بررسی مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدارشهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده

چکیده
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهروبهبودسکونتگاههای شهری نفش بسیارمهم وتعیین کننده دارد مدیریت شهری به زبان ساده تمام مراحل پیاده سازی در کالبد واجتماع شهر است .شهر به عنوان پیجیده ترین مصنوع دست بشر نیازمند مدیریت بادارا بودن طیفی ازادراک و پیچیدگی است .امروزه مدیریت شهرها تحول یافته است .شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می شوند.مدیریت شهری نقش مهمی در موفقیت و برنامه ها و طرح های توسعه شهری بر عهده دارند این موضوع بخصوص در ارتباط با توسعه شهری اهمیت می یابد.توسعه پایدارارائه راه حل هایی در مقابل الگو سنتی و کالبدی و اجتماعی،اقتصادی توسعه را شامل میگردد، که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی،تخریب اکوسیتمها،رواج بی عدالتی ها،آلودگی،افزایش بی رویه جمعیت و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانها جلوگیری کند.این پژوهش مفهوم مدیریت شهری،ارتباط میان توسعه پایدار و مدیریت شهری رامورد بررسی قرار می دهد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating urban management and its role in sustainable urban development

نویسنده [English]

  • amir Mirza Zadeh
Payame Noor University of Urmia
چکیده [English]

Abstract
The city is considered as a source of development and the position of urban management in the development process of the city has a very important and decisive role in urban settlements. It is perceptual and complex. Today, city management has evolved. Cities are managed for the greater welfare and comfort of citizens. Urban management plays an important role in the success of urban development programs and projects. This issue is especially important in relation to urban development Sustainable development includes providing solutions to the traditional physical, social, and economic model of development, which can address issues such as the destruction of natural resources, the destruction of ecosystems, the spread of injustice, pollution, overpopulation, and declining quality. This research examines the concept of urban management, the relationship between sustainable development and urban management. The research method in this descriptive-analytical research and data collection has been done by library and field methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Survey
  • Urban Management
  • Urban Sustainability Development
١-رهنمایی،محمد تقی،(١٣٨٥)،بررسی ناپایدارهای امنیتی کلان شهر تهران براساس شاخص توسعه پایدار  شهری،پژوهش های جغرافیا،شماره ٥٧.
٢-علوی تبار(١٣٨٢)،مشارکت در امور شهرها؛جلد اول :برسی الگو مشارکت شهروندان در اداره امور  شهر(تجارت جهانی و ایران )،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
٣-کاظمی،سید مهدی،(١٣٧٨)،ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری،پژوش موردی شهر قم ،رساله  دکتری،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس .
٤-فیروزبخت ،علی؛ابراهیمی ،رضا؛ربیعی فر،ولی اله ،ساختار اجتماعی-فرهنگی شهربارویکردتوسعه  پایدارشهری،مطالعه موردی:شهرکرج ،جغرافیا پژوهش و برنامه ریزی شهری.سال سوم ،شمارهنهم ،١٣٩١
 ٥-حمیده ،ساراونوید پرور،محمدرضا،پایداری در شهرهااز دیروز تا امروزشماره ،فصلنامه هفت شهر،١٣٨٦.
 ٦-تقی زاده ،فاطمه ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی،انتشار شهرداری ها،تهران ١٣٨٥.
 ٧-سعید نیا،احمد،مدیریت شهری،جلد١١،تهران سازمان شهرداری های کشور،١٣٧٩
 
 
٨-کاظمیان ،غلام رضاو سعیدی،نوید،امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری  ها،جلددوم ،تهران ،انتشارات سازمان شهدارهایی کشور.
٩-رهنمایی،محمد تقی،مقاله بررسی ناپایداری های امنیتی کلان شهر تهران براساس شاخص های توسعه  پایدارشهری،مجله پژوهش هایشماره ٥٧،پاییز،١٣٨٥.
١٠-صرافی،مظفروهمکاران (١٣٧٩)،مفهوم و چالش های شهری ،فطلنامه ی مدیریت شهری،شماره ٢،سازمان  شهرداریها و دهیاری های کشور،تهران .
١١-مرصوعی،نفیسه (١٣٨٣)،توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهرتهران ،فصل نامه پژوهش های  اقتصادی،شماره ١٤.
١٢.لطفی،حیدرو همکاران (١٣٨٨)،مدیریت شهری  جایگاه آن درارتقائ حقوق شهروندان ،فصلنامه جفرافیایی  انسانی،سال دوم ،شماره اول .
١٣-ستاری و همکاران (١٣٨٨)،نگرش برمفهوم مدیریت شهری حضرت رسول اکرام در شهر مدینه تجلی  زبایی مدیریت شهر در شهر اسلامی،مجله فراسوی مدیریت ،سال سوم ،شماره ١٠.
 ١٤-رضویان محمد،محمد تقی(١٣٨٥)،مدیریت عمران شهری ،انتشارات پیوند نو،چاپ اول ،تهران .
١٥-زیاری،کرامت ا...و همکاران (١٣٩٢)،برسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابل ،نشریه تحقیقات کاربردی در علوم اجتماعی،سال  سیزدهم ،شماره ٢٨.
١٦-مجتهدزاده ،غلامحسین ،معنی و مفهوم توسعه پایدار در مناطق شهری،مجموعه مقالات اولین همایش  توسعه پایدار در نواحی شهری تبریز،شهرداری و دانشگاه تبریز،١٣٨٧.
١٧-افتخاری،رکن الدین و مهدوی،داود،(١٣٨٥)،راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده ازمدل
 سوات ،دهستان لواسان کوچک ،فصلنامه مدرس علوم انسانی،دوره ١٠،شماره ٢.