بررسی نقش فضاهای سبز شهری در رفاه شهروندان در شرایط پاندمیک: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران

چکیده

مناظر و فضاهای سبز شهری جز جدایی ناپذیر و مهم در شهرهای امروزی هستند و در جهات مختلف دارای فواید بسیاری برای شهروندان می باشند که باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش رفاه آنان می شوند. مناظر و فضاهای سبز شهری با فراهم آوردن امکان حضور شهروندان در بستر طبیعت مانند خود، باعث تقویت سلامت روحی و جسمی آنان شده و از فشارهای زندگی می کاهند. بر این اساس هدف از این پژوهش مروری بر نتایج تحقیقات گوناگون انجام شده در ارتباط با نقش مناظر و فضاهای سبز شهری در شرایط پاندمی در نقاط مختلف جهان است تا بتوان ظرفیت این اماکن را در این زمینه شناخت، جهت انجام این فرآیند منابع کتابخانه ایی مرتبط از طریق سایت های معتبر علمی نظیر sincedirect دانلود شده، نتایج آنها بررسی گردیده و حاصل این بررسی در پژوهش ذکر گردید، که مشخص شد مناظر و فضاهای سبز شهری دارای ظرفیت ها و توانمندی های مناسبی در کاهش اثرات منفی پاندمی دارند و باعث بهبود کیفیت زندگی و رفاه شهروندان می شوند، بنابراین باید دسترسی به این اماکن در شرایط بحرانی همچون پاندمی حفظ و تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Green Spaces in Citizens' Welfare in Pandemic Conditions: A Review Study

نویسنده [English]

  • Davood Vafadari Komarolya
Graduate of Landscape Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Urban landscapes and green spaces are an integral and important part of today's cities and in many ways have many benefits for citizens that improve the quality of life of citizens and increase their well-being. Urban landscapes and spaces by strengthening the presence of citizens in the bed of nature like themselves, strengthen their mental and physical health and reduce the pressures of life, Therefore, the purpose of this study is to review the results of various researches related to the role of urban landscapes and green spaces in pandemic conditions in different parts of the world in order to know the capacity of these places in this field. In order to carry out this process, related library resources have been downloaded through reputable scientific sites such as sincedirect, their results have been reviewed and the result of this review was mentioned in the research. It was found that urban landscapes and green spaces have good capacities and capabilities to reduce the negative effects of the pandemic and improve the quality of life and well-being of citizens, So access to these places in critical conditions such as the pandemic must be maintained and strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Landscape
  • Covid 19
  • Epidemic
  • City
  • Health
بهزادفر، م. طهماسبی، ا. ۱۳۹۲. شناسایی و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابانهای شهری: نمونه مورد مطالعه سنندج، باغ نظر، ۲۵، ۲۸-۱۷.
 
جعفری، م. ۱۴۰۰، بررسی چرایی فقدان شهر و فقدان نظریه پایه تعریف شهر در ایران، جغرافیا و روابط انسانی، ۱، ۱۱۳-۹۹.
قربانی، ر. تیموری، ر. ۱۳۸۹، تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی Seeking-Escaping نمونه موردی: پارک های شهری تبریز، پژوهش های جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی) 42 (72), 47-61.
مرادیان، ا. رخشنده رو، م. عبدالله زاده فرد، ع. ۱۳۹۸. ارزیابی نقش پارکهای شهری در پایداری اجتماعی شهرها
نمونه موردی(پارک آزادی- شهر شیراز)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، ۳۷، ۱۲۸-۱۱۴.
 
وفاداری کمارعلیا، د. کافی، م. خان سفید، م. ۱۴۰۰. تبیین ضوابط طراحی منظر شهری به منظور ارتقای بهداشت عمومی در شرایط اپیدمی با رویکرد پدافند غیرعامل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
Egerer M, Lin B, Kingsley J, Marsh P, Diekmann L, Ossola A. 2022. Gardening can relieve human stress and boost nature connection during the COVID-19 pandemic‏, Urban forestry & urban greening, 127483.
Geneletti D, Cortinovis Ch, Zardo‏ L. 2022. Simulating crowding of urban green areas to manage access during lockdowns‏, Landscape and Urban Planning, 219, 104319.
Geng D, Innes J, Wu W. 2020. Impacts of COVID‑19 pandemic on urban park visitation:
a global analysis, J. For. Res, 32, 553–567.
 
Huerta, C., Cafagna, G. )2021(. Snapshot of the Use of Urban Green Spaces in Mexico
City during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study, Environmental Research and
Public Health, 18, 1-23.
 
