واکاوی وضعیت سکونتگاه‏ های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز (مطالعه موردی: محله احمدآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مطالعه و بررسی وضعیت موجود سکونتگاه‏ های غیررسمی به عنوان یکی از مهم ‏ترین ابزارها در راستای تسهیل مشکلات آنان و رهیافتی جهت برون ‏‏رفت از مسائل و مشکلات آتی ساکنین این سکونتگاه ها قلمداد می‏ شود. هدف پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر، واکاوی وضعیت سکونتگاه‏‏ های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز با مطالعه موردی محله احمدآباد می‏‏ باشد. داده‏‏ های پژوهش با بهره‏‏ گیری از مطالعات اسنادی، بررسی میدانی، اطلاعات برگرفته شده از مرکز آمار ایران و بلوک ‏‏های آماری کلانشهر تبریز در سال 1395 گردآوری شده است. موارد مورد بررسی در این پژوهش 14 مورد از جمله تعداد طبقات، متوسط مساحت بناها، وضعیت شیب و نقاط ارتفاعی، نسبت جنسی، میزان اشتغال و بیکاری، کیفیت ابنیه، وضعیت سواد، بعد خانوار، کاربری‏‏ های مهم شهری، وضعیت شبکه ‏‏های معابر، نوع اسکلت ابنیه، نوع مصالح، متوسط عمر بناها و در نهایت ساختار سنی ساکنین محله احمدآباد تبریز می ‏‏باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیش از سه چهارم بافت غالب محله احمدآباد تبریز، ریزدانه می ‏باشد و به لحاظ قدمت بناها، بیش از 40% بناها دارای قدمتی بیش از 30 سال هستند. بیش از 64% از کاربری ‏ها، متعلق به کاربری مسکونی است. سهم جمعیت فعال در محله احمدآباد بیشتر از (74/02%) سایر گروه‏ های سنی است. معابر در این محله دارای عرض کم، کیفیت نامناسب کف‏ سازی و گره ‏های ترافیکی زیادی می‏ باشد. بیش از 90% مصالح بناهای مسکونی از مصالح کم ‏دوام و یا بی‏ دوامی همچون آجر و چوب ساخته شده‏ اند. به طور کلی می‏ توان گفت وضعیت سکونتگاه‏‏ های غیررسمی در محله احمدآباد تبریز، در سطح نازلی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the status of informal settlements in the north of Tabriz metropolis (case study: Ahmadabad neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Ali Oskouee Aras 1
  • Shahrivar Roustaei 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Studying and investigating the existing situation of informal settlements is considered as one of the most important tools in order to ease their problems and an approach to solve the future problems of the residents of these settlements. The purpose of this descriptive-analytical research is to analyze the situation of informal settlements in the north of Tabriz metropolis with a case study of Ahmadabad neighborhood. The data of the research has been collected using documentary studies, field investigation, information taken from the Iranian Statistical Center and the statistical blocks of Tabriz metropolis in 2015. The investigated cases in this research are 14 cases, including the number of floors, the average area of buildings, the condition of slopes and elevation points, gender ratio, employment and unemployment rates, building quality, literacy status, household size, important urban uses, network status. roads, the type of building frame, the type of materials, the average age of the buildings and finally the age structure of the residents of Ahmadabad neighborhood of Tabriz. The results of the research indicate that more than three-quarters of the dominant texture of Ahmadabad neighborhood of Tabriz is fine-grained, and in terms of the age of the buildings, more than 40% of the buildings are more than 30 years old. More than 64% of the uses belong to residential use. The share of active population in Ahmadabad neighborhood is more than (74.02%) other age groups. The roads in this neighborhood have low width, poor quality flooring and many traffic junctions. More than 90% of residential building materials are made of non-durable or non-durable materials such as brick and wood. In general, it can be said that the status of informal settlements in Ahmadabad neighborhood of Tabriz is at a low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal settlements
  • Ahmadabad
  • Tabriz
  • age
  • building quality
ابدالی، حافظ، (1395)، «آشکارسازی تباینات سلولی میزان رضایت‏مندی از تخصیص نماگرهای زیست‏محیطی شهرداری‏ها در مناطق اسکان غیررسمی مطالعه‏ی موردی: شمال تبریز»، پایان‏نامه‏ی کارشناسی‏ارشد، رشته‏ی جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، گرایش آمایش شهری، استاد راهنما: دکتر اکبر اصغری‏زمانی، استاد مشاور: دکتر شهریور روستایی، دانشکده‏ی جغرافیا و برنامه‏ریزی، دانشگاه تبریز، ص 82.
