سیاست‌گذاری تأثیرات ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت: چارچوب مفهومی شکاف ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، قوچان، ایران

2 کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، «سیاست‌گذاری تأثیرات ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت: چارچوب مفهومی شکاف ساختاری» است. در پاسخ به این سؤال که ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت چه تأثیری گذاشته است؟، این فرضیه مطرح شد که در چارچوب شکاف ساختاری، کرونا ویروس منجر به افزایش ناامنی غذایی در داخل کشورها شده و از این طریق، بر سلامتی و افزایش مهاجرت تأثیرات منفی گذاشته است که این مسئله، نیازمند برنامه‌های سیاست‌گذاری است. در این راستا، با توجه به چارچوب مفهومی شکاف ساختاری، «کرونا، مهاجرت و عدم امنیت غذایی»، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کروناویروس بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت ازجمله مهاجرت روستا به شهر و مهاجرت بین‌المللی تأثیرگذار بوده است. این بحران توانسته است منجر به شکاف ساختاری در الگوهای مهاجرت شود و افراد از ورود به کشورهای متأثر از ویروس کرونا، اجتناب کرده‌اند. با توجه به ماهیت مداوم جریان‌های مهاجرت، این موضوع اثرات طولانی‌مدت داشته است. ضرورت دارد که در سیاست‌های ملی، وضعیت مهاجران واردشده یا با احتمال بازگشت به مناطق آسیب‌دیده، موردتوجه قرار گیرد. همچنین، نیاز به ایجاد سیستم‌های غذایی انعطاف‌پذیر وجود دارد که می‌تواند ناامنی غذایی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy-making the effects of the coronavirus on food insecurity and migration status: A conceptual framework for structural gaps

نویسندگان [English]