Huerta, C. Utomo A. 2021. Evaluating the association between urban green spaces and subjective well-being in Mexico city during the COVID-19 pandemic, Health & Place, 70, 102606.
Jay J, Heykoop F, Hwang L, Jong J, Kondo M. 2021. Effects of the COVID-19 Pandemic on Park Use in U.S. Cities, medRxiv.
Khalilnezhad M, Ugolini F, Massetti L. 2021. Attitudes and Behaviors toward the Use of Public and Private Green Space during the COVID-19 Pandemic in Iran‏, Land, 10 (10), 1085.
Larson L, Mullenbach L, Browning M, Rigolon A, Thomsen J, Metcalf E, Reigner N, Sharaievska I, McAnirlin O, D’Antonio A, Cloutier S, Helbich M, Labib S. 2022. Greenspace and park use associated with less emotional distress among college students in the United States during the COVID-19 pandemic, Environmental Research, 204, 112367.
Marconi P, Perelman P, Salgado V. 2022, Green in times of COVID-19: urban green space relevance during the COVID-19 pandemic in Buenos Aires City, Urban Ecosystems, 1-13.
Marques P,  Santos Silva A, Quaresma Y, Resende Manna L, Magalhaes Neto N, Mazzoni R. 2021.Home gardens can be more important than other urban green infrastructure for mental well-being during COVID-19 pandemics, Urban Forestry & Urban Greening, 64, 127268.
Maury-Mora M, Gómez-Villarino M, Varela-Martínez C. 2022. Urban green spaces and stress during COVID-19 lockdown: A case study for the city of Madrid‏, Urban Forestry & Urban Greening, 69, 127492
Mouratidis K, Yiannakou‏ A. 2022. COVID-19 and urban planning: Built environment, health, and well-being in Greek cities before and during the pandemic‏, Cities, 121, 103491.
Noszczyk T, Gorzelany J, Kukulska-Kozieł A, Hernik J. 2022. The impact of the COVID-19 pandemic on the importance of urban green spaces to the public‏, Land Use Policy 113, 105925.
Pan J, Bardhan R, Jin Y. 2021. Spatial distributive effects of public green space and COVID-19 infection in London, Urban Forestry and Urban Greening, 62, 127182.
Peters K, Elands B, Buijs A. 2010. Social interactions in urban parks: Stimulating social cohesion, Urban forestry & urban greening 9 (2), 93-100.
Schio N, Philips A, Fransen K, Wolff M, Haase D, Ostoi´c S, Zivojinovic I, Vuleti´c D, Derks J, Davies C, Lafortezza R, Roitsch D, Winkel G, Vreese R. 2021. The impact of the COVID-19 pandemic on the use of and attitudes towards urban forests and green spaces: Exploring the instigators of change in Belgium, Urban Forestry & Urban Greening, 65, 127305.
Schindler M, Texier M, Caruso G. 2022. How far do people travel to use urban green space? A comparison of three European cities‏, Applied Geography, 141, 102673.
Sia A, Yok Tan P,  Chee Meng Wong J, Araib S, Foong Ang W, Hwee Er K. 2022. The impact of gardening on mental resilience in times of stress: A case study during the COVID-19 pandemic in Singapore‏, Urban Forestry & Urban Greening, 68, 127448.
Soga M, Evans M, Cox D, Gaston K. 2021. Impact of the COVID-19 Pandemic on human-nature interaction: Pathways, evidence and implications, People and Nature, 3, 518-527.
Spano G, D’Este M, Giannico V, Elia M, Cassibba R, Lafortezza R  ,Sanesi G. 2021. Association between indoor-outdoor green features and psychological health during the COVID-19 lockdown in Italy: A cross-sectional nationwide study, Urban Forestry & Urban Greening, 62, 127156.
Venter, Z., Barton, D., Gundersen, V., Figari. H., Nowell, M. (2020). Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in olso, Norway, Environmental Research, 15, 1-11.
Ward Thompson, C. (2011). Linking landscape & health: The recurring theme) Review), Landscape & urban planning, 99, 187-195.
Xie, J., Luo, Sh., Furuya, K., Sun, D. (2020). Urban Parks as Green Buffers During the COVID-19 Pandemic, Sustainability, 12, 1-17.
Yamazaki T, lida A, Hino K, Murayama A, Hiroi U, Terada T, Koizumi H, Yokohari M. 2021. Use of Urban Green Spaces in the Context of Lifestyle Changes during the COVID-19 Pandemic in Tokyo, Sustainability, 13 (17), 9817.