بررسی خشکسالی و ترسالی شهرستان چابهار با استفاده از شاخص SPI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بخش وسیعی از کشور ما به علت قرار گرفتن در کمربند بیابانی دنیا دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک است و به این علت بارش کمی ( یک سوم بارش متوسط جهان) دریافت می کند که این میزان بارش کم نیز در سال های مختلف دارای توسانات شدیدی است. خشکسال پدیده ای است که هرچند سال یکبار، در نتیجه کاهش میزان بارندگی در نقاط مختلف جهان به وقوع می‌پیوندد و چنانچه کشاورزی نتواند در برابر این پدیده مقاومت کند، قحطی رخ می‌ دهد. برای پایش خشکسالی از شاخص های متعدد به عنوان شاخص های خشکسالی در سراسر جهان استفاده می شود. در این پژوهش از شاخص SPI برای بررسی خشکسالی و ترسالی های شهرستان چابهار استفاده شده است. برای انجام این پژوهش و با هدف تحلیل بارش و تعیین سال های خشک و مرطوب از داده های ماهیانه بارش ایستگاه هواشناسی سینوپتیک چابهار در یک دوره 34 ساله (2018-1985) استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد در 6 ماه از سال یعنی از ماه دسامبر تا پایان ماه می بیشتر سال ها خشکسالی اتفاق افتاده است و وضعیت خشکسالی ها ملایم، یعنی از نوع خفیف می باشند. همچنین در 6 ماه از سال یعنی از ماه ژوئن تا پایان ماه نوامبر وضعیت شهرستان چابهار در شرایط نرمال قرار دارد و در این بخش از سال هیچ گونه خشکسالی رخ نداده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد تعداد ترسالی های چابهار کمتر از خشکسالی ها هستند، اما بر خلاف خشکسالی ها در همه ماه های سال به استثنا ماه می، به وقوع پیوسته‌اند و ماه ژانویه با 10 سال ترسالی، 13 سال خشکسالی و 11 سال شرایط نرمال، پر نوسان ترین ماه سال می‌باشد. همچنین سال های 1997، 2007 و 2008 مرطوب ترین سال ها در طی دوره مورد بررسی بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of drought and wet season in Chahbahar city using SPI index

نویسنده [English]

 • Abduljabbar Pazaveh
Student of Natural Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

A large part of our country has an arid and semi-arid climate due to being located in the desert belt of the world, and because of this it receives little rainfall (one third of the world average rainfall), which also has severe rainfall in different years. Drought is a phenomenon that occurs at least once a year as a result of reduced rainfall in different parts of the world, and if agriculture cannot resist this phenomenon, famine will occur. Numerous indicators are used to monitor drought as indicators of drought around the world. In this study, SPI index has been used to study drought and wetlands in Chahbahar city. To conduct this research and with the aim of analyzing precipitation and determining dry and wet years, monthly precipitation data of Chahbahar Synoptic Meteorological Station in a period of 34 years (2018-1985) have been used. The results of this study show that in 6 months of the year, from December to the end of May, most years of drought have occurred and the drought situation is mild, mild. Also, in 6 months of the year, from June to the end of November, the situation of Chahbahar city is in normal conditions and no drought has occurred in this part of the year. The results also show that the number of wetlands in Chahbahar is less than droughts, but unlike droughts, they occur in all months of the year except May, and January with 10 wet years, 13 drought years and 11 The year of normal conditions is the most volatile month of the year. Also, 1997, 2007 and 2008 were the wettest years during the period under review.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SPI index
 • drought
 • wet season
 • Chahbahar
 • بابایی فینی،ام سلمه و علیجانی، بهلول(1392)، تحلیل فضایی خشک سالی های بلند مدت ایران، پژوهش های جغرافیای طبیعی، صص: 12-1.
 • پرتال استان سیستان و بلوچستان( 1398). استانداری، معرفی شهرسان چابهار.
 • پزاوه، عبدالجبار (1400)،ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری در مناطق گرم و مرطوب با استفاده از شاخص های PMV, PET(مطالعه موردی: شهر چابهار)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، پنانگ، مالزی، 28 آبان 1400.
 • زرگری، مطهره (1397)، بررسی زمانی خشکسالی ها در شهر چابهار، دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 19 اردیبهشت ماه 1397.
 • قویدل رحیمی، یوسف ( 1383)، کاربرد نمایه های مبتنی بر بارش در مطالعه خشکسالی ها و ترسالی ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)، پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 65، زمستان 1383.، صص: 56-47.
 • محتشمی، علی.، نصیریان، علی. (1394). پایش خشک سالی استان خراسان جنوبی با استفاده از شاخص بارش استاندارد(SPI)، اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 23 الی 24 اردیبهشت 1394.
 • مزیدی، احمد.، امیدوار، کمال.، ملک احمندی، عاطفه.، حسینی، سید سلام. (1400). بررسی خشکسالی و ترسالی هواشناسی اصفهان با استفاده از شاخص SPI، جغرافیا و روابط انسانی، تابستان 1400، دوره 4، شماره1، صص: 126-114.
 • Arms, K, (1990): Environmental Scientices, Salinders college, Florida.
 • Barua S, Ng AWM, Perera BJC. Comparative Evaluation of Drought Indices: A Case Study on The Yarra River Catchment in Australia. Journal of Water Resources Planning and Management. 2011; 137(2): 215-226.
 • Hayes MJ. Drought Indices. National Drought Mitigation Center, Noaa, Press.2001; 11p.
 • Kenneth, H. F., 1999; Climate variation, drought and desertification. W. M. O. Annual Report. Geneva.
 • Komuskcu, A.U. 1999, Using the SPI to analyze spatial and temporal analysis of drought in Turkey, Drought Network News 7-13
 • X, Serra C, Burgueno A.2001.Patterns of monthly rainfall shortage and excess in terms of the Standardized precipitation index. International Journal of Climatology 1669-1691
 • McKee TB, Doesken NJ, Kleist J. Drought monitoring with multiple time scales. In Proceedings of the 9th Conference on Applied Climatology. AMS: Boston, MA. 1995: 233–236.
 • Mishra AK, Singh VP, Desa VR. Drought Characterization: A Probabilistic Approach. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2009; 23(1): 41-55.
 • Moreira EE, Coelho CA, Paulo AA, Pereira LS, Mexia JT. SPI-based Drought Category Prediction Using Loglinear Models. Journal of Hydrology. 2008; 354: 116-130.
 • Sanainejad, S.H.2001. Anajysis of drought indices and assessment of standardized precipitation index(SPI) and percent of normal index(PNI) in some synoptic station of Khorasan province Preceding of first national conference on drought mitigation and water shortage, 952-960

Yong R A., (1995): Coping with sever sustained drought on the Colorado river: introduction and overview. Water Resources Bulletin,31(5):