  • ali akbarpour alme goghi 1
  • zahraalsadat hoseini goki 2
1 Payame Noor University, Quchan, Iran
2 Bachelor of Geography and Rural Planning Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to "politicize the effects of the corona virus on food insecurity and migration status: a conceptual framework for structural gaps." In response to the question of what effect the corona virus has on food insecurity and migration status, it was hypothesized that within the framework of the structural gap, the corona virus has led to increased food insecurity within countries and, thus, on health and Increased migration has had a negative impact, which requires policy programs. In this regard, according to the conceptual framework of the structural gap, "Corona, migration and food insecurity" was studied by descriptive-analytical method and using library resources. The results showed that coronavirus had an effect on food insecurity and migration status, including rural-urban migration and international migration. The crisis has led to a structural gap in migration patterns, and individuals have avoided entering countries affected by the coronavirus. Given the ongoing nature of migration flows, this has had long-term effects. There is a need for national policies to address the situation of migrants who have entered or are likely to return to affected areas. There is also a need to create flexible food systems that can reduce food insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • coronavirus
  • Food Security
  • Migration
  • Recession
آقاجانی، احمد؛ عسگری، محمود (1390). «نقش‌آفرینی اتاق‌های فکر در سیاست‌گذاری دفاعی-امنیتی»، راهبرد دفاعی، 9 (32): 137-172. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132902
بهزادی، فهیمه؛ صلواتی، بهرام؛ حسین پور، میترا؛ صمدی، رقیه؛ عیوضلو، داود؛ مولا، محمدامین (1401). رصدخانه مهاجرت ایران، تهران: پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف.
حافظ نیا، محمدرضا (1390). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ سوم، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
حافظ نیا، محمدرضا؛ احمدی پور، زهرا؛ حاجت قادری، مصطفی (1394). سیاست و فضا، چاپ پنجم، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
حسینی، سید سلام؛ مهردانش، گونا؛ فرشاد، لقمان (1399). «تأثیر ویروس کرونا بر اقلیم و آب‌وهوای شهر و سلامتی شهروندان در برنامه‌ریزی شهری»، جغرافیا و روابط انسانی، 3 (2): 91-119. https://www.gahr.ir/article_114806.html
خسروی پور، بهمن؛ انشایی نژاد، آمنه (1399). «تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذایی»، جغرافیا و روابط انسانی، 2 (4): 285-295. https://www.gahr.ir/article_106898.html
طزرجی، سجاد؛ نظری، فاطمه (1399). «بررسی امنیت غذایی در دوران همه‌گیری کووید ـ ۱۹ در استان کرمان (سال ۱۳۹۹)»، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23 (5): 774-785. http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6392-fa.html
عباسی، فرید (1400). «بحران ریزگردها و تأثیرات آن بر امنیت مناطق (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)»، جغرافیا و روابط انسانی، 3 (4): 156-176. https://www.gahr.ir/article_128492.html
کرمی نسب، صدیقه؛ شهبازی، حسین رضا (1398). «نقش مخاطرات طبیعی در مهاجرت روستایی»، جغرافیا و روابط انسانی، 1 (4): 401-411. https://www.gahr.ir/article_87915.html
نصری، قدیر؛ افتخاری، اصغر (1384). روش و نظریه در امنیت پژوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نورالهی، طه؛ خدامرادی، حسام؛ فقیه خوشابی، عطیه (1398). «جمعیت‌شناسی و شیوع همه‌گیری ویروس کرونا»، بررسی‌های آمار رسمی ایران، 30 (1): 309-321. https://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-332-fa.html
Akter, S & Basher, SA (2014). The impacts of food price and income shocks on household food security and economic well-being: Evidence from rural Bangladesh. Glob Environ Change, 25 (14): 150-162. https://DOI:10.1016/j.gloenvcha.2014.02.003
Arnold, David (1993). Social Crisis and Epidemic Disease in the Famines of Nineteenth-century India, , Social History of Medicine, Volume 6, Issue 3, December, Pages 385–404. https://doi.org/10.1093/shm/6.3.385
Barrett, Christopher (2010). Measuring food insecurity, Science, Vol 327, Issue 5967, page 825-828. https://DOI:10.1126/science.1182768
Barrett, Christopher (2020). Actions now can curb food systems fallout from COVID-19. Nat Food 1, page 319–320. https://doi.org/10.1038/s43016-020-0085-y
Carter, Eric (2016). When outbreaks go global: Migration and public health in a time of Zika, Migration Information Source. https://www.migrationpolicy.org/article/when-outbreaks-go-global-migration-and-public-health-time-zika
Castles, Stephen (2011). Migration, crisis, and the global labour market, Globalizations, 8(3), 8 July, page 311–324. https://doi.org/10.1080/14747731.2011.576847
Curran, Sara & Irons, Jacqeline & Garip, Filiz (2016). Economic shock and migration: Differential economics effects, migrant responses, and migrant cumulative causation in Thailand, Sociol Dev (Oakl), 2 (2), page 119–157. https://doi.org/10.1525/sod.2016.2.2.119
Dahir, Abdi Latif (2020). Instead of coronavirus, the hunger will kill us, A Global Food Crisis Looms, The Economic Times.
Davidson, Paul (2020). Unemployment could top 32% as 47M workers are laid off amid coronavirus: St. Louis Fed. https://www.usatoday.com/story/money/2020/03/30
European Commission (2020). Impact of COVID-19 on food security and nutrition, Draft Paper by the High-Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, Brussels: Food and Agriculture Organization.
FAO (2020). Urban Food Systems and COVID-19,  FAO Policy Brief; Rome: Food and Agricultural Organization.
Food and Agriculture Organization (2020). International Fund for Agricultural Development; UNICEF; World Food Program; WHO, The State of Food Security and Nutrition in the World, Rome: Food and Agriculture Organization.
Frongillo, Edward & Nguyen, Hoa & Smith, Michael & Coleman-Jensen, Alisha (2019).  Food Insecurity Is More Strongly Associated with Poor Subjective Well-Being in More-Developed Countries than in Less-Developed Countries, The Journal of Nutrition, Volume 149, Issue 2, February, Pages 330–335. https://doi.org/10.1093/jn/nxy261
Garnett, Philip & Doherty, Bob & Heron, Tony (2020). Vulnerability of the United Kingdom’s food supply chains exposed by COVID-19. Nat Food 1, page 315–318. https://doi.org/10.1038/s43016-020-0097-7
Ginsburg, Carren & Bocquier, Philippe & guy, Donatien & Afolabi, Sulaimon & Kahn, Kathleen & Obor, David (2018). Association between internal migration and epidemic dynamics: An analysis of cause-specific mortality in Kenya and South Africa using health and demographic surveillance data, BMC Public Health, 18, 918. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5851-5
ILO (2020). COVID-19: Protecting workers in the workplace. International Labour Organization, Press Release. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang—en/index.html
International Monetary Fund (2020). World Economic Outlook, Washington, Dc.
Jha, Somesh (2020). India to offer unemployment benefits to workers affected by coronavirus, Business Standard. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-to-offer-unemployment-benefits-to-workers-affected-by-coronavirus–120031901409_1.html
Kafle, Kashi & Benfica, Rui & Winters, Paul (2020). Does relative deprivation induce migration? Evidence from Sub‐Saharan Africa, Journal Of Dental Education, Volume 102, Issue 3, 3 May, Pages 999-1019. https://doi.org/10.1002/ajae.12007
Khanna, Anoop (2020). Impact of Migration of Labour Force due to Global COVID-19 Pandemic with Reference to India, Journal of Health Management, Vol 22, Issue 2, August 11. https://doi.org/10.1177/0972063420935542
Lowrey, Annie (2020). The coronavirus recession will be unusually difficult to fight: Consequences will linger even after the virus dissipates, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/viral-recession/607657/
Macleans, lero (2020). COVID-19: Canada layoff tracker. Macleans.ca. https://www.macleans.ca/economy/covid-19-canada-layoff-tracker/
Martini, Mil & Gazzaniga, Valentina & Bragazzi, Nicola & Barberis, Ivan (2019). The Spanish influenza pandemic: a lesson from history 100 years after 1918, J Prev Med Hyg, Mar 29; 60 (1): page 64-67. https://doi:10.15167/2421-4248/jpmh2019.60.1.1205
Smith, Michael D & Wesselbaum, Dennis (2020). COVID-19, Food Insecurity, and Migration,  The Journal of Nutrition, Volume 150, Issue 11, November, Pages 2855–2858. https://doi.org/10.1093/jn/nxaa270
Smitha, Michael & Florob, Maria (2020). Food insecurity, gender, and international migration in low- and middle-income countries, Food Policy, Volume 91, February, 101837. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101837
Stoecklin, SB & Rolland, P & Silue, Y & Mailles A, Campese C, Simondon A (2020). First cases of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in France: surveillance, investigations and control measures, January 2020. Euro surveill, 25 (6): 200-219. https://DOI:10.2807/1560-7917
Unicef (2019). The state of the world’s children report. United Nations Children Fund.
World Bank (2020). COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, Migration and Development, Brief No 32, Washington, DC.