نقش فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه‌های عمرانی (مورد مطالعه: منطقه8 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

چکیده

سیستم های اطلاعاتی از ابزارهای مفیدی هستند که سازمان ها برای افزایش قابلیتهای خود بهبود عملکرد تصمیم گیری بهتر و دستیابی مکانیزه تر از آن استفاده می کنند بطور کلی پروژه های عمرانی هرکدام به عنوان یک مساله جدید تلقی می شود از این رو برای انجام پروژه های اتی می بایست دانش ایجاد شده را مدیریت نمود. موفقیت در حوزه فناوری اطلاعات وابسته به موفقیت پروژههای فناوری اطلاعات است و این موفقیت به دست نمی آید مگر اینکه به همه جوانب آن توجه شود. بر همین اساس مقاله حاضر با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه‌های عمرانی در شهرداری منطقه8 صورت گرفت. جهت سنجش مدل پیشنهادی از پرسشنامه‌ای متشکل از 33 سوال با سه سازه اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و موفقیت پروژه‌ها استفاده شد. برای بررسی استاندارد بودن پرسشنامه تحقیق از سازگاری درونی با آزمون آلفای کرونباخ و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم‌افزار آموس اجرا گردید. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از این بود که تاثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه8 معنی‌دار نیست. اما اثر غیرمستقیم آن بواسطه مدیریت دانش معنی‌دار می‌باشد. به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه8 تهران تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of information technology on the success of construction projects (Case study: District 8 of Tehran Municipality)

نویسنده [English]

 • Arash Gholfaramarzi
Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, Electronic Branch
چکیده [English]

Information systems are useful tools that organizations use to increase their capabilities to improve better decision-making performance and more mechanized achievement. In general, development projects are each considered a new issue, so to carry out future projects. The knowledge created must be managed. Success in IT depends on the success of IT projects, and this success will not be achieved unless all aspects are taken into account. Accordingly, the present article was conducted to investigate the role of information technology on the success of development projects in the municipality of District 8. To assess the proposed model, a questionnaire consisting of 33 questions with three main constructs of information technology, knowledge management and project success was used. To evaluate the standardization of the research questionnaire, internal consistency with Cronbach's alpha test and construct validity with confirmatory factor analysis were used. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, the conceptual model of the research was performed using Amos software. The results of fitting the model showed that the direct impact of information technology on the success of municipal development projects in District 8 is not significant. But its indirect effect is significant through knowledge management. In other words, the main hypothesis of the research on the impact of information technology on the success of municipal development projects in District 8 of Tehran was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • information technology
 • knowledge management
 • success of development projects
 1. وحیدی اربابی، علی، مالک، شاهرخ(1390). بررسی و شناسایی معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه(مطالعه موردی بر پروژه‌های سازه‌های فضاکار در ایران). ششمین کنگره ملی مهندسی عمران.
 2. آرام، علی، تامین ایمنی شبکه معابر درون شهری با اصلاح شکل طرح هندسی معابر(موردی: فلکه هفت تیر تا فلکه جهاد)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14مهر 1400، صفحه 276-297
 3. Al-Tmeemy,M.," Future  criteria  for  success  of  building  projects  in alaysia".Journal   of  Project Management,2010.
 4. C. Huang, Knowledge sharing and group  cohesiveness  on  performance:  an empirical study of technology R&D teams in Taiwan, Technovation 29 (11) (2009) 786–797.
 5. O. Egbu,  Skills,  knowledge  and  competencies  for  managing  construction refurbishment works, Construction Management and Economics 17 (1) (1999) 29–43.
 6. Chan, P.C.,   Chan,  A.P.L.,  "Key   performance  indicators  for  measuring construction  success. Benchmarking": an international journal 11, 203 –221. 2004
 7. J. Sage, A.R.J. Dainty, N.J. Brookes, Who reads the project fi le? Exploring the power effects of knowledge tools in construction project management, Construc- tion Management and Economics 28 (6) (2010) 629–639.
 8. Glass,  A  best  practice  process  model  for  hybrid  concrete  construction, Construction Management and Economics 23 (2) (2005) 169–184.
 9. T. O'Connor,  M.E.  Kumashiro,  K.A.  Welch,  S.P.  Hadeed,  K.E.  Braden,  M.J. Deogaonkar, Project- and phase-level technology use metrics for capital facility projects, Report No.16, Center for Construction Industry Studies Austin, TX, , 2000.
 10. Lim, C.S., Mohamed, M.Z.,. "Criteria of project success: an exploratory re- examination". International Journal of Project Management 17, 243–248. 1999.
 11. M Jaafar, R., Aziz, T. Ramayah, B. Saad (2007). Integrating information technology in the construction industry: Technology readiness assessment of Malaysian contractors, International Journal of Project Management 25,115–120.
 12. Abduh, M.J. Skibniewski, Electronic networking technologies in construction, Journal of Construction Research 5 (1) (2004) 17–42.
 13. Sexton, P. Barrett, The role of technology transfer in innovation within small construction fi rms, Engineering, Construction and Architectural Management 11 (5) (2004) 342–348.
 14. Measurement and  the  evaluation  of  T.  investments,  Proceedings  of  IEEE  2nd International Software Metrics Symposium, London, England, , 1994, pp. 74–83.
 15. Mitropoulos,  C.B.  Tatum,  Forces  driving  adoption  of  new  information technologies,  Journal  of  Construction  Engineering  and  Management  126  (5) (2000) 340–348.
 16. E.D. Love, Z., Irani,(2004). An exploratory study of information technology evaluation and benefits management practices of SMEs in the construction industry, Information & Management 42, 227–242.
 17. L. Liu, W.C. Chen, C.H. Tsai, An empirical study on the correlation between knowledge management capability and competitiveness in Taiwan's industries, Technovation 24 (12) (2004) 971–977.
 18. M. Goodrum, M. Gangwar, The relationship between changes in equipment technology and wages in the US construction industry, Construction Management and Economics 22 (3) (2004) 291–301.
 19. M. Webb,  J.  Smallwood,  T.C.  Haupt,  The  potential  of  4D  CAD  as  a  tool  for construction management, Journal of Construction Research 5 (1) (2004) 43–60.
 20. Y. Tse,  L.  Choy,  Is  IT  training  in  construction  industry  useful?  Journal  of Construction Research 6 (1) (2005) 1–13.
 21. Shenhar, A.J., Wideman, R.M., 1996. Improving PM:" linking success criteria to project type". Project  Management  Institute,  Symposium,  Creating  Canadian  Advantage  through  Project  Management,  Calgary,  2006
 22. S-Ki Lee, J.Ho., Yu(2012). Success model of project management information system in construction, Automation in Construction, 25, 82–93.
 23. M. Froese,  The  impact  of  emerging  information  technology  on  project management  for  construction,  Automation  in  Construction  19  (5)  (2010) 531–538.
 24. Thomas M. Froese(2010). The impact of emerging information technology on project management for construction, Automation in Construction 19, 531–538.
 25. Isikdag, J. Underwood, Two design patterns for facilitating Building Information Model-based synchronous  collaboration,  Automation  in  Construction  19  (5) (2010) 544–553.
 26. Peansupap, D. Walker, Factors affecting ICT diffusion: a case study of three large Australian construction contractors, Engineering, Construction and Architectural Management 12 (1) (2005) 21–37.
 27. Ding,  F.  Ng,  O.  Cai,  Personal  constructs  affecting  interpersonal  trust  and willingness  to  share  knowledge  between  architects  in  project  design  teams, Construction Management and Economics 25 (9) (2007) 937–950.