بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات عمومی شهرداری با تأکید بر رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی: شهر نیکشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور واحد نیکشهر

چکیده

امروزه شهرداری‌های در تلاشند تا بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهند و آن‌ها را از عملکرد خویش راضی سازند. به همین خاطر در تلاشند تا با مشارکت شهروندان در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف میزان رضایتمنی شهروندان را افزایش دهند. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات عمومی شهرداری با تأکید بر رویکرد مشارکتی در شهر نیکشهر انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد بالای 18 سال ساکن در شهر نیکشهر می‌باشد. این شهر مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 حدود 17732 نفر (معادل 4156 خانوار) بوده است. نمونه این پژوهش طبق آمار جمعیتی سرشماری 1395 و به روش تصادفی ساده و به کمک فرمول کوکران بدست آمده است. حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران376 پرسشنامه تعیین گردید.ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری آن توسط کارشناسان، اساتید و متخصصان مورد تایید واقع شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که مقدار میانگین به دست آمده از شاخص‌های عملکرد شهرداری در متغیر اقتصادی برابر با 71/2، متغیر اجتماعی برابر با 73/2، متغیر رفاهی برابر با 62/2، متغیر عمرانی برابر با 77/2، متغیر فرهنگی برابر با 69/2 و متغیر فراغتی برابر با 68/2 است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب این متغیرها است و شهروندان از عملکرد شهرداری ناراضی می‌باشند.نتایج بررسی وضعیت خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان بوسیله شهرداری در شهر نیکشهر با میانگین 920/2 در وضعیت نامطلوب و نتایج بررسی وضعیت میزان مشارکت شهروندان در امور شهرداری در زمینه ارائه خدمات با میانگین 692/2 نامطلوب ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing Citizens' Satisfaction with Municipal Public Services with Emphasis on Participatory Approach (Case Study: Nikshahr City)

نویسنده [English]

 • Raesi mohammadkarim
Faculty member of Payame Noor University, Geography and Rural Planning
چکیده [English]

Today, municipalities are trying to provide the best services to citizens and satisfy them with their performance. Therefore, they are trying to increase citizens' satisfaction by involving citizens in various projects and programs.This study aims to investigate citizens' satisfaction with municipal public services with an emphasis on a participatory approach in the city of Nikshahr.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of implementation method.The statistical population in this study is all people over 18 years old living in Nikshahr. According to the general population and housing census of 2016, this city was about 17,732 people .The sample of this research has been obtained according to the population statistics of the 2016 census in a simple random method using the Cochran's formula.The sample size in the present study was determined using Cochran's formula 376 questionnaires. Research data collection tool has made a researcher-made questionnaire whose face validity has been confirmed by experts, professors and specialists and its reliability using Cronbach's alpha is 0.87 Has been achieved.In order to analyze the research findings, Pearson correlation coefficient and one-sample t-test were used.The results of one-sample t-test showed that the average value obtained from municipal performance indicators in the economic variable equal to 2.71, social variable equal to 2.73, welfare variable equal to 2.62, development variable equal to 2.77, the cultural variable is equal to 2.69 and the leisure variable is equal to 2.68, which indicates the unfavorable situation of these variables and the citizens are dissatisfied with the performance of the municipality.The results of the survey of public services provided to citizens by the municipality in the city of Nikshahr with an average of 2.920 in an unfavorable situation and the results of a survey of the participation of citizens in municipal affairs in the provision of

