نظریه های شهرهوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

چکیده

شهر هوشمند به شهری گفته می شود که دارای مؤلفه های هوشمند شامل اقتصاد هوشمند، ترابری هوشمند، محیط زیست هوشمند، شهروندان هوشمند، سبک زندگی هوشمند و مدیریت اداری هوشمند است. در ایران نیز طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده در وزارت کشور، هوشمندسازی حداقل پنج شهر ارومیه، اصفهان، تبریز، مشهد و تهران هدف گذاری شده است. آنچه یک شهر را به سمت هوشمندی پیش می برد، صرفاً استفاده از ابزار الکترونیک و سیستم ارتباطاتی آن شهر نیست؛ بلکه نحوۀ برنامه ریزی و استفاده از این ابزار در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان یک شهر است. هدف شهر هوشمند افزایش کیفیت زندگی شهری با رویکرد توسعۀ پایدار است. در این تحقیق سعی می شود به نظریه رشد هوشمند شهری، تعاریف و اصول آن، معایب و مزایای آن، تفاوت های آن با اسپرال شهری و انتقادهای وارده به رشد هوشمند شهری به صورت جامع پرداخته شود و در انتها، برخی از سیاست های کاربردی این نظریه آورده شود و مثالی در این زمینه معرفی شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی بوده است و از نوع کاربردی است و روش جمع آوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از مقایسه شاخص های رشد هوشمند و اسپرال شهری با توسعه پایدار مشخص شد که اصول رشد هوشمند در مقایسه با پراکندگی شهری در جهت دستیابی به شهر پایدار منطقی تر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart city theories

نویسنده [English]

 • Seyed Moustafa Mousavi Hassani
Doctoral student of geography and urban planning, Islamic Azad University, Research Sciences Unit
چکیده [English]

more dependence on the use of private cars in city trips, the change of use of high-quality agricultural land and gardens around the city, air pollution, destruction and pollution of water resources and .. pointed out that all these limitations and problems are obstacles against the city achieving sustainable urban development. A smart city is a city that has smart components including smart economy, smart transportation, smart environment, smart citizens, smart lifestyle and smart administrative management. In Iran, according to the latest decisions made by the Ministry of Interior, at least five cities of Urmia, Isfahan, Tabriz, Mashhad and Tehran have been targeted. What moves a city towards smartness is not only the use of electronic tools and communication system of that city; Rather, it is the way of planning and using this tool to improve the quality of life of the citizens of a city. The goal of a smart city is to increase the quality of urban life with a sustainable development approach. In this research, the theory of smart urban growth, its definitions and principles, its advantages and disadvantages, its differences with the urban spiral and the criticisms of smart urban growth will be comprehensively addressed, and finally, some practical policies of this The theory is given and an example is introduced in this field. The research method in this article has been descriptive-analytical and is of an applied type, and the method of collecting documentary-library information. The results of this research show that by comparing the indicators of smart growth and urban spiral with sustainable development, it was found that the principles of smart growth are more logical compared to urban sprawl in order to achieve a sustainable city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • smart city
 • smart growth
 • urban spiral
 • sustainable development
 1. رهنما، محمدرحیم و غلام رضا عباس زاده، اصول مبانی و و مدل سنجش فرم کالبدی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول، 1387.
 2. رضوانی، علی اصغر، رابطه شهر و روستا، نشر ماکان، 1381.
 3. زیاری، کرامت اله، برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383.
 4. زیاری، کرامت اله، حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه چابهار، چاپ اول، 1388.
 5. سعیدنیا، احمد، محدوده و محدودیت ها، بحثی در مورد محدودیت ها و حریم شهر، ماه نامه شهرداری ها، شماره26، سازمان شهرداری های کشور، 1380.
 6. سیف الدین، فرانک، جزوه درس برنامه ریزی مجتمع های زیستی، دانشگاه تهران، تهران، 1389.
 7. مقاله تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مولفه ها و عوامل کلیدی اثرگذار، گلاره شاه حسینی و همکاران
 8. گزارش شهر هوشمند و الزامات قانونی آن -معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 9. نظریه شهرهای هوشمند، کالین هریسون و ایان ابوت دونلی، شرکت IBM
 10. مقاله تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مؤلفه های زیرساختی آن در مدیریت شهری - جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای، شماره 62 ، بهار 793
 11. شهرداری تهران، سایت دبیرخانه تهران هوشمند
 12. کتاب شهر هوشمند اقدام و عمل – مترجم امیر مهیم مهیمی

 

 1. The Role of Technology and Citizens’involvment in smart, inclusive and ruzica buksa tezzele. Raffael deamicis.
 2. The Role of Citizens in " Smart Cities.  Marius Rohde Johannessen.  Lasse Berntzen.
 3. smartcitiesdive.com