ارزیابی نیاز پروژه خدماتی-عملکردی بازارهای روز کوثر شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی و معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان،

2 دانشیار برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی و معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

چکیده

انسان در فضای شهری به دنبال تامین رفاه خود، نیازمندامکانات و راههای رسیدن به آن می باشد ساختارهای تصمیم سازی وتصمیم گیری برای نیل به برنامه ریزی موثر برای شهروندان، بادرنظرگرفتن تغییراتی که در الگوی زندگی جدید افرا پدیدمی آید،پروژه هایی رادرجهت رفاه حال شهروندان و رفع نیازآنها به اجرا درمی آوردند.تصمیم سازان وتصمیم گیران شهری برای اینکه بتوانندپروژه ی مفیدوکارآمدپیاده سازندقبل ازهرچیزمی بایست نیاز سنجی انجام دهند تا میزان مقبولیت این پروژه ها را از دیدگاه جمعیت هدف مورد ارزیابی قرار دهند، به عبارت دیگر جمعیت هدف می تواند ارتباط معناداری بین نیازهای خود و خدمات پروژه برقرار کند، در چنین شرایطی ،وجود فرایند منطقی در جهت تشخیص نیازهای جمعیت هدف و بررسی میزان انطباق آن با ساختار برنامه بسیار راهگشا خواهد بود. این پژوهش در راستای ارزیابی نیاز بازارهای روز کوثر به دنبال دستیابی به میزان تحقق اهداف این پروژه مطابق با نیاز جمعیت هدف می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است وداده های مربوط به نیازسنجی جمعیت هدف براساس پرسشنامه و با استفاده از نرم افزارSPSS با آزمون t تک نمونه ای تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، هرچند ایجاد این بازارهای زنجیره ای، نیاز مراجعه کنندگان را در برخی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی تأمین کرده است اما مهمترین نکته ای که در مجموع می توان به آن اشاره کرد برخی اهداف ایجاد این بازارها در تعارض با روند اجرائی آن می باشد، طراحی بازارهای متعارض با سبک معماری اصیل ایرانی و همچنین متضرر شدن کسبه و اصناف اطراف بازار از جمله مواردی است که عدم همسوئی اهداف ایجاد بازارهای روز کوثر با وضعیت فعلی آن را بیان می دارد، از این رو برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر در راستای ساماندهی به مشاغل اطراف بازار و همچنین وضعیت کالبدی بازارها لازم است در دستور کار تصمیم گیران و تصمیم سازان شهر اصفهان قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Need assessment for service-performance project of Kosar daily markets in Isfahan

نویسندگان [English]

 • farzaneh DehghaniGishi 1
 • zahrasadat fayaz 1
 • mahmood mohammadi 2
1 Master of Urban Planning, Department of Urban Planning and Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan Art University, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning, Department of Urban Planning and Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan Art University, Iran
چکیده [English]

In the urban spatial, people need facilities and ways to achieve their well-being. Urban decision-making and decision-making structures to achieve effective planning for citizens, taking into account the changes that appear in the new life pattern of people, implement projects for the well-being of citizens and to meet their needs.
In order to be able to implement a useful and efficient project, urban decision-makers should first of all conduct a needs assessment to evaluate the acceptability of these projects from the point of view of the target population.In order to be able to implement a useful and efficient project, urban decision-makers should first of all conduct a needs assessment to evaluate the acceptability of these projects from the point of view of the target population.
The research in order to evaluate the needs of Kosar daily markets seeks to achieve the level of realization of the goals of this project according to the needs of the target population. The research method is descriptive and analytical, and The data related to the needs assessment of the target population was analyzed based on the questionnaire and using the SPSS software with the one-sample t-test.
According to the findings of the research, although the creation of these chain markets has met the needs of the customers in some economic, social and traffic dimensions, but the most important point that can be pointed out in general is that some goals of creating this market are in conflict with its implementation process. The design of the markets that conflict with the authentic Iranian architectural style and also the damage to the shops and guilds around the market are among the cases that Syria expresses the goals of establishing the Kosar Daily markets with its current state

کلیدواژه‌ها [English]

 • Need
 • needs assessment
 • project
 • kosar daily markets
 • Isfahan
 • جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان(1395) مطالعات تاثیرات فرهنگی-اجتماعی(متفا) طرح توسعه بازارهای روز کوثر با رویکرد سیستمی ، گزارش فاز توصیف بازارها اول دامنه یابی ، جلد دوم، اردیبهشت ماه 1395.
 • شجاعی، محمد صادق.(1386)نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسالم و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو. دوفصلنامه مطالعات اسلام و روش­شناسی، 1 ،116 -8.
 • شعبانی فمی، حسین(1380)، تحلیلی بر فرایند تعیین نیازهای آموزشی-ترویجی زنان روستائی، ماهنامه جهاد، شماره 243 و 244 و 245.
 • صبوحی، عفت(1395) نیازسنجی اطلاع رسانی در مکان سوم شهر مطالعه موردی شهر اصفهان، سومین کنفرانس سراسری نوآوریهای اخیر در مندسی عمران، معماری وشهرسازی.
 • ظریف حسینیان ، سید سعید، نوری، سیامک (1387) ارائه الگئی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح­های عمرانی، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، آذرماه 1387.
 • فتحی واجارگاه، کورش(1388)، نیازسنجی آموزشی:الگوها وفنون ، تهران، انتشازات آییژ.
 • مرادی، داریوش، سعید ابراهیمی و مولود صالحی(1395) تحلیلی بر نیازسنجی و رضایت سنجی شهروندان جهت کاربرد در برنامه ریزی توسعه شهری، مطالعه موردی شهروندان شهر جوزدان، فصلنامه اقتصاد شهری، سال اول، شماره دوم، تابستان 1395.
 • مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان(1398) نیازسنجی از شهروندان اصفهانی در راستای تدوین برنامه ۱۴۰۰، شهرداری اصفهان،
 • مولائی، اصغر(1390) شهر مبتنی بر نیاز انسان( مطالعه نیازهای انسان در شهرسازی معاصر) ، همایش ملی معماری و شهرسازی انسان­گرا، دانشگاه آزاد قزوین.
 • ناجی اصفهانی، زهرا، جلالی، مینا، ژیانپور، مهدی(1398) نیازسنجی در شهر: مرور نظام­مند مطالعات انجام­شده درباره­ی سنجش نیازهای شهری،  فصلنامه راهبرد اجتماعی-فرهنگی، سال هشتم، شماره سی و سوم، زمستان 1398.
 • نوریان، فرشاد و وحیدی برجی، گلدیس( 1394) ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی در طرح­های توسعه شهری بر مبنای شاخص­های نیازسنجی و مکان­سنجی(مورد مطالعه شهر بجنورد)، آمایش سرزمین، دوره هفتم، تابستان 1394 ص 69-49.
 • همتی، شهاب الدین( 1397) طراحی معماری و شهرسازی(اصول و مبانی) چاپ دوم، نشر طحان.

 

 • Carter , Phillip and Kidder, Katherine, 2015 , Needs Assessment: Veterans in Southwest Pennsylvania  , Center for a New American Security.
 • Kizlik, B. J. A. http://www.adprima.com/needs.htm [last access(2020). Need assessment information. 16.
 • McClelland,2013, theory of need, netmba business knowledge center retrieved November.
 • Watkins, R. West Meiers, M. Visser, Y. (2012) Aguide to assessing needs: Essential tools for collecting information, making decisions and archieving development result: the World Bank.