بررسی عوامل مؤثر در بهبود فضاهای دامداری روستایی درتوسعه ی دامداری روستایی (مطالعه موردی روستای دازمیرکنده،استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه تهران مرکزی

2 فارغ التحصیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش آمایش کیفیت محیطی از دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

چکیده

امروزه توسعه دامداری های سنتی به ویژه در روستاهای کشور امری بدیهی به نظر می رسد، متاسفانه در راستای صنعتی شدن واحدهای دامپروری توجه کافی به ساختمان ها و تاسیسات دامداری های کوچک روستایی به عمل نمی آید، جهت بالا بردن سطوح کمی و کیفی فضاهای دامی در سطح کشور در سال 1373محورهای مطالعاتی زیر در برنامه کوتاه مدت در دفتر تحقیقات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالعه، بررسی و تحقیق قرار گرفته است. این طرح دارای مراحل مختلفی است که عبارتند از :1 ) بررسی و شناخت وضع موجود : شامل مراحلی از قبیل شناخت نوع مصالح بومی، فرهنگ ساخت، فرهنگ نگهداری دام، دسترسی به امکانات بالقوه و بالفعل منطقه و برآورد اقتصادی می باشد.2 ) تهیه ضوابط، استانداردها و اصول طراحی در تیپ بندی فضاهای دامی : اهدافی از قبیل مطالعات شرایط نگهداری دام، استانداردهای فضایی جهت دامداری های بومی،تهیه ضوابط بهداشتی، مطالعات اقلیمی را دارا می باشد. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در بهبود ساختمان هاو فضاهای دامداری در روستای در روستای دازمیرکنده که از توابع شهرستان ساری می باشد،می پردازد که با جمع آوری داده ها از طریق استفاده از پرسشنامه انجام شد. 3 فرضیه برای این پژوهش در نظر گرفته شده و تجزیه تحلیل آن در دو سطح توصیفی و استنباطی بوده است.و با استفاده از روش آماری SPSS وآزمون استقلال صفات به اثبات رسیده اندبا توجه به اثبات فرضیه ها می توان نتیجه گرفت که طراحی ساختمان های مناسب دامداری بر اساس ضوابط و اصول و با توجه به اقلیم منطقه، توجه به میزان آب مصرفی – میزان نیاز به فضاهای باز و بسته در استانداردهای فضایی و استفاده از مصالح بومی و رعایت بهداشت و آگاهی در طراحی مناسب فضای دامداری به گسترش و بهبود دامداری و بهره دهی دام کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effective factors in improving rural livestock farming spaces in the development of rural livestock farming (case study of Dazmirkandeh village, Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • masumeh amiri besheli 1
  • Anahita Hosseini 2
  • amir amiri 3
1 Graduated in geography and urban planning, Islamic Azad University, Central Tehran University
2 Organization for the reduction of social harms in the country
3 Member of the Board of the Scientific Association of Rural Development of Iran
چکیده [English]

Although nowadays developing small and village based husbandry in Iran seems irrefutable, there are no enough considerations around this topic. This lack of consideration has been caused by focusing on only industrial husbandries. The aim of this research is to study the situation of animal husbandries and its buildings in rural area of MAZANDARAN especially in DAZMIRKANDEH village one of the sari's Urban Area.
In this research data has been gathered by questioners and three hypothesis have been assumed for this research. The data has been analyzed with both two descriptive and inferential statistical methods with the using of SPSS software and independence characteristic exam. After accepting the hypothesis it can be conclude that designing suitable buildings based on environments climate, space standards, water usage analysis with using indigenous material and considering sanitary factors can help developing and expansion of rural husbandry and its functionality.
Key words: village, rural husbandry, climatic factors, Suitable areas for livestock

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: village
  • rural husbandry
  • climatic factors
  • Suitable areas for livestock
1- آذر. عادل و منصور مومنی (1389) ،آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت ##
2- حافظ نیا. محمد رضا ) 1387(، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت ##
3-سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران##
4- سعیدی. عباس (1377)، مبانی جغرافیای روستایی ،انتشارات سمت ##
5- طرح هادی روستای دازمیرکنده (1382)،شهرستان ساری ، بنیاد مسکن استان مازندران ##
6- فخار طوسی. محمد (چاپ اول 1373)،اصول تیپ بندی جایگاه های دام در اقالیم مختلف کشور ،معاونت امور دام##
7- گزلرش اجتماع اقتصادی شهرستان ساری (1383)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ##
8- گزارش توسعه استان مازندران (1388)، دفتر برنامه ریزی و بودجه ##
9- مهدوی .مسعود (1384) ، جغرافیای روستایی ایران، انتشارات سمت .##