تاثیر دین و آموزه های اسلامی در کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق روستایی کشور (مطالعه موردی: دهستان قره باشلو شهرستان درگز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با نفوذ فرهنگ ها و کجرفتاری های شهری در مناطق روستایی کشور نیز افزایش یافته است. بهترین راه برای مقابله با این آسیب های اجتماعی استفاده از آموزه های اسلامی جهت مقابله با این معضلات اجتماعی است و همچنین می توان از دین و راهکارهای پیشگیری آن جهت پیشگیری از جرام و آسیب های اجتماعی استفاده نمود. انتشار و تبلیغ آموزه های اسلامی از این جهت دارای اهمیت می باشد که اسلام دین هدایت است و آموزه های اسلامی می تواند چون چراغی برای افراد جامعه راه درست را از بی راهه ها و مسیرهای انحرافی مشخص نماید و افراد را از مسیرهای منتهی به گناه و تباهی به سوی راه حق هدایت نماید. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که برای جمع اوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و کار میدانی به وسیله پرسشنامه می باشد. حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر تعیین شد. در نهایت تحلیل و آنالیز داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد، دین و آموزه های اسلامی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می گردد و در کاهش جرائم در مناطق روستایی موثر است. با استفاده از آموزه های اسلامی و راهکارهای پیشنهادی آن در راه کاهش آسیب های اجتماعی گام برداشت که به سبب آن امنیت و آرامش برای مردم جامعه به ارمغان می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Islamic Religion and Teachings on Reducing Social Harm in Rural Areas of the Country (Case Study: Qara Bashloo County, Dargaz County)

نویسنده [English]

  • Soroush Emami Taodin
Master of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University of Mashhad
چکیده [English]

The incidence of crime and social harm has also increased with the influence of urban cultures and abuses in rural areas of the country. The best way to deal with these social harms is to use Islamic teachings to deal with these social problems, and religion and its prevention strategies can also be used to prevent crime and social harms. The dissemination and propagation of Islamic teachings is important because Islam is the religion of guidance, and Islamic teachings can, as a beacon for the people of society, determine the right path from the wrong paths and deviant paths, and lead people from the paths leading to sin and Destroy to the right path. This research is applied in terms of nature and descriptive-analytical method that has been used to collect information from library resources and fieldwork is a questionnaire. The sample size of this study was determined using Cochran's formula of 320 people. Finally, the obtained data were analyzed using SPSS software and Friedman test. The results show that Islamic religion and teachings reduce social harm and are effective in reducing crime in rural areas. Using Islamic teachings and its proposed solutions, he took steps to reduce social harm, which brings security and peace to the people of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion and spirituality
  • religious teachings
  • Islamic teachings
  • social harms
  • crime prevention
- ابراهیمی، شهروز و همکاران (1393). بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسلام با رویکرد امنیتی رئالیسم و لیبرالیسم،  دوفصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 2، شماره 1.
- اخوندی، محمدباقر (1396). تأثیر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی درآموزه های قرآن، دوفصلنامه انسان پژوهی دینی، شماره 37.
- اسماعیلی، محسن(1391). مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 14.
- افخمی عقدا، محمد و همکاران(1395). بررسی رابطه آسیب های اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 24، شماره3.
- اکبریان، سعیدرضا و صادقی، محسن(1396). تحلیل عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان رونیز)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، شماره 27.
- بزرگی، محمدرضا(1387). آسیب شناسی انحرافات اجتماعی از منظر قرآن، مجله مطالعات اجتماعی، شماره 7.
- بنی اسدی، مصطفی و ورمزیاری، حجت(1393). برسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار کشاورزی توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران. فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4 .
- پوریانی، محمد حسین و مرادی، زهرا(1394). نقش دینداری در کاهش آسیبهای اجتماعی در استان ایلام، فصلنامه دانش انتظامی ایلام، شماره 15.
- تقی زاد فانید، ابوالقاسم و جلیلی، جلوه (1400). بررسی میزان بومی سازی سیاستگذاری های توسعه روستایی با تأکید بر برنامه های اول تا ششم توسعه در ایران، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره.
- توسلی، غلامعباس و غیاثی، علی(1390). عوامل اجتماعی موثر بر طلاق طی دهه اخیر موردمطالعه استان یزد سالهای 80-86، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 3، شماره 4.
- توسلی، محمد حسن و صادقی، محمدامین(1394). آموزه های اسلامی پیشگیری از جرم، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 32.
- حسینی، سیدحسین و جهاندیده، زهیر(1395). کیفیت حمایت از کاهش آسیبهای اجتماعی بی حجابی در قلمروی قوانین کیفری، اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی.
- خسروشاهی، قدرت ا... و همکاران (1390).پیشگیری از جرم در پرتو آموزه های دینی، نشریه مهندسی فرهنگی، شماره 57 و 58.
- رضوانی، محمدرضا و همکاران(1390). جغرافیای جرم در نواحی روستایی با تاکید بر سرقت دام در بخش چهاردولی شهرستان قروه، فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، دوره 6، شماره 1.
- سام آرام، عزت ا... (1387). آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعة موردی روستاهای شهرستان اهواز، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۱ ، شماره ۳.
- شاه محمدی، زینب(1396). نقش نماز در کاهش آسیبهای اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی گلستان، شماره 8.
- صارمی، حمیدرضا(1389). تحلیل نقش مسائل اجتماعی در ناامنی شهرها از دیدگاه اسلام، نشریه هویت شهر، شماره 6.
- عبدالهی، مهدیه (1395). بررسی مقایسهای آسیب های اجتماعی در بین دانشجویان با توجه به سبکهای زندگی غربی و اسلامی، پژوهشهای اجتماعی اسلامی، شماره 108.
- فتحی، سروش و فدوی، جمیله(1391). تحلیلی بر آسیب های اجتماعی جوانان طی سالهای 87-1378 و عوامل موثر بر آن، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، شماره 8.
- کاظمی پور ثابت، شهلا و همکاران(1394). سنجش نگرش جامعة میزبان به گسترش آسیبهای اجتماعی ناشی از توسعة گردشگری در شهر همدان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 8، شماره1.
- مطهری، مرتضی (1390). نظام حقوق زن در اسلام، تهران: انتشارات صدرا.
- مهدوی حاجیلویی، مسعود و همکاران(1392). تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیایی توسعه بین مناطق روستایی مرکزی ایران، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 4.
- میلانی، علیرضا و علیمحمدی، مرتضی(1395). پیشگیری اولیه از وقوع جرایم و تخلفات و عوامل مؤثر بر آن بر اساس آموزه های قرآنی، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 36.
- نجفی، محمود و همکاران(1392). پیشبینی آسیبهای اجتماعی بر اساس مهارتهای زندگی در دانش آموزان، مجله روانشناسی مدرسه، دوره2، شماره3.
- نصیری، جعفر(1384). طرح هادی روستای داغدار، معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
 
- Ali, Mansur(2014). Perspectives on Drug Addiction in Islamic History and Theology, Religions, No.5.  
- Baker, David (2013). The rhetoric and reality of property crime and feeling safe in Australia, the Australia Institute, No.56.
- Ginneken, Esther van (2016). The pain and purpose of punishment: A subjective perspective, The Howard league for Penal Reform.
- Sattari, M and et al (2012). Islam and Addiction, Pharmaceutical science, Vol.18, No.3.