کار آفرینی کشاورزی راهبردی در توسعه پایدار روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

روستاها به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی در هر جامعه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند به طوری که یکی از عوامل موثر در توسعه روستائی، کار آفرینی است. کار آفرینی فرایند ارتقاء فن آوری با ایجاد یک کسب و کار با سازمان جدید است. امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان و از جمله کشاورزان از مهم ترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می شود. اگرچه کارآفرینی تنها راه کار اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست، اما قطعاً بهترین و بهره ورترین نوع آن است. در این میان کارآفرینی کشاورزی می تواند صرف نظر از این که یک منبع درآمد و اشتغال برای ساکنین روستا، افزایش بهره وری افراد و منابع بوده، در توسعه اقتصادی روستا و در نهایت توسعه روستایی مؤثر باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی و مطالعات کتابخانه ای است، به بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه پایدار روستایی می پردازد. تبیین و توصیف این مطالعه کیفی نشان می دهد که متنوع سازی اقتصاد روستایی تنها با القا از بیرون محقق نمی شود، مگر این که کارآفرینان محیط های روستایی، خود فرصت ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه از آنها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط های روستایی به ارمغان بیاورند؛ به همین جهت ایجاد مزیت های جدید اقتصادی، افزایش رفاه انسانی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و برقراری سازگاری بین فعالیت و فضای زندگی در نواحی روستایی از اهداف راهبردی توسعه روستایی است که می تواند از طریق کارآفرینی روستایی و کشاورزی دست یافتنی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic agricultural entrepreneurship in sustainable rural development

نویسنده [English]

 • Hosseinreza SHahbazi
Payam Noor university
چکیده [English]