ارژنگی مستعلی بیگلو، حجت، سلامتی گبلو، شهرام، مهاجری نعیمی، لیلا، جعفرخانی، زهرا، خاک‏ جسته، سها، (1400)، «ارزیابی راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه‏های غیررسمی براساس مدل SWOT-ANP؛ مطالعة موردی (محلة گلمغان اردبیل)»، جغرافیا و روابط انسانی، سال سوم، شمارة 4، ص 284.
اسکوئی ارس، علی، (1400)، «سنجش و ارزیابی کیفیّت زندگی شهری و رضایت‏مندی از آن در سکونتگاه‏های غیررسمی شمال تبریز (مطالعه موردی: محلة احمدآباد)»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة برنامه‏ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر رسول قربانی، استاد مشاور: دکتر شهریور روستائی، دانشکدة برنامه‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ص 1.
اسکوئی‏‏‏ارس، علی، حکیمی، هادی، (1399)، «سنجش حس تعلّق مکانی ساکنین سکونتگاه‏های غیررسمی مطالعه‏ی موردی: محله‏ی حکم‏آباد تبریز»، فصلنامه‏ی مطالعات عمران شهری، سال چهارم، شماره‏ی 12، ص 23.
اسکوئی ارس، علی، حکیمی، هادی، (1400)، «سنجش شاخص‏های سرزندگی شهری در سکونتگاه‏های غیررسمی (مطالعة موردی: سیلاب قوشخانة تبریز»، پژوهش‏های جغرافیای برنامه‏ریزی شهری، سال نهم، شمارة 1، ص 146.
اسکوئی ارس، علی، (1401)، «سنجش و رتبه‏بندی ابعاد مشارکت ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی کلانشهر تهران (مطالعة موردی: محلة اسلام‏آباد تهران)»، جغرافیا و روابط انسانی، سال پنجم، شمارة 1، ص 316 و 319.
آقابخشی، حبیب، (1382)، «نظام مشارکت مردم در مناطق حاشیه‏نشین»، مجموعه‏ی مقالات حاشیه‏نشینی و اسکان غیررسمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جلد اول، ص 8.
امان‏پور، سعید، زاد‏ولی خواجه، شاهرخ، زارعی، جواد، (1398)، «برنامه‏ریزی مسکن و اسکان غیررسمی»، تهران، انتشارات آراد کتاب، ص 177.
برزگر، صادق، حیدری، تقی، انبارلو، علیرضا، (1398)، «تحلیل سکونتگاه‏های غیررسمی با رویکرد زیست‏پذیری (مورد مطالعه: محلّات غیررسمی شهر زنجان)»، فصلنامه‏ی برنامه‏ریزی منطقه‏ای، سال نهم، شماره‏ی33، ص142.
پیکانی، امید؛ باور، سیروس، (1398)، «مسکن و اسکان غیررسمی در جهان و ایران»، معماری شناسی، نشریه‏ی اختصاصی معماری و شهرسازی ایران، سال اول، شماره 3، ص 3-2.
جواهری‏پور، مهرداد، داورپناه، بابک، (1381)، «سکونتگاه‏های ناپایدار اقشار کم‏درآمد شهری»، فصلنامه‏ی هفت شهر، سازمان عمران و بهسازی شهری، سال سوم، شماره‏ی8، ص 93-86.
حاتمی‏نژاد، حسین، (1382)، «اسکان غیررسمی در جهان»، ماهنامه‏ی شهرداری‏ها، سال پنجم، شماره‏ی 50، ص 149.
