تبیین عوامل مؤثر بر دگرگونی های فرهنگی روستای گچگران در شهرستان ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شالوده‌ها و کارویژه‌های فرهنگی جوامع بشری طی زمان و مکان، متحول و مختص به خود می‌شوند، به نحوی که این مجموعه باورها و ارزش‌ها بر شیوه زیست باشندگان آنها تأثیر می‌گذارند. گچگران، جغرافیای زیستی است که در بخش مرکزی شهرستان ممسنی واقع شده و در گذرگاه تاریخ متأثر از عوامل گوناگون، از ابعاد و سویه‌های فرهنگی متکثری برخوردار شده است. خلقِ فرهنگِ و خُرده فرهنگِ دیرینه در زیستگاه گچگران و دگردیسی در این ارزش‌ها و ایستارها برآمده از عوامل و سازمایه‌های گوناگون و متنوعی است که موجب پرسش در این پژوهش شده است؟ ماهیت پژوهش ایجاب کرد تا محققین روش تحقیقِ توصیفی/تحلیلی را برای چگونگی انجام کار برگزینند.درنهایت فرجام بررسی و مطالعه به سبکِ کتابخانه‌ای/اسنادی (آمار و ارقام) و میدانی (مصاحبه و مشاهده) نشان داد؛ تغییر نگرش نسل جدید، افزایش سطح دانش/آگاهی ساکنان، نوسازی عمرانی/کالبدی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، از جمله عملگرهایی هستند که دگرگونی فرهنگی در آداب و رسوم، سوگواری ماه محرم، اعتقادات مذهبی، ازدواج و طلاق، پوشش، غذا، بازی‌های محلی، طبیعت‌دوستی، گردشگری، مراکز آموزشی/بهداشتی/ورزشی سکونتگاه روستایی گچگران را سبب شده تا جایی که تغییر فُرم این روستا به سوی نوسازی فرهنگی را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Factors Affecting the Cultural Transformations of Gachgaran Village in Mamsani

نویسندگان [English]

  • Hadi Aazami 1
  • Seyed Mohamad Hossein Hosseini 2
  • Vahid Sadeghi 3
1 University of Ferdosi Mashhad
2 University of Allameh Tabatabaei
3 University of Ferdosi Mashhad
چکیده [English]