Villages, as the smallest social unit in any society, are of special importance, so that one of the effective factors in rural development is entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of upgrading technology by creating a business with a new organization. Today, paying attention to the entrepreneurial spirit among the villagers, including farmers, is one of the most important strategies for rural development. Although entrepreneurship is not the only way to create jobs and increase the incomes of rural people, it is definitely the best and most productive type. Meanwhile, agricultural entrepreneurship can be effective in rural economic development and ultimately rural development, regardless of whether it is a source of income and employment for rural residents, increasing the productivity of people and resources. This research, which is a descriptive and library study, examines the role of agricultural entrepreneurship in sustainable rural development. Explaining this qualitative study shows that the diversification of the rural economy can not be achieved only by external induction, unless entrepreneurs in rural areas know the potential and actual opportunities and resources themselves and use them effectively to diversify employment and Bring the economy to rural areas; Therefore, creating new economic benefits, increasing human welfare, preventing rural migration to cities and establishing compatibility between activities and living space in rural areas are strategic goals of rural development that can be achieved through rural entrepreneurship and agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Agricultural Entrepreneurship
 • Rural Entrepreneurship
 • Sustainable Rural Development
 • ابراهیمی، محمد صادق، خاتون آبادی، سید احمد و بنی اسدی ندا،(1393)، مؤلفه های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان)، کارآفرینی و کشاورزی، سال اول، شماره 1.
 • احمد پور داریانی، محمود و محمد مقیمی،( 1385 )، مبانی کارآفرینی، تهران، انتشارات فراندیش.
 • احمد پورداریانی، محمود، ( 1378 )، کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها)، انتشارات پردیس.
 • افتخاری، ر. رکن الدین ع.، سجاسی قیداری، ح.،صادقلو، ط. (1387)، سنجش پایداری روستایی با استفاده از الگوی راهبردی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده. برنامه ریزی آمایش فضا،15(1)،104-85.
 • افتخاری، ر. ع.، طاهرخانی، م.، سجاسی قیداری، ح.(1389 )،تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده. روستا توسعه، 3 (12)،72-43.
 • افراخته، حسن.( 1397)، چاپ دوم جغرافیای روستایی ایران، تهران، سمت.
 • امیری، صبا، احسانی فر، تهمینه، نادری،نادی، رستمی، فرحناز،(1395)،ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تأثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی( 3)، شماره ( 1)، 16-1.
 • ایزدی، ن.، عطائی، پ،(1392)، کارآفرینی روستایی و نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه آن. نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،.11(40)،34-30.
 • آجیلی، عبدالعظیم،(1389)، ترویج، کارآفرینی و جوانان روستایی، روزنامة گسترش.
 • چمبرز، رابرت،( ۱۳۷۶ )، توسعة روستایی: اولویتبخشی به فقرا، ترجمة مصطفی ازکیا، تهران: دانشگاه تهران.
 • حسینی نیا، غلامحسین، مقدس فریمانی، شهرام، جلالوند، میلاد،(1398)، شناسایی و اولویتبندی فرصتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی(مورد مطالعه: شهرستان گلباف از توابع استان کرمان)، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ( 6)، شماره ( 1)، 68-53.
 • حسینی، س.م.، سلیمان پور ، م،(1385)، بررسی اثرات تقویت روحیه کارآفرینی در روند توسعه کشاورزی. ماهنامه جهاد،26 (273)، 250-265.
 • خانی جزنی، جمال،( 1387 )، اصول و مبانی فرهنگ کارآفرینی، چاپ اول، انتشارات مهرراوش،.
 • رضائی، مقدم، معصومی، احسان،(1397)، کارآفرینی روستایی پایدار: پاسخی به پیامدهای توسعه بی حد و مرز کارآفرینی در نواحی روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی (5)، شماره(2)، 104-83.
 • رکن الدین افتخاری، ع ، طاهرخانی، م و سجاسی قیداری، ح،(1388)، تحلیل ابعاد وعوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان خدابنده)، فصلنامه روستا و توسعه، 2(3)، 72-43.
 • سلجوقی، خ،(1392)، آشنایی با کارآفرینی در کشاورزی، سایت.http://karafarin24.com بازیابی به تاریخ 6 دی ((Dec. 27.2013.
 • شکوئی، ح،(1384)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا: فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی.جلد دوم. تهران، انتشارات گیتاشناسی.
 • شهبازی، حسین رضا،(1400)، واکاوی نقش کار آفرینی در توسعه روستایی، سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه،11-1.
 • فراهانی، حسین و سمیرا حاجی حسینی،(1392)، ارزیابی ظرفیتهای نواحی روستایی برای توسعۀ کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان روستاهای بخش شال استان بوئین زهرا، پژوهشهای روستایی، 4(4)، 748-745.
 • فراهانی، حسین، رسولی نیا، زکیه و اصدقی سراسکانرود؛ زهرا،(1393)، عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی،(مورد مطالعه: دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(3)، پیاپی 9، 16-1.
 • فیروزنیا،قدیر و افتخاری، عبدالرضا رکن الدین،(1382)، جایگاه روستا در فرایند توسعه ملی از دیدگاه صاحبنظران،موسسه توسعه روستای، 1382.
 • قادرمزی، حسین،(1398)، واکاوی نقش کارآفرینی کشاورزی در اشتغال و توسعه روستایی، جغرافیا و روابط انسانی، 1(4)، 14-1.
 • کریمی،سعید،(1393)، کارآفرینی روستایی: چالش ها و فرصت ها، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد اول، شماره سوم، 120-101.
 • کلاکر،پیمان و آقائی،مریم،(1393)، بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی،جلد 1، شماره 1. 61-83.
 • محمدی یگانه، بهروز، (1392)، توسعه کارآفرینی و نقش آن در هزینه اعتبارات فردی و گروهی کشاورزی
 • مرید، ا و لطفیان، ا،(1391)،کارآفرینی راهبردی نو در توسعه روستایی، همایش ملی توسعه روستایی، رشت، دانشگاه گیلان.دوره 1، 11-1.
 • مطهری، رضا، محمدی خیاره، محسن، خیراندیش، مسعود، جهانبخش رستمی، معصومه،(1397)، اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان کوهستان شهر رستمکلا)، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال چهارم، شماره 7، 38-30.
 • ملک سعیدی قصرالدشتی، ح.، بخشی جهرمی، آ.،و فروزانی، م،(1392)، عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه هرستان مرودشت علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران9(1) ، 152-141.
 • نجفی کانی، علی اکبر، حسام، مهدی، آشور، حدیثه،(1394)، سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی( مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 1، پیاپی11،37-56.
 • Baniasadi, N., M.S. Ebrahimi and A. KHatonabadi. 2013. Factors Influencing the Development of Rural Entrepreneurship-A Case Study of Iran. Advences in Environmental Biology, 7(8): 1930-1936.
 • https://motamem.org
 • Kader, A. 2007. Success factors for small rural entrepreneurs under the onedistrict one industry programme in Malaysia. Faculty of Economics and Administration, University of Malaya.