حاتمی‏نژاد، حسین، موسوی، سید محمد حسن، زرافشان، محمدرضا، یوسفی، وحید، (1397)، «بررسی علل شکل‏گیری اسکان غیررسمی (مطالعه‏ی موردی: محلّه‏ی کوی زینبیه شهر پاکدشت)»، فصلنامه‏ی جغرافیا و مطالعات محیطی، سال هفتم، شماره‏ی 55، ص74.
رستم‏زاده، یاور، (1391)، «ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه‏های غیررسمی در محلّات شهری با بررسی نگرش ساکنین محلی، مورد ‏پژوهی: محلّه‏ی توحید، شهر بندرعباس»، دو فصلنامه‏ی مدیریّت شهری، شماره‏ی 29، ص 322.
رهنما، محمد رحیم؛ توانگر، معصومه (1387)، «بررسی تطبیقی حاشیه‏نشینی در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریّه و گناباد»، مجلّه‏ی جغرافیا و توسعه‏ی ناحیه‏ای، شماره‏ی یازدهم، ص 91.
سابقی‏اسکندر، الهام، (1394)، «تحلیلی بر چالش‏های توسعة پایدار شهری در سکونتگاه‏های غیررسمی؛ مطالعة موردی: نواحی شمال کلان‏شهر تبریز»، پایان‏نامة کارشناسی‏ارشد، رشتة جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، گرایش آمایش شهری، استاد راهنما: دکتر رحیم حیدری‏چیانه، استاد مشاور: دکتر فریدون بابایی‏اقدم، دانشکدة جغرافیا و برنامه‏ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ص 106-105.
شاه‏حسینی، پروانه، (1392)، «بررسی سیر تحوّل اسکان غیررسمی با تأکید بر ایران»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه‏ی علوم انسانی، چاپ اول، ص 6.
شماعی، علی، فرجی ملایی، امین، عظیمی، آزاده، هاتفی، مریم، (1391)، « تحلیل نابرابری شاخص‏های کیفیّت زندگی در سطح محلّات شهر بابلسر، نشریه‏ی جغرافیا، سال سوم، شماره‏ی 33، ص 254.
شیبانی امین، عیسی، غلامی، محمد، (1390)، «اسکان غیررسمی علل، پیامدها و راه‏حل‏ها مورد مطالعه : شیرآباد زاهدان»، سوّمین کنفرانس برنامه‏ریزی و مدیریّت شهری، مشهد، ایران، ص 1.
شیعه، اسماعیل، حبیبی، کیومرث، کمالی‏نسب، حامد، (1389)، «الگوی شناسایی سکونتگاه‏های غیررسمی با به کارگیری مدل AHP در محیط  GIS- نمونه شهر کرج»، نشریه‏ی معماری و شهرسازی آرمانشهر، سال سوّم، شماره‏ی 4، ص79.
صالحی‏امیری، سیّد‏رضا، خدائی، زهرا، (1396)، «حاشیه‏نشینی و اسکان غیررسمی چالش‏ها و پیامدها»، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ص 50-51.
صرافی، مظفر، (1381)، «پیشنهاد راهبرد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران»، فصلنامة تأمین اجتماعی، سال چهارم، شمارة 11، ص 6.
طباطبائی، سیما، (1399)، «تحلیل عوامل محیطی مؤثّر بر احساس امنیّت اجتماعی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی جنوب شرق تبریز، مطالعه‏ی موردی: مارالان تبریز»، پایان نامه‏ی کارشناسی ارشد، رشته‏ی جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، گرایش برنامه‏ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، استاد راهنما: دکتر هادی حکیمی، استاد مشاور: دکتر ایرج تیموری، دانشکده‏ی برنامه‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ص 27.
ظفری، داریوش، (1382)، «ساماندهی فضایی-کالبدی احمدآباد تبریز»، پایان‏نامة کارشناسی‏ارشد، رشتة جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر محمد سلیمانی، استاد مشاور: دکتر جعفر جوان، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ص65-68.