The foundations and cultural features of human societies change over time and space, and become specific to themselves in such a way that this set of beliefs and values affect the way of life of their inhabitants. Gachgaran is a biogeography that is located in the central part of Mamsani, and in the course of history, affected by various factors, it has enjoyed multiple dimensions and cultural strains. Is the creation of ancient culture and micro-culture in the habitat of plasterers and the transformation of these values and attitudes stemming from various and diverse factors and institutions that have caused the question in this research? The nature of the research required the researchers to choose the descriptive/analytical research method for how to do the work. Finally, the results of research and study in the style of library/documents (statistics and figures) and field (interview and observation) showed; Changing the attitude of the new generation, increasing the level of knowledge/awareness of the residents, civil/physical renovation, virtual space and social networks, are among the agents that cultural transformation in customs, mourning of the month of Muharram, religious beliefs, marriage and divorce, clothing, food , local games, nature-loving, tourism, educational/health/sports centers have caused the rural settlement of Gachgaran to the extent that it has resulted in the change of the form of this village towards cultural modernization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cultural Transformations
  • Rural Settlements
  • Gachgaran Village and Mamsani
افراخته، حسن (1393)، جغرافیای روستایی ایران، تهران: انتشارات سمت.
اعظمی، هادی، حسینی، سید محمد حسین و صادقی، وحید (1401)، «دگرگونی­های اقتصاد روستایی در پرتو اصلاحات ارضی؛ نمونه پژوهی:روستای گچگران از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی»، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره چهارم، شماره 4.
بزی، خدارحم (1386)، «تأملی بر فرهنگ و اثرگذاری آن در توسعه»، فصلنامه چشم­انداز جغرافیایی، سال دوم، شماره 4.
پورقیومی، علی، رکن­الدین­افتخاری، عبدالرضا و پورطاهری، مهدی (1400)، «پدیدارشناسی مفهوم روستا از دیدگاه روستائیان، موردپژوهی: روستاهای سمغان و ملای انبار شهرستان کوه­چنار»، فصلنامه برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره بیست و پنجم، شماره 1.
حسینی، سید محمد حسین (1400)، دگرگونی­های اجتماعی سکونتگاه گچگران، مشهد: انتشارات ارسطو.
سالنامه آماری (1395). سرشماری نفوس و مسکن روستای گچگران، مرکز آمار ایران.
شرکت تعاونی تولید روستایی گچگران (1400)، مجموع اراضی زراعی گروه­های هشت­گانه و متفرقه گچگرانی، شهرستان ممسنی: شرکت تعاونی تولید گچگران.
شمس­الدینی، علی (1389)، «گردشگری روستایی راهکاری سازنده برای توسعه روستایی، نمونه موردی: روستای فهلیان»، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره بیست و نهم، شماره 131.
طاهری، قاسم (1396)، بابامنیر: گذری بر تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تا سال 1391، تهران: انتشارات ماه و ما.
ظهیری­نیا، مصطفی و طاهری، قاسم (1396)، «بررسی تطبیقی ازدواج در روستای بابامنیر نورآباد ممسنی»، فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 48 و 49.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (1362)، تعریف روستا، فصل اول، ماده 2.
محمودی­نورآبادی، محمد (1395)، مهرنجون، تهران: انتشارات سوره مهر.
مشاهده میدانی نگارندگان (1400)، آداب و رسوم ساکنان گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مشاهده میدانی نگارندگان (1400)، نحوه برگزاری عروسی در تالارها، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مشاهده میدانی نگارندگان (1400)، وضعیت سوگواری ماه محرم در هیأت عزاداری گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مصاحبه با رؤسای پایگاه مقاومت شهید مدنی گچگران (1400)، فعالیت­ها و اقدامات پایگاه مقاومت شهید مدنی گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مصاحبه با موی­سپیدان روستای گچگران (1400)، اعتقادات مذهبی گچگرانی­ها، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مصاحبه با موی­سپیدان روستای گچگران (1400)، بازی­های محلی، گردشگری، اماکن تفریحی و ورزشی روستای گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مصاحبه با موی­سپیدان روستای گچگران (1400)، سبک پوشش ساکنان روستای گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مصاحبه با موی­سپیدان روستای گچگران (1400)، مراحل ازدواج در روستای گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مصاحبه با موی­سپیدان روستای گچگران (1400)، مراکز علمی، آموزشی، بهداشتی و بهزیستی روستای گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مصاحبه با موی­سپیدان روستای گچگران (1400)، نوع غذا در روستای گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
مصاحبه با هیأت امنای عزاداری روستای گچگران (1400)، پیشینه تاریخی هیأت عزاداری روستای گچگران، شهرستان ممسنی: روستای گچگران.
منشی­زاده، رحمت­اله و صادقی، مظفر (1389)، «تحولات فضایی روستاهای پیرامون شهر با تأکید بر تعامل روستا ـ شهری؛ مورد: روستاهای پیرامون شهر نورآباد ممسنی»، فصلنامه چشم­انداز جغرافیایی، سال پنجم، شماره 12،
مودب، ساسان و حیدری، سلیمان (1396)، هرایرز، شیراز: انتشارات زرگان پارس.
میرفتاح، سیدعلی اصغر (1356)، «منزلگاه­های راه شاهی: منزلگاه گچگران»، فصلنامه بررسی­های تاریخی، سال دوازدهم، شماره 2،
Woods, M (2011): Rural Geography, Processes, Responses and Experiences in Rural Restructing, Translated by Mohammad Reza Rezvani and Samet Farhadi, Tehran Press.
Haviland, W (1999), Cultural Antropology, Harcourt Brace College publishers, U.S.A.