نقش فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه‌های عمرانی (مورد مطالعه: منطقه8 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

چکیده

سیستم های اطلاعاتی از ابزارهای مفیدی هستند که سازمان ها برای افزایش قابلیتهای خود بهبود عملکرد تصمیم گیری بهتر و دستیابی مکانیزه تر از آن استفاده می کنند بطور کلی پروژه های عمرانی هرکدام به عنوان یک مساله جدید تلقی می شود از این رو برای انجام پروژه های اتی می بایست دانش ایجاد شده را مدیریت نمود. موفقیت در حوزه فناوری اطلاعات وابسته به موفقیت پروژههای فناوری اطلاعات است و این موفقیت به دست نمی آید مگر اینکه به همه جوانب آن توجه شود. بر همین اساس مقاله حاضر با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه‌های عمرانی در شهرداری منطقه8 صورت گرفت. جهت سنجش مدل پیشنهادی از پرسشنامه‌ای متشکل از 33 سوال با سه سازه اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و موفقیت پروژه‌ها استفاده شد. برای بررسی استاندارد بودن پرسشنامه تحقیق از سازگاری درونی با آزمون آلفای کرونباخ و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم‌افزار آموس اجرا گردید. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از این بود که تاثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه8 معنی‌دار نیست. اما اثر غیرمستقیم آن بواسطه مدیریت دانش معنی‌دار می‌باشد. به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه8 تهران تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of information technology on the success of construction projects (Case study: District 8 of Tehran Municipality)

نویسنده [English]

  • Arash Gholfaramarzi
Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, Electronic Branch
چکیده [English]

Information systems are useful tools that organizations use to increase their capabilities to improve better decision-making performance and more mechanized achievement. In general, development projects are each considered a new issue, so to carry out future projects. The knowledge created must be managed. Success in IT depends on the success of IT projects, and this success will not be achieved unless all aspects are taken into account. Accordingly, the present article was conducted to investigate the role of information technology on the success of development projects in the municipality of District 8. To assess the proposed model, a questionnaire consisting of 33 questions with three main constructs of information technology, knowledge management and project success was used. To evaluate the standardization of the research questionnaire, internal consistency with Cronbach's alpha test and construct validity with confirmatory factor analysis were used. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, the conceptual model of the research was performed using Amos software. The results of fitting the model showed that the direct impact of information technology on the success of municipal development projects in District 8 is not significant. But its indirect effect is significant through knowledge management. In other words, the main hypothesis of the research on the impact of information technology on the success of municipal development projects in District 8 of Tehran was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology
  • knowledge management
  • success of development projects