآبادی، ز. (1391). بررسی نقش مدیریت روستایی در ارتقاء فرایند مشارکت. همایش ملی توسعه روستایی. رشت، دانشگاه گیلان، قابل دسترس در سایت (https:// civilica.com/paper-NCRURALDEV01- NCRURALDEV01-099.html).
 25. فعلی، س.؛ صدیقی، ح.؛ پژشکی راد، غ. ر. و میرزایی، آ.؛ (1389). چالش­های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار. فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4، صفحات 97 تا 128.
 26. گلیفاس، ف. (1392). کتاب برنامه­ریزی و مشارکت روستایی با استفاده از روش­های تسهیلگری (80 ابززار برای توسعه مشارکتی). مترجم: سید عارف موسوی). تهران؛ وزارت جهاد کشاورزی
 27. نسیمی، ب. م. (1392). مسائل فرهنگی، تغییر بافت و مسکن روستایی. مجله جغرافیای من.

 

 1. ARL (2005) "Akademie für Raumforschung und Landesplanung", (2005), Handwörterbuch der Raumordnung. Neu bearbeitete Aufl. Hannover.
 2. Hall, P. (1994), "The theory and practice of regional Planning, urban and regional planning", routledge, Pemberton, vii, 103 p.