ارزیابی توزیع فضایی- مکانی و بررسی وضعیت طراحی مبلمان شهری در سطح شهر گرگان با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مقطع کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

سازمان‌دهی مبلمان شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر محیط شهری، سهم بسزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد و نبود برنامه‌ریزی یا برنامه‌ریزی ناقص در زمینه مبلمان شهری به ناکارایی این عناصر دامن می‌زند. براین اساس با توجه به اهمیت و نقش مبلمان شهری در سیما و منظر شهری و همچنین تأثیری که در زندگی ساکنین شهرها دارد، پژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت طراحی و مکانیابی عناصر و متغیرهای مبلمان شهری در سطح شهر و همچنین وضعیت شهر گرگان را از نظر مبلمان شهری مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف مطالعه، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ روش انجام پژوهش، تحلیلی- توصیفی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات وضع موجود از دو روش میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه از نرم‌افزار Spss، Excel و آزمون‌ آماری کروسکال والیس و همچنین جهت تجزیه و تحلیل مکانی عناصر مبلمان شهری در سطح شهر گرگان و تهیه نقشه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc GIS استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که در طراحی و ساخت مبلمان شهر، اصول استاندارد و توجه به فرهنگ بومی رعایت نشده است. همچنین در بررسی وضعیت مکان‌یابی عناصر مبلمان شهری، به انتخاب و جانمایی اجزای مبلمان شهری توجه خاصی نشده و استانداردهای لازم رعایت نشده است و به لحاظ کارکردی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of spatial-spatial distribution and review of urban furniture design status in the city Gorgan using GIS

نویسنده [English]

