نقش نهادگرایی در توسعه پایدار منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه آزاد

چکیده

تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که جوامع توسعه‌یافته از نهادهای کارآمدی برخوردارند که در تحقق توسعه نقش بی‌بدیلی بر عهده داشته‌اند. همین امر موجب شده که امروزه نهادگرایی به یک ضرورت تبدیل شود که علاوه بر شکل‌گیری ساختار نهادی، عملکردهای آن نیز به دقت رصد شود و تاثیرات آن بر توسعه پایدار منطقه مورد کندوکاو قرار گیرد. بر همین اساس این پژوهش در تلاش است به روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از اسناد موجود؛ ضمن تشریح مفهوم نهاد و نهادگرایی؛ زمینه‌های نفوذ نهادگرایی در برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و تاثیر نهادگرایی و ظرفیت‌های نهادی بر توسعه پایدار منطقه‌ای را بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می-دهد که نهادگرایی به‌جای تمرکز بر خلاصه آمارهای توصیفی و جمع‌شده در زمینه نتایج رشد و توسعه، در جستجوی تبیین ویژگی‌های اساسی و نوع رشد و توسعه می‌باشد. بر اساس این رویکرد، دارایی‌های مجزای محلی و قابلیت‌های اقتصادی درونی به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه و بنیانی برای ایجاد و راه‌اندازی رقابت‌پذیری محلی و منطقه‌ای تلقی می‌شوند. نهادگرایی بر شرایط و بنیان‌های لازم برای توسعه محلی و منطقه‌ای تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، نهادها اعم از رسمی و غیررسمی به‌عنوان بخش مهم و جدایی‌ناپذیر در کاهش عدم قطعیت و ریسک و افزایش اعتماد در توسعه منطقه‌ای تلقی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of institutionalism in regional sustainable development

نویسندگان [English]

 • Lotfali Kozegar Kaleji 1
 • ALI NOROZI 2
1 Assistant Prof., in Geography& Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 azad
چکیده [English]

The historical experience of many countries in the world shows that developed societies have efficient institutions that have played a large role in the realization of development. This has caused institutionalism to become a necessity today that, in addition to the formation of the institutional structure, its functions are also carefully monitored and its effects on the sustainable development of the region are explored. Based on this, this research is trying to use the descriptive-analytical method and use the existing documents; while explaining the concept of institution and institutionalism; investigate the influence of institutionalism in regional development planning and the impact of institutionalism and institutional capacities on sustainable regional development. The results of the research show that institutionalism, instead of focusing on the summary of descriptive and collected statistics in the field of growth and development results, seeks to explain the basic characteristics and type of growth and development. Based on this approach, local separate assets and internal economic capabilities are considered as a basis for development and a foundation for establishing and launching local and regional competitiveness. Institutionalism emphasizes the necessary conditions and foundations for local and regional development. Based on this approach, both formal and informal institutions are considered as an important and integral part in reducing uncertainty and risk and increasing trust in regional development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • institution
 • institutionalism
 • sustainable development
 • regional development
 • اسماعیل­زاده, حسن؛ رضویان، محمدتقی و مهدی علیان (1397)، جستاری بر رویکرد نهادگرایی در توسعه منطقه‌ای، کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • حبیبی، مسعود (1389)، جامعه­شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 16، 59-70
 • دانشور, مریم, غفاری, علی, ماجدی, حمید. (1397). برنامه‌ریزی راهبردی در بستر نهادگرایی، نظریه‌ای برای عمل. معماری و شهرسازی آرمان شهر, 11(25), 319-328.
 • عظیمی, میکائیل. (1396). تبیینی نهادگرایانه از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای, 2(3), 139-166.
 • علیان، مهدی (1398)، تبیین نهادگرایی در حکمروایی منطقه­ای (مورد پژوهی: منطقه کلانشهری تهران)، رساله دکتری در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • فرجی راد, خ و کاظمیان, غ. (1391)، توسعه محلی و منطقه­ای از منظر رویکرد نهادی، (نسخه اول)، تهران: انتشارت جهاد دانشگاهی.
 • متوسلی محمود. فتح اللهی  جواد (1389)، مقدمه­ای بر نظریات ویلیامسون و کاربرد آن در تحلیل مسائل توسعه‌ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 10(3)، 25-52.
 • مشهدی احمد, محمود. (1392). معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی. پژوهشنامه اقتصادی, 13(48), 49-77.
 • مومنی, فرشاد, نیکونسبتی, علی. (1396). رویکرد نهادی به توسعه و دلالت‌های آن برای ایران. پژوهشنامه اقتصادی, 17(64), 199-141.
 • نایب، سعید (1395)، ویژگی­های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید، فصلنامه اقتصاد تطبیقی، 3 (1)، 16-83
 • Abram, S. (2000). Planning the public: some comments on empirical problems for planning theory. Journal of Planning Education and Research, 19, 351-357
 • Bardhan, p., (2005) “institution matter, but which ones? “economic of transition, vol.13, No.3
 • Faludi, A., (2000), The Revival of Strategic Spatial Planning, Amsterdam, Royal Netherlands Academy of Arts and Science
 • Goldsmith, A. A. (1992). Institutional development in national agricultural research: issues for impact assessment. Public Administration and Development, 13, 195-204
 • Healey, P. (1999). Institutionalist analysis, communicative planning and shaping places. Journal of Planning Education and Research, 19, 111—21.
 • Healy, P. (2006). Collaborative planning: Shaping Places in Fragmented Societies (2nd ed.). Hampshire: Palgrave Macmillan
 • Hodgson, G. M. (2006). What are institutions? Journal of Economic Issues, 40(1), 1-25
 • Hudson , ( 2005 ) , " Monitoring and Evaluating Community - Based Projects " WWF UK
 • Jameson, K. P. (2006). Has institutionalism won the development debate? Journal of Economic Issues, 40(2), 369-375
 • Lin, J. Y., & Negent, J. B. (1995). Institutions and Economic Development. In J. Behrman, & T. N. Srinivasan (Eds.), Handbook of Development Economics (pp. 2301-2370). NorthHolland
 • North, D. C. (1992). The New Institutional Economics and Development. Washington University.
 • Verma,N (2007), Institutions and Planning, Elsevier, New York.
 • Williamson, O. (2002) “The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 3 ,PP.171-195