تحلیل الگوی فضایی شهرک‌های صنعتی استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل الگوی پراکنش شهرک‌های صنعتی و ساماندهی آن در استان قزوین می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که در ابتدا به شناسایی الگوی توزیع شهرک‌های صنعتی استان قزوین پرداخته و سپس معیارهای ساماندهی شهرک‌های صنعتی با توجه به پیشینه مطالعاتی استخراج گردید. به منظور ارزش‌گذاری معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد و در نهایت با استفاده از تکنیک منطق فازی فضاهای مناسب جهت استقرار شهرک‌های صنعتی جدید پیشنهاد گردید. در واقع روی هم گذاری فازی لایه‌ها، نقشه ساماندهی شهرک‌های صنعتی را به‌دست داد. نتایج نشان داده است که به‌کارگیری منطق فازی به همراه تحلیل فضایی GIS توانسته است به‌عنوان ابزاری کارآمد در پهنه‌بندی ساماندهی شهرک‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. قرارگیری شهرک‌های صنعتی در نزدیکی راه ارتباطی و دوری از گسل به‌خوبی قابلیت و توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات رسانده است.
واژگان کلیدی: شهرک صنعتی، ساماندهی، تحلیل فضایی، آمایش سرزمین، قزوین

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Industrial Townships of Qazvin Province

نویسندگان [English]

 • bahram imani 1
 • mohammad molaei 2
 • eslam hosseunpoor 3
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban and Rural Planning, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Urban, Faculty of Encyclopedia Research, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
3 graduate, Geography and Urban Planning , Islamic Azad University of Ardabil, Ardabil, Iran
چکیده [English]

abstract
The aim of this study was to analyze the pattern of distribution the industrial towns and organizing it in Qazvin province issue. Behcet analytical research method to identify patterns In the distribution of industrial settlements Qazvin province and settlement of industrial reorganization measures with respect to the background studies were extracted. The criteria for the valuation of the Analytic Hierarchy Process (AHP) were used, and finally using fuzzy logic techniques suitable spaces for the establishment of new industrial towns was proposed. In fact, on the phase transition layers, map organization has provided industrial town’s.The results show that fuzzy logic using management with GIS spatial analysis as an efficient tool in the zoning could be used to organize industrial towns. Placement of industrial settlements near the road and away from the fault as well as the ability to proven analytical framework.
Keywords: industrial town, Accounting, spatial analysis, land use, Qazvin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • industrial town
 • Accounting
 • spatial analysis
 • land use
 • Qazvin
 1. اطهاری، کمال (1376). مقدمه‌ای به رابطۀ جامعه و فضا، مجلۀ معماری و شهرسازی، دوره 6، شماره 10-11، صص 15-1.
 2. حیدری، عبدالله؛ احد نژاد روشتی، محسن (1388). تحلیل توزیع فضایی و مکان‌یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی Fuzzy Logic و GIS مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان، همایش ژئوماتیک 88، تهران.
 3. احمدی، حسن؛ داداش پور، هاشم؛ خالصی، بهاره (1389). اهمیت مکان‌گزینی شهرک‌های صنعتی، فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ایران، دوره 1، شماره 47، صص 55-48.
 4. زبردست، اسفندیار (1380). کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، نشریه هنرهای زیبا، دوره 1، شماره 10، صص 21-13.
 5. سعدی مسگری، محمد؛ مهدی پور، فاطمه (1386). مکان‌یابی خوابگاه‌های دانشجویی با استفاده از GIS، تهران: همایش ژئوماتیک.
 6. سعید نیا، احمد (1378). کتاب سبز، جلد اول: شهرسازی مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور
 7. شاد، روزبه؛ عبادی، حمید؛ سعدی مسگری، محمد و وفایی نژاد، علیرضا (1388). طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن‌های نشان‌گر و ژنتیک، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، دوره 43، شماره 4، صص 429-417.
 8. صالحی واسکسی، احمد (1386). بررسی شیوه‌های ساماندهی کالبدی-فضایی مراکز تجاری، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.
 9. فرقانی، علی؛ پور ابراهیم، علی (1387). مسائل مکان‌یابی مراکز صنعتی، ماهنامه تدبیر، دوره 19، شماره 196، صص 49-60.
 10. قراگوزلو، علی‌رضا؛ برزگر، مجید (1387). برنامه‌ریزی آرمانی با استفاده از رویکرد AHP جهت بهینه‌سازی ترکیب تولید، فصلنامه آمایش سرزمین، دوره 1، شماره 1، صص 72-59.
 11. کمانرودی، موسی (1386). تعاریف فرسودگی و نظام مداخله، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، دوره 2، شماره 9، صص 29- 36.
 12. مالچفسکی، یاچک (1385). سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری، ترجمه اکبر پرهیزگار و عطا غفاری گیلانده، تهران: انتشارات سمت.
 13. محمد مرادی، اصغر؛ اخترکاوان، مهدی (1388). روش‌شناسی مدل‌های تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره، نشریه معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، دوره 2، شماره 2، صص 125-113.
 14. نجمی، منوچهر؛ ابراهیمی، مجید؛ کیانفر، فریدون (1385). اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی و مهندسی در مدل QFD با استفاده از روش Topsis در حالت فازی، در فصلنامه علمی و پژوهشی شریف، دوره 22، شماره 34، صص 9-3.
 15. نوری، سید هدایت الله (1379). تحلیل فضایی در جغرافیای کشاورزی، پژوهش‌های جغرافیایی، دوره 32، شماره 39، صص 10-1.
 16. Bonham-Carter, G. F.(1991). Geographic Information Systems for Geoscientists, Modelling with GIS, Pergamon, Ontario, pp. 291-300.
 17. Cengiz, K, Ufuk, C, Ziya, (2003). U, Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP. Logistics Information Management 16.
 18. Eastman, J. R ET all. (1993). GIS and Decision Making. 1st edition, UNITAR, P: 112.
 19. The Regional Council of Satakunta, and Regional Development Centre Program Pori Town Region, Statistics Finland, Ministry of the Interior, Kunnallistilasto 6/2002, Suomen Kuntaliitto.
 20. Whitaker, R, (2001). Validation examples of the Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process, Creative Decisions Foundation, Pittsburgh, USA.