علیزاده‏اقدم، محمدباقر، ربانی، رسول، (1392)، «حاشیه‏نشینی شهری»، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، ص 225، 226.
فتح زاده, حیدر, زاهدزاهدانی, سیدسعید. (1394)، «برنامه‌ریزی راهبردی، به‌منظور توانمندسازی محلات حاشیه‌نشین (محلات حاشیه‌نشین سیلاب، احمدآباد و یانوق دره سی تبریز»، پژوهش‏های جامعه شناسی معاصر، سال چهارم، شمارة 6، ص67.
قاسمی، علی، قادرمرزی، حامد، (1395)، «سیاست‏های تأمین مسکن: تجارب جهانی و ایران»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ص193-194.
کمالی‏نسب، حامد، (1387)، «ویژگی‏ها و راهکارهای توانمندسازی و بهسازی سکونتگاه‏های غیررسمی»، پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد، دانشکده‏ی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 50.
گات دینر، مارک و لسی باد، (1943)، «مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری»، ترجمه‏ی ابوالفضل قنبری، تبریز، انتشارات مرتضی دشت، ص 7.
محمودی، بهمن، (1394)، «بررسی تطبیقی ویژگی‏های اجتماعی محلّه‏های اسکان غیررسمی با محلّه‏های توسعه یافته شهری، مطالعه‏ی موردی: سقز»، پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر شهریور روستایی، استاد مشاور: دکتر بهمن هادیلی، رشته‏ی جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، گرایش آمایش شهری، دانشکده‏ی برنامه‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ص 12.
ملکیان، اکرم، عبدالّهی، اسماعیل، یارمحمّد توسکی، مریم، (1395)، «بررسی تأثیر سکونتگاه‏های غیررسمی بر احساس امنیّت اجتماعی (مطالعه‏ی موردی: یحیی‏آباد آران ‏و ‏بیدگل)»، دو فصلنامه‏ی پژوهش‏های جامعه‏شناسی معاصر، سال پنجم، شماره‏ی 9، ص80.
نیازی، حسن، (1391)، «درآمدی بر ساماندهی مجموعة حاشیه‏نشین احمدآباد تبریز»، پنجمین کنگرة بین‏المللی جغرافیدانان اسلام، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ص6.
هاروی، دیوید، (1376)، «عدالت اجتماعی و شهر»، ترجمه‏ی فرّخ حسامیان و دیگران، تهران: شرکت پردازش و برنامه‏ریزی شهری، ص72.
Abunyewaha, Matthew, Gajendrana, Thayaparan & Maund, Kim. (2018), “Profiling Informal Settlements for Disaster Risks”, ScienceDirect, Procedia Engineering 212, Pp: 238–239.
Aina, T. (1990), “Shanty Town Economy: The Case of Lagos”, Nigeria in S.
Altrock U (2012), Conceptualising informality: some thoughts on the way towards generalisation. In: McFarlane C, Waibel M (eds) Urban informalities: reflections on the formal and informal, Pp: 67.
Amiri, B. A., & Lukumwena, N. (2018), “An overview of informal settlement upgrading strategies in Kabul City and the need for an integrated multi-sector upgrading model”. Current Urban Studies, 6(3), Pp: 350.
Arefi, M. (2018), “Informal Settlements and Urban Management in Iran”. Spring International Publishing, Pp: 24-28.
Chen, M., Liu, W., Tao, X. (2013). “Evolution and assessment on China's urbanization 1960–2010: under-urbanization or over-urbanization?” Habitat International, Vol. 38, Pp: 27.
Clark, John. (2015). “Principles and foundations of population geography”, translated by: Massoud Mahdavi. Tehran: Qoms, Pp: 145.
Gouverneur, David, (2015), “Planning and Design for Future Informal Settlements” Earthscan from Routledge, ISBN: 978-0-415-7378-0, Pp: 23.
Hart, K, (1973), “Informal income opportunities and urban employment in Ghana”. J Mod Afr Stud 11(01): Pp: 67. https://doi.org/10.1017/s0022278x00008089.
