بررسی هیدروهژمونی چین در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش پرداختن به تاثیرات هیدروهژمونی چین در کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرقی است. بنابراین تلاش می شود با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از پژوهش های علمی مرتبط با موضوع هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک آب کشورهای مورد مطالعه، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا هیدروهژمونی چین توان ایجاد ناامنی اقتصادی –سیاسی را در جنوب و جنوب شرق آسیا خواهد داشت؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا منطقه فلات تبت چین به عنوان منبع استراتژیک آب رودخانه های بزرگ قاره آسیا و در نهایت سیاست های اتخاذ شده چین برای اجرای پروژه های سدسازی و نیروگاه های برق آبی مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری حاکی از آن است به علت نبود قوانین و پروتکل مشخصی، چین با کنترل منابع آب به عنوان کشور بالادستی رودخانه ها می تواند توانایی های اقتصادی-تجاری کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا را با محدودیت های فزاینده ای مواجه سازد و با کارت آب آنها را با سیاست های خود همسو نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of China Hydro-hegemony in South and Southeast Asia

نویسنده [English]

 • mariam verij kazemi
Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effects of Chinese Hydro-hegemony in south and southeast Asia. Therefore, an attempt is made to answer the question of whether china’s Hydro-hegemony can create economic-political insecurity in south and southeast Asia by analytical descriptive method and using scientific research related to water hydro-politics and geopolitics of the studied countries? To answer this question, first the Tibetan plateau region of china as strategic source of water for the major rivers of Asia and finally china’s policies and for the implementation of dam projects and hydropower plants are examined . The conclusion indicates that due to the lack of specific rules and protocols, china can impose increasingly limited economic and trade capabilities on the countries of south and southeast Asia , with their water card policies by controlling water resources as a country upstream of rivers. Also china is able to align them with its policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydro-hegemony
 • china
 • Tibetan
 • South and Southeast Asia
 • Hydro-politics
 • صالح آبادی ریحانه، صادقلو سعید(1395)، بررسی و تحلیلی اختلافات هیدروپلیتیکی در منطقه آسیای مرکزی، مجموعه مقالات همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام،24 و 25آبان، دانشگاه شهید بهشتی، جلد اول.
 • قاضی مرادی، اسدالله( 1399)، الگوی رشد چین و انزوای آمریکا در رودخانه مکونگ، قابل دسترسی در سایتhttps://sinapress.ir/news/106917
 • مجتهد زاده، پیروز (1381)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت.
 • وریج کاظمی، مریم (1399)، نقش هیدروپلیتیک هیرمند در بروز بحران های قومی در سیستان و بلوچستان، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره3، شماره10، صص164-134.

 

 • Biba, Sebastian,(2014), Desecuritization in China's Behavior towards Its Transboundary Rivers: the Mekong River, the Brahmaputra River, and the Irtysh and Ili Rivers, Journal of Contemporary China, Volume 23, Issue 85, Pages: 21-43, https://doi.org/10.1080/10670564.2013.809975

 

 • Biba, Sebastian,(2018), China’s ‘old’ and ‘new’ Mekong River politics: the Lancang-Mekong Cooperation from a comparative benefit-sharing perspective, Water International,, Volume 43, Issue 5,, Pages: 622-641,, https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1474610

 

 

 

 • Campbell, Ian ,Barlow, Chris,(2020), Hydropower Development and the Loss of Fisheries in the Mekong River Basin, Frontiers in Enviromental Science, Vol 8, Pages:1-10,, https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.566509

 

 

 

 • Ho, Selina,(2017), China’s transboundary river policies towards Kazakhstan: issue-linkages and incentives for cooperation,, Water International,, Volume 42, Issue 2, Pages: 142-162,,https://doi.org/10.1080/02508060.2017.1272233

 

 • Ho, Selina,(2016), Big brother, little brothers’: comparing China's and India's transboundary river policies,, Water policy journal, Volume 18, Issue S1,, Pages: 32–49,, https://doi.org/10.2166/wp.2016.103

 

 

 • Li, Zhiguo, He, Daming , Feng, Yan,(2011), Regional hydropolitics of the transboundary impacts of the Lancang cascade dams, Water International, Volume 36, Issue 3, Pages: 328-339, https://doi.org/10.1080/02508060.2011.585447