بررسی تاثیر اقلیم های آب و هوایی بر سیستم مدیریت انرژی ساختمان در سبد هزینه خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و امور اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی،گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/gahr.2022.357691.1740

چکیده

افزایش مصرف انرژی برق در سبد هزینه خانوار نقشی اساسی دارد و همواره در شرایط مختلف در کاهش آن تلاش می‌شود. در این پژوهش برای کاهش هزینه برق‌بها در سبد اقتصادی خانوار، به بررسی تاثیر اقلیم-های آب و هوای مختلف در سیستم مدیریت انرژی ساختمان پرداخته شده است. سیستم‌های سرمایشی بر اساس شاخص‌های آب و هوایی (درجه حرارت حباب خشک و رطوبت نسبی) در فصل‌های گرم و شرایط آسایش ساکنین، منطبق با نمودار سایکرومتریک ایجاد شده است. توان برق مصرفی خانوار در شرایط استفاده از کنتور یک زمانه آنالوگ، سه زمانه دیجیتال و سه زمانه دیجیتال با اموزش سیستم مدیریت انرژی ساختمان در سه شهر تبریز، ساری و سمنان بر اساس الگو واحد و با نرم افزار محاسبه برق‌بها شرکت توانیر برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است ضرورت آموزش در رفتار مصرف برق مناطق معتدل و مرطوب نسبت به سایر اقلیم‌ها برای کاهش میزان برق‌بها خانوار اهمیت بیشتری دارد. در بررسی مقایسه‌ای تبریز با 33 درصد کاهش بیشترین درصد کاهش هزینه را در اجرای سیستم مدیریت انرژی ساختمان دارد. با توجه به سهم کمتر برق بهای تبریز در سبد هزینه خانوار نسیت به ساری و سمنان این کاهش حداکثری از ضرورت بکارگیری سیستم در اقلیم معتدل و مرطوب نمی‌کاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Weather Climate on Building Energy Management System in the Household Cost Basket

نویسندگان [English]

  • Mehdi Gholizadeh Eratbeni 1
  • Esmaiel Abounoori 2
1 , Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences. University, Semnan, Iran
2 Professor of Econometric & Social Statistics, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Increasing electricity consumption plays a key role in the household budget and is always tried to reduce it in different situations. In this study, to reduce the cost of electricity in the household economic basket, the impact of different climates on the building energy management system has been investigated. Cooling systems based on climatic indicators (dry bubble temperature and relative humidity) in hot seasons and comfort conditions of residents, created in accordance with the psychometric diagram. The power consumption of households in terms of using one-time analog, three-time digital and three-time digital meters with the training of building energy management system in three cities of Tabriz, Sari and Semnan has been estimated based on a single model with Tavanir's electricity calculation software. The results indicate that the need for education in the culture of electricity consumption in temperate and humid regions is more important than other climates to reduce household electricity prices. In a comparative study, Tabriz with 33% reduction has the highest percentage of cost reduction in the implementation of building energy management system. Due to the lower share of Tabriz electricity in the household budget compared to Sari and Semnan, this maximum reduction does not reduce the need to use the system in temperate and humid climates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity
  • psychrometric
  • household cost basket and building energy management system