  • mostafa ariankia
Graduated from the Master's Degree in Geography and Urban Planning, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Organizing urban furniture as one of the most important elements of the urban environment, has a significant contribution to the desirability and pleasantness of the space from the citizens' point of view, and the lack of planning or incomplete planning in the field of urban furniture contributes to the inefficiency of these elements. Accordingly, considering the importance and role of urban furniture in the urban landscape and also the impact it has on the lives of city residents, the present study evaluates the design and location of urban furniture elements and variables in the city and the situation of Gorgan in terms of furniture. Urban has been examined. The present research is an applied research based on the purpose of the study and is analytical-descriptive in terms of research method. Two field methods and documentary studies have been used to collect information on the current situation. To analyze the data of the questionnaire, Spss, Excel software and Kruskal-Wallis statistical test and also for spatial analysis of urban furniture elements in Gorgan and preparing a map, Arc GIS software was used. The results obtained from the research show that in designing and manufacturing city furniture, standard principles and attention to local culture have not been observed. Also, in examining the location of urban furniture elements, no special attention has been paid to the selection and location of urban furniture components and the necessary standards have not been observed and it is not functionally in a favorable condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban furniture
  • location
  • urban element
  • GIS
  • Gorgan
ایستگلدی، مصطفی؛ خواجه­نبی، فهیمه؛ حاجی­زاده، فاضل و ستارزاده، نظام­الدین (1397). سنجش میزان رضایت­مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری؛ مطالعه موردی: مناطق پنج­گانه شهر زاهدان. پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 6، شماره 4، ص 735- 752.
آریان کیا، مصطفی (1397). سنجش مولفه­های اثرگذار بر حس امنیت و حضور زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک شهر گرگان). فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دوره 10، شماره 37، ص 48-29.
آریان­کیا، مصطفی؛ میرکتولی، جعفر و باددست، بنفشه (1395). سنجش وضعیت پایداری شاخص­های کالبدی مسکن در راستای ارتقای توسعه سکونتگاه­های شهری؛ مطالعه موردی: شهر گرگان. نشریه مطالعات نواحی شهری، سال 3، شماره 4، ص 146- 125.
بحرینی، حسین (1392). تحلیل فضاهای شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
براری، معصومه؛ لحمیان، رضا و عبوری، مهدی (1392). نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی: شهر ساری. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، سال 3، شماره 10.
بصیری، مصطفی و زینالی­عظیم، علی (1398). تأثیر مبلمان شهری بر کیفیت محیط زیست شهری؛ مطالعه موردی: محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان. فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال9، شماره 3، ص 248- 229.
بل، سایمون (1382). منظر الگو ادراک و فرایند. ترجمه دکتر بهناز امین­زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
پاکزاد­عباس­قلعه، مریم و میری، غلامرضا (1396). ارزیابی وضع موجود مبلمان شهری از لحاظ کارایی و نحوه قرارگیری بهینه آن؛ مطالعه موردی: میادین و بلوارهای شهر چابهار. اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، همدان.
جهاندار، مهسا (1395). بررسی مبلمان پارکهای شهری با تأکید بر مناسب­سازی و هویت بخشی؛ مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز. کنفرانس بین­المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، تهران.
حمزه، فرهاد؛ معیتی، جواد و مرتضایی، شیدا (1396). بررسی و تجزیه و تحلیل طراحی و بازطراحی مبلمان شهری در راستای زیباسازی شهری در ابعاد مختلف با تأکید بر توسعه گردشگری و پویایی اقتصادی در آستارا. فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال 8، شماره 1، ص 152- 129.
زندیان اجیرلو، فاطمه (1395). تأثیر مبلمان شهری بر امنیت روانی شهروندان؛ مطالعه موردی: منطقه 4 شهر اردبیل. پایان­نامه مقطع کارشناسی­ارشد به راهنمایی دکتر حسین مجتبی­زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
سالنامه آماری استان گلستان، مرکز آمار ایران (1398).
سعیدی، فائزه؛ کرباسی، مونا؛ عابدی فر، زهرا؛ برادر، مهتاب و صفائی­نمین، رسا (1400). بررسی نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به فضای شهری. کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق­های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز.
عموئیان، فروغ (1396). نقش المان­های اسلامی- ایرانی در میزان تعامل کاربران با عناصر مبلمان شهری. دومین کنفرانس بین­المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، تهران، تیرماه.
فضلی­خانی، فروه و حسنی، نگار (1388). بررسی آسیب­پذیری مبلمان شهری در برابر زلزله؛ مطالعه موردی: شهر تهران محدوده هفت تیر تا انتهای بلوار کشاورز. فصلنامه امداد و نجات، دوره 1، شماره 3، ص 69- 82.
فلاحی، ایمان (1401)، تأثیر نورپردازی در افزایش پیاده مداری و برقراری تعاملات اجتماعی؛ مورد مطالعه خیابان طالقانی شهر اهواز، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 5، شماره 1، ص 138- 113.
قربانی، یاسمن و صفری، حسین (1399). تأثیر مبلمان شهری بر سرزندگی شهروندان؛ نمونه موردی: بلوار بندرانزلی. مجله معماری شناسی، سال 3، شماره 17، ص 1-8.
کیانی، اکبر و سالاری سردری، فرضعلی (1401). تحلیل شاخص­های کیفیت زندگی مبتنی بر اصول شهر زیست­پذیر (مطالعه موردی: شهر لامرد). فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دوره 14، شماره 51، ص 76- 49.
لطفی، غلامرضا (1393). مبلمان شهری، سلیقه و تقلیدی، نشریه جام جم.
مدنی­پور، علی (1387). طراحی فضای شهری، ترجمه­ی فرهاد مرتضایی، انتشارات شهرداری تهران.
موهبت­زاده، احسان و لطفی، کورش (1395). بررسی تأثیر طراحی مبلمان شهری بر میزان رضایتمندی شهروندان؛ مطالعه موردی: پارک زیتون اهواز. دومین همایش بین­المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، تیرماه.
موهبت­زاده، احسان و ­نصیرپور، مرضیه الزهرا (1394). بررسی تأثیر طراحی مبلمان شهری بر میزان رضایتمندی ساکنان محله؛ مطالعه موردی: پارک زیتون اهواز. کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، تهران، اسفند.
یوسفی­میاندهی، حمیدرضا؛ بیدریغ­مهر، زهرا؛ حمزه، فاطمه و انصافی، فاطمه (1395). بررسی نقش نورپردازی مبلمان شهری در افزایش هویت شهر. چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه­ریزی، معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی مهر اروند.
 
Alves, Mariana. Lopes, aLígia. LinoAlves, Jorge. Xavierde Carvalho, Francisco (2017).Urbcork – Urban furniture with application of high density cork, Ciência & Tecnologia dos Materiais Volume 29, Issue 1, January–April 2017, Pages e270-e274.
Bonenberg, W (2015). Public Space in the Residential Areas: The Method of Social Spatial Analysis, Procedia Manufacturing, Vol. 3, PP. 1720-1727.
Fusaro, Gioia. D’Alessandro, Francesco. Baldinelli, Giorgio (2018).Design of urban furniture to enhance the soundscape: A case study, Bulding Acoustics, 25(1): 1-10.
Jing Liu, Khairul Manami Kamarudin, Yuqi Liu, and Jinzhi Zou (2021). Developing Pandemic Prevention and Control by ANP-QFD Approach: A Case Study on Urban Furniture Design in China Communities, Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 2653.
Kidd, W (2002). Culture and Identity, Basingstoke: Palgrave.
Poldma, Tiiu. Labbé, Delphine. Bertin, Sylvain. De Grosbois. Ève. Barile. Maria. Mazurik. Kathrina., Desjardins. Michel., Herbane. Hakim, Artis, Gatline (2014). Understanding people’s needs in a commercial public space: About accessibility and lived experience in social settings ALTER, European Journal of Disability Research 8: 206–216.