اهمیت صنایع روستایی با تاکید برتجارب سایرکشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کشاورزی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران

چکیده

زدودن محرومیت و ایجاد اشتغال و تامین عدالت اجتماعی و ... به کرات مورد تاکید مدیران طراز اول کشور قرار گرفته است. توجه به مصالح کلی مملکت در سطح ملی ( به طور دائم) و درک ضرورت ها، همچنین توجه به این واقعیت که درصد بالایی از جمعیت کشور در روستاها به سر می برند ( به طور اخص)، برنامه ریزی برای این جمعیت عظیم را امری ضروری می داند. از طرف دیگر کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه و ضامن استقلال سیاسی، اقتصادی ما می باشد لذا پرداختن به مسائل و مشکلات روستاییان می تواند استقلال سیاسی و اقتصادی ما را تضمین کند. حمایت از بخش کشاورزی با کاهش بیکاری های پنهان و آشکار و ایجاد صنایع تبدیلی در جوار کشاورزی و دامداری در جهت تقویت ساختار اقتصادی امر بدیهی و در دراز مدت اجتناب ناپذیر می باشد. پرداختن به صنایع روستایی فواید بیشماری دارد که از جمله می توان به ایجاد تعادل نسبی بین جوامع شهری و روستایی، کاهش فقر، کاهش مهاجرت و ایجاد اشتغال، عدم وابستگی و ... نام برد؛ لذا تحقیق و تفحص در مدیریت کسب و کار روستایی به عنوان یک ضرورت در برنامه های رشته کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک تلقی می گردد. مقاله حاضر بر آن است که با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای ضمن تعریف و شناسایی ویژگی های صنایع روستایی و تاکید بر تجارب سایر کشورها، اهمیت صنایع روستایی و مشکلات استقرار آنها را ذکر کرده تا زمینه توسعه این صنایع در روستاهای کشور فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Rural Industries with Emphasis on Experience of other Countries

نویسنده [English]

  • leila karpisheh
Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran
چکیده [English]

Eliminating Deprivation and Creating Employment and Securing Social Justice and ... It has been Repeatedly Emphasized by the Country's Top Managers. Paying Attention to the Overall Interests of the Country at the National level (permanently) and Understanding the Necessities, as well as paying Attention to the Fact that a High Percentage of the Country's Population is in the Villages (in Particular), Considers Planning for this Huge Population as Essential. On the other hand, Agriculture as the Main Axis of Development and Guarantor of our Political and Economic Independence, therefore, Addressing the Problems of the Villagers Can Guarantee our political and Economic Independence. Supporting the Agricultural Sector by Reducing Hidden and overt Unemployment and Creating Transformative Industries in the Agricultural and livestock Sectors in order to Strengthen the Economic structure is Obvious and Inevitable in the long time. Addressing Rural Industries has Numerous Benefits, Including Creating a Relative Balance between Urban and Rural Communities, Reducing poverty, Reducing Migration and Creating Employment, lack of Dependence, etc. Therefore, Research in Rural Business Management is Considered as a Necessity in Entrepreneurship Programs and Small Businesses. The Present Article Aims to Utilize Literature to Define and Identify the Characteristics of Rural Industries and Emphasize on the Experiences of other Countries, The Importance of Rural Industries and their Establishment Problems in order to Provide the Background for Developing of these Industries in the Country's villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Business
  • Rural Industries
  • Importance
امیرانی، م.ه. (1378). استقرار صنعت در روستا در بهره وری بخش کشاورزی. جهاد، شماره 216-271. ص 42.
امین آقایی،م.  (1387). بررسی عوامل موثر بر عملکرد صنایع کوچک از دید کارشناسان توسعه روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال 99 ، شماره 4،صص:146-125.
تولائی، س. (1375) درامدی بر مبانی جغرافیای اقتصادی(صنعت، حمل و نقل و انرژی(، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم؛ تهران.
جبرئیلی،م (1382). اهمیت صنایع تبدیلی در توسعه کشاورزی، ماهنامه صنایع غذایی و کشاورزی ، انتشارات جهاد کشاورزی شماره . 12
درویشی، ح. (1397). تحلیل وضعیت صنایع روستایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی. جغرافیا و روابط انسانی. دوره 1. شماره 3.
رحیمی، ع. (1383). تبیین ویژگی های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی.
رضویان، م.ت،و  رحیمی بلداجی، ا. (1388). نقش صنایع کوچک در توسعه منطقه ای. جغرافیا : دوره:3 ، شماره:8-9. صص 164-145
طاهرخانی، م .( 1380 ). نقش نواحی صنعتی در نواحی روستایی، مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره 40 ، دانشگاه تهران ، .45 – 33
عصاری، ع. و متقی، س. (1387). تاثیر صنایع کوچک بر موفقیت برنامه ریزی در کشور هندوستان. اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
 
کاویانی، م.ر. (1374). بررسی مشکلات صنایع روستایی و راه های گسترش و توسعه آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
مطیعی لنگرودی، سید حسن.(1382). برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
موسوی شاهرودی، س.م. (1383). صنایع کوچک، محور توسعه روستایی، تهران.
وزارت جهاد کشاورزی ( ۱۳۸۵ )، صنایع روستایی و رهنمودهایی برای توسعه تهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.
-Chandra, R.(1992). Industrialization and Development in the Third World, London, Routlege,.
Chadwilk, W. (2007), Spatial Organization in Rural Areas. New York: Prentice-Hall.
Lee, S. (2007), Diversification of the Rural Economy:A Case Study on Rural Industrialization in the Republic of Korea. Pyongyang: INSES. Oxfords: Blackwell.
Skinner, N. M. (2007), "Social and environmental regulation in rural China". Geoforum.Vol. 34. No. 2.
Moghaddam, S, M. (2000). IR Iran country paper Rural Based- small Industries in Asia and Pacific, Tokyo, Japan.
Miao, chan. (2005): Newruralspaces: Theimpactofrural industrializtipn on Rural – Urban Transation in China.
.
Meena, S.P. (2007)_Rural industrialization process, Director Industries, India
 
Pears, R. (2007), Location, Development, Industry. Oxfords: Blackwell.
Radpear, G (2008) Rural Planning (New Approach). London: Blackwell.