بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران

2 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

شهرها به‌ عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به ‌عنوان شیوه مطلوب زیست در آن از مهم‌ترین کانون‌های توسعه به‌شمار می‌روند. در این میان سنت‌های فرهنگی به‌عنوان مقوله مهم در توسعه پایدار شهری با رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمایه‌داری در جهان سوم از جمله ایران موجب تمرکز شهری ناهمگون و رشد شتابان شهری شده است. برای برطرف کردن چالش‌های پیش‌رو دیدگاه‌های متعددی در راستای دستیابی به پایداری تدوین شده است؛ یکی از جدیدترین و موفق‌ترین رویکردها، جنبش شهر آرام است . بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهر اردبیل با رویکرد شهر آرام، جهت برنامه‌ریزی آتی انجام تدوین شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. داده‌های موردنیاز این بررسی از طریق روش‌های میدانی و اسنادی گردآوری ‌شده‌اند. جامعه آماری تحقیق منطبق بر مناطق 5 شهر اردبیل می‌باشد. برای رتبه بندی مناطق 5گانه شهراردبیل به لحاظ شاخص های شهرآرام، از مدل تصمیم گیری چند معیاره ویکور در محیط نرم افزار Excel استفاده شده است. جهت وزن دهی به شاخص ها نیز از مدل آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میانگین شاخص ها زیرِ حد متوسط بوده است، به طوری که به جز شاخص زیرساختی میانگین تمامی شاخص ها کمتر از حد 3 بوده است. نتایج حاصله از پیاده سازی مدل ویکور نیز نشان می دهد بالاترین رتبه به منطقه دو و پایین رتبه به منطقه یک اختصاص دارد. لازم به ذکر است منطقه 3 در میان مناطق5 گانه شهراردبیل بیشترین کمبود را در زمینه شاخص های شهرآرام دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of cultural traditions on the sustainable development of cities with the approach of the peaceful city movement (Case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

 • Mohammadhasan yazdani 1
 • Zhila Farzaneh 2
 • maryam jami odluo 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil Iran.
2 Educational Department of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University
3 PhD Student in Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Cities as a suitable place and urbanization as a desirable way of life are considered to be one of the most important centers of development. Meanwhile, cultural traditions as an important category in sustainable urban development with the penetration and influence of capitalist culture in the third world, including Iran, have caused heterogeneous urban concentration and accelerated urban growth. In order to solve the upcoming challenges, several viewpoints have been formulated in order to achieve sustainability; One of the newest and most successful approaches is the Peaceful City movement, which was created as a cultural movement to increase the quality of life and reduce speed in cities. Based on this, the current research has been compiled with the aim of investigating the role of cultural traditions on the sustainable development of Ardabil city with the approach of Aram city, for future planning. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The data required for this study have been collected through field and documentary methods. The statistical population of the research corresponds to the 5 regions of Ardabil city. To rank the 5 regions of Ardabil city in terms of Shahr Aram indicators, Vicor's multi-criteria decision making model was used in the Excel environment. Shannon's entropy model has also been used to weight the indicators. The findings of the research indicate that the average of the indicators was below the average, so that except for the infrastructure index, the average of all the indicators was less than 3. The results obtained from the implementation of the Vicor model also show that the highest rank belongs to region two and the lowest rank belongs to region one. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural traditions"
 • "Sustainable Urban Development"
 • "Peaceful City Movement"
 • Vikor
 • Ardabil
 • امیری، مقصود (1386). تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین بااستفاده از روش ویکور فازی ففصلنامه علمی- پزوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم،شماره 16،(167-188).
 • اسماعیلی، کاظم؛ خطیبی، محمدرضا؛ پورجعفر، محمدرضا . (1398). ارزیابی عوامل موثر بر تحقق رویکرد شهر آرام؛ محدوده مورد مطالعه: مهرشهر کرج. دانش شهرسازی.دوره 3، شماره 3، 64-45.
 • حاتمی نژاد، حسین؛ محمدی، روح الله . (1391). رهیافتی به شکل پایدار شهری، اطلاعات جغرافیایی، دوره 21، شماره 84،  صص 84-1.
 • ضیاء، میلاد . (1394). توریسم آرام در جامعه محلی کندوان با رویکرد رام شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمود قلعه نوعی، رشته طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان.
 • علی نژاد، سحر. (1395). طراحی فضاهای شهری مادی‌های اصفهان با رویکرد شهر آرام؛ مورد مطالعه: فضای سبز خطی مادی فرشادی اصفهان (حد فاصل خیابان استانداری و خیابان نشاط). پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمود قلعه نوعی و دکتر سیروس شفقی، رشته شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
 • فیروزبخت، علی. (1391). ارزیابی ساختار اجتماعی – فرهنگی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: شهر کرج)، ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﻬﺮی، ، ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ، صص 76-55.
 • مختاری ملک آبادی،رضا. (1398).تحلیل شاخص های  جنبش شهرهای آرام در مناطق پانزدگانه شهر اصفهان، فصلنامه علمی برنامه ریزی فضایی،شماره دوم، صص 124-99.
 • میترکتولی، جعفر ؛مهدوی، شهرام؛ احمدی، مجید .(1392). تحلیل و بررسی توسعه پایدار شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره  MADM مطالعه موردی: شهر کاشان، مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای، شماره 19، صص 106-83.
 • محمودی، وحید ؛ماجد، محمود . (1390). برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با رویکرد هسته ای پیشنهادی برای برنامه ریزی توسعه پایدار شهری تهران ، فصلنامه راهبرد، شماره 64، صص 71-43.
 • ملکی، سعید ؛صفیه، دامن باغ .(1392). ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری با تاکید بر شاخص های اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری مطالعه موردی: مناطق هشتگانه شهر اهواز ، مطالعات برنامه ریزی شهری،دوره 1، شماره، 3، صص 54-29.
 • خزایی، مصطفی (1398). گردشگری شهری و توسعه شهری پایدار، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 2، شماره، 3

- Hiremath, B., Balachandra, P., Kumar, S., Bansode, S., Murali, J. )2013(. Indicator-Based Urban Sustainability-A Review, Energy for Sustainable Development, 17 (6), pp. 555-563

- Keskin, E. B. )2010(. Sustainable urban concept in concept in a different perspective slow cities (Cittaslow): Seferihisar Case, M.A. Thesis, Dumlupınar University

- Mayer, Heike And. Knox, Paul L. )2006(. Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World, Journal of Urban Affairs, Volume 28, Number 4, pages 321–334.

- Parkins W., Craig G. )2006(. Slow living. Berg. Oxford, New York

- Rysz K. 2013. Spatial planning in Ruda Śląska. Master thesis, Univ. Econ. in Katowice, Katowice: 4454.

- Rysz, Kamil,. Mazurek, Kinga. )2015(. Contemporary foundations of the theory of urban development – case study smart, slow and compact city theory, Environmental & Socio-economic Studies, 3, 4: 39- 46.