Harvey, D. (2000). “Social justice in the city. Translated by Farrokh Hesamian and others”. Tehran, Iran. Urban Processing and Planning Company, Pp: 72.
Kamran. Jalal. (2015), “Investigating the affecting factors on quality of life in informal settlements’ neighborhoods, with an emphasis on the Islamabad neighborhood in Zanjan”, Ciência eNatura, Santa Maria, v. 37, Pp: 287.
Manisha. jain، jorg knieling، hannes taubenbock, (2015), “urban transformation in the capital territory of dehli، india: the emergence and growth of slums?” habitat International-Vol. 48. Pp: 87.
Miralang, Seyyed Mohammad, (2013), "Evaluation of the efficiency level of communication networks and determination of safe passage networks when unexpected incidents occur in marginal areas (case example: marginal areas in the north of Tabriz city)". Master's thesis, field of geography and urban planning, supervisor: Dr. Akbar Asghari Zamani, advisor: Dr. Fereydoun Babaei Aghdam, Faculty of Literature and Humanities, Zanjan University, Pp: 90-91.
Nakamura, S. (2016). Revealing Invisible Rules in Slums: The Nexus Between Perceived Tenure Security and Housing Investment, Vol. 53, Pp: 151.
Napier, M. (2004), “Informal settlement integration, the environment and sustainable Livelihoods in sub-Saharan Africa, Program for Sustainable Human Settlements”, Published by Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), South Africa, Pp: 27.
Nassar, Dina Mamdouh, Elsayed, Hanan Gamil, (2018), “From Informal Settlements to sustainable communities”, Alexandra Engineering Journal, 57, Pp: 2368.
Ragheb, ghada, El-Shimy, hisham, and Ragheb, Amany, (2016), “Land for Poor: Towards Sustainable Master Plan for Sensitive Redevelopment of Slums”, Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, Pp: 419.
Sarrafi, Mozafar. (2015). “The Policy of Depriving Informal Settlements is Wrong”.
Hamshahri, April, Pp: 120.
Shatkin, G. (2012). "Collective Action and Urban Poverty Alleviation: Community Organizations and the Struggle for Shelter in Manila, Aldershot: Ashgate, Pp: 58.
Simbizi, M.C.D. & Bennet, R.M. & Zevenbergen, J. (2014). “Land Tenure Security: Revisiting and Refining the Concept for Sub-Saharan Africa’s Urban Poor”, Land Use Policy, Pp: 233.
Tadi, Gabriele Masera Massimo, (2020), “Environmental Performance and Social Inclusion in Informal Settlements”, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-44352-8, Pp: 16.
United Nations, (2006), World Urbanization Prospects: the 2005 Revision, United Nations Population Division, Department of Economic and Social Affairs, CD-ROM Edition – data in digital form (POP/DB/WUP/Rev.2005), United Nations, New York.
United Nations, (2014), Concise Report on the World Population Situation. Department of Economic and Social Affairs Population Division.
UN-DESA, (2014), World urbanization prospects. http://esa.un.org/undp/wup/.
United Nations, (2017), The new urban agenda. Habitat 111 Secretraiat, New York. Accessedhttp://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf.
UN-Habitat (2013): State of the world & cities 2012/2013: Prosperity of cities, Routledge.
UN/HABITAT, (2014), United Nations Human Settlements Programme,
www.unhabitat.org/whd.
Villalb, Oscar Carracedo Garcia, (2021), “Resilient Urban Regeneration in Informal Settlements in the Tropics”, Springer, ISBN 978-981-13-7306, Pp: 31.
WekesaBW, Steyn GS, Otieno FAO (2011) Areviewof physical and socio-economic characteristics and intervention approaches of informal settlements. Habitat Int 35(2): Pp: 240.
www.rrk.ir
Zanganeh Shahraki, Saeed, Hosseini, Ali, Sauri, David, Hussaini, Fatema, (2020). Fringe more than context: Perceived quality of life in informal settlements in a developing country: The case of Kabul, Afghanistan. Sustainable Cities and Society, Vol.63, Pp: 2.