شناسایی عوامل موثر بر توسعه مناطق گردشگری مازندران با رویکرد مشارکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(گرایش مطالعات شهری و روستایی)، موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی آبان هراز

2 گروه جغرافیا مدیریت توسعه پایدار روستایی دانشگاه پیام نور فریمان

چکیده

در دنیای امروز صنعت گردشگری از مهمترین بخش هایی است که در اقتصاد هر کشور در زمینه اشتغال زایی و کسب درآمد می تواند تاثیرگذار باشد. از صنعت گردشگری به منزله ابزاری جهت شناسایی هویت فرهنگی کشورها استفاده شد و همچنین از بخش های مهم اقتصادی محسوب می گردد. به طوری که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری را روشی مطمئن با چشم اندازی روشن برای توسعه پایدار جوامع روبه رشد شهری و روستایی معرفی کرده اند. صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع خدماتی دنیا اهمیت روزافزونی یافته است. به گونه ای که صنعت گردشگری با صنایعی چون نفت و خودروسازی رقابت می کند و یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه کشورها است به طوری که به واسطه آن فرصت های شغلی، تعاملات اجتماعی و فرهنگی و حتی برنامه های حفظ محیط زیست ایجاد می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه مناطق گردشگری مازندران با رویکرد مشارکتی با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی محدوده مورد مطالعه با تحلیل Swot پرداخته و نقاط قوت گردشگری این استان شناسایی شد و با نظر کارشناسان به تک تک عوامل تاثیر گذار امتیاز و رتبه داده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی(IE) راهبردهای محافظه کارانه به عنوان راهبردهای اجرا شدنی مطرح اند. و توسعه گردشگری شهری یک سری از مهمترین و اصلی ترین انگیزه ها را دنبال می کند که آشنایی با اهداف توسعه گردشگری شهری می تواند کمک بسیار بزرگی را برای َآشنایی با مفهوم توسعه گردشگری و کسب درآمد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting the development of tourism areas in Mazandaran with a collaborative approach

نویسندگان [English]

 • Mahdi Pourmahdi 1
 • Seyed Hashem Ghasemi 2
1 Department of Remote Sensing and Geographical Information System (Urban and Rural Studies), Aban Haraz Non-Profit and Non-Governmental Institute
2 Department of Geography, Sustainable Rural Development Management, Payam Noor Freeman University
چکیده [English]

In today's world, the tourism industry is one of the most important sectors that can have an impact on the economy of any country in terms of job creation and income generation. The tourism industry was used as a tool to identify the cultural identity of the countries and it is also considered as one of the important economic sectors. So that many development planners and policy makers have introduced activities related to the tourism industry as a reliable method with a clear perspective for the sustainable development of growing urban and rural communities. The tourism industry has become increasingly important as the largest service industry in the world. In such a way that the tourism industry competes with industries such as oil and automobile manufacturing and is one of the most important factors in the development of countries, so that it creates job opportunities, social and cultural interactions and even environmental protection programs. The main goal of this research is to identify the effective factors on the development of Mazandaran tourist areas with a participatory approach using a descriptive-analytical method. In order to achieve this goal, the study area was investigated with SWOT analysis and the tourism strengths of this province were identified, and each influential factor was given a score and rank according to the opinion of experts. The results of the research show that in the matrix of internal and external evaluation (IE) conservative strategies are proposed as feasible strategies. And the development of urban tourism follows a series of the most important and main motivations that knowing the goals of urban tourism development can be of great help in getting to know the concept of tourism development and earning money.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism development
 • partnership
 • Mazandaran
 1. استعلاجی، علیرضا و اللهقلی نژاد، مهناز. برنامه ریزی توسعه پایدار با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی سرعین و روستاهای اطراف، فصلنامه جغرافیا، سال نهم، شماره30، پائیز1390.
 2. بوسله، معرفهای توسعه پایدار: نظریه ها روشها و تجربیات(1386) ترجمعه علی بدری و عبدالرضا رکن الدین افتخاری تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 3. رضوانی، محمدرضا، (1389)، فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی و توسعه روستایی، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران.
 4. سارمان برنامه و بودجه، تهران، 1379.
 5. سعیدی، عباس(1377) مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
 6. صیدائی، سیداسکندر، (1388)، برنامه ریزی روستایی در ایران، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
 7. زیاری، کرامت اله، 1400، ارائه الگوی بهینه مسکن و حمل و نقل برای افزایش زیست پذیری شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی(نمونه موردی شهر تهران)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 3- شماره پیاپی 15، صفحه 65-79
 8. حسینی، سیده آیدا، 1400، کیفیت زندگی؛ گستره ای به مفهوم پیچیدگی، مجله جغرافیا و روابط انسانی،دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، زمستان 1400، صفحه 165
 9. مطیعی لنگرودی، حسن(1386). برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ؟؟؟، چاپ سوم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
 10. هزار جریبی ج و کرمی م، (1390)، برنامه ریزی راهبردی گردشگری در نواحی البرز مرکزی(مطالعه موردی: روستای افجه استان تهران) فصلنامه مسکن محیط روستا، شماره136، سال30.
 11. مدهوشی، مهرداد و همکاران (1386)، ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصل نامه علمی پژوهشی بازرگانی، شماره 28.
 12. یاسوری، مجید(1386) مقدمه ای بر اقتصاد روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

 

 

 1. Lynch, Kenneth (2000) Rural. Urban interaction in the developing world. Kingston University, London UN WTO, Tourism Highlights 2007 Edition (www. Unwto, com), 2007.
 2. Hall, C. M., Page, S. J. (1999). The Geography of Tourism and Recreation. London: Routledge.
 3. Hall, C.M., Page, S. J. (2001). Tourism and Recreation. London: Rout ledge.
 4. Hansen, M. (2002). Environmental Regulations of Transnational Corporations: Needs and Prospects. In P. Utting
 5. (ed.), People, Power and the Environment, (pp 32-41). New York: Un Researcher Institute for Social Development.