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Participation"
 • "Satisfaction"
 • "Municipality"
 • "Municipality Performance"
 • " Nikshahr City"
 • ابراهیم زاده، عیسی و کاظمی زاد، شمس الله، (1392)، سنجش میزان رضایت مندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری مورد : شهرداری زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 30، صص 22-1.
 • ابراهیم زاده، عیسی و کماسی، حسین، (1393)، ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شهرداری بر اساس مدل سرکوال (مطالعه موردی: شهرداری شهر سنقر)، مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 2، شماره 6، صص 172-153.
 • اسکندری ثانی، محمد؛ ملازاده، مهدی و پورداداش، امیر، (1396)، ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد شناسی: منطقه آزاد ارس (شهر جلفا)، مجله برنامه ریزی منطقه­ای سال 7، شماره 27، صص1-18.
 • جعفر نژاد هتکه، محمدباقر؛ حسین اسلامی و عباس علوی راد (1392)، سنجش میزان رضایت مندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران، مجله اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 2، شماره 5، صص 117-103.
 • حقی، یعقوب و کرمی نسب، صدیقه، (1399)، بررسی میزان رضایت مندی شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر (مطالعه موردی: شهر گرمی)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 3، شماره 3، صص 128-142.
 • ذکی، یاشار؛ اسماعیل پور، حسین و براتی، علیرضا، (1395)، بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو (مطالعۀ موردی: شهر مینودشت)، مجله پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره 4 ، شماره 4، صص 652-635.
 • رضایی کوچی، محمود، (1398)، بررسی نقش مشارکت شهروندان در افزایش موفقیت مدیریت شهری مورد: کلانشهر شیراز، مجله برنامه ریزی شهری، دوره 10، شماره 38، صص 62-51.
 • رستمی، محمد حسن و همکاران (1394)، سنجش رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر دورود)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 21، صص 50-35.
 • زنگی آبادی، علی؛ ییلاقی، محسن و محمدی، بهزاد، (1394)، تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و رگریسون چندگانه (مطالعه موردی: شهر سقز)، مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)، دوره 11، شماره 23، صص 19-1.
 • شربتی، اکبر، (1397)، میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی: شهر گنبد)، مجله آمایش محیط، دوره 11، شماره 41، صص 184-161.
 • صفایی پور، مسعود؛ حسینی، نبی الله و قیصری، نرگس، (1394)، سنجش رابطه میان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص‌های پایداری محیط زیست شهری، مطالعه موردی: شهر دزفول، مجله پژوهش های بوم شناسی شهری، دوره 6، شماره 11، صص 40-25.
 • عبدی، کمیل، (1398)، سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کیاسر)، مجله آمایش محیط، شماره 45، صص 166-139.
 • عزیزی، محمد؛ اسماعیل پور، حیدر و مظلومیان، سعید، (1398)، بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری، مجله مطالعات محیط زیست، دوره 4، شماره 2، صص 1249-1236.
 • عسگری، سحر، (1398)، سنجش تأثیر عوامل مشارکت پذیری شهروندان در مدیریت پسماند شهری، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 2، شماره 3، صص 43-59.
 • عظیمی آملی، جلال و سوداگر، سوسن، (1394)، بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر(‌نمونه موردی: شهر نور)، مجله سیستم مدیریت، دوره 7، شماره 21، صص 45-36.
 • مبارکی، امید (1397)، ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری، مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 8، شماره 32، صص 119-105.
 • محمدی، جمال؛ باقری، کیوان و حیدری، سامان، (1394)، سنجش و بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن(مطالعه موردی: شهر سنندج)، مجله تحلیل اجتماعی، دوره 7، شماره 2، صص 209-179.
 • مراد نژاد رحیم بردی، آنا؛ زارع، الهه و قاسم پور، فاطمه، (1396)، سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر، مجله برنامه ریزی فضایی، دوره 7، شماره 4، صص 72-57.
 • معتمدی، محمد؛ رسولی، سید حسن و نصیری، محمد، (1398)، ارزیابی میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در حوزه خدمات شهری، مطالعه موردی: شهر فاروج، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال 19، شماره 55، صص 116-99.
 • ملکی، سعید و سجاد منفرد (1394)، ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)، مجله مطالعات مدیریت شهری، دوره 7، شماره 22، صص 61-46.
 • ناصر، مریم و محمدی، اصغر، (1395)، ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت پارکهای درون شهری (مطالعه موردی: پارکهای شهر اهر)، مجله مطالعات مدیریت شهری، دوره 8، شماره 26، صص 56-43.
 • نصیری، اسماعیل و عموزاد مهدیرجی، حسین، (1393)، بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو مورد شناسی؛ شهرداری گرگان، مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، دوره 4، شماره 13، صص 106-97.
 • هدایت، رقیه و علمی، محمود، (1391)، بررسی میزان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری و عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آن در شهر نقده، مجله مطالعات جامعه شناسی، دوره 5، شماره 16، صص 47-29.
 • یغفوری، حسین؛ طهماسبی، قباد و حاتمی، داود، (1396)، میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن (نمونه موردی: دره شهر)، مجله آمایش محیط، دوره 10، شماره 39، صص 58-29.
 • Ferland, B. (2019). A rational or a virtuous citizenry?–The asymmetric impact of biases in votes-seats translation on citizens' satisfaction with democracy. Electoral Studies,408-394,40.
 • Fleury-Bahi, Gh. (2018).“Processes of Place Identification and Esidential Satisfaction”, Environment and Behavior, Vol .XX, No.X. Available at:
 • Gutierrez Rodriguez, P., Vazquez Burguete, J.; Vaughan, R., Edwards, J.) 2018). The Transformation of Municipal Services: towards Quality in the Public Sector, Spain. 12. Ipsos (2009) Citizen Satisfaction Survey, the City of Calgary,
 • Marcomm, W.(2016). La la biche county 2011 Satisfaction Survey On Line Questionnaire Results, Edmonton.
 • Mokhlis,S. Yaleakho,A. Mamat,I.(2017). Municipal Service Quality And Citizen Satisfaction In Southern Thailand, Journal of Public Administration And Government, V1, NO1, Thailand.
 • Montalvo, D. (2019). Citizen Satisfaction with Municipal Services, Americas Barometer Insights: No.14.