نقش مشارکت جوانان در موفقیت طرح هادی روستایی (مطالعه موردی طرح های هادی دهستان هیو-شهرستان ساوجبلاغ )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش آمایش گیفیت محیطی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

تجربه طرح های موفق توسعه و عمران روستایی بیـانگر نقش مؤثر مشارکت مردم در پایداری اینگونه طرح هـا و ضرورت بهره گیری از ظرفیت هـای مشـارکت مردمـی در مراحل مختلف برنامه ریزی، اجرا و ارزشـیابی طـرح هـای توسعه ای است. بر همین مبنا امروزه یکی از اهداف و در عینحال ابزارهای عمده برنامه هـای توسـعه روسـتایی را مشارکت مردم در ابعـاد گونـاگون اقتصـادی و اجتمـاعی میدانند؛ بر این اساس مشارکت مردم نقش مهمی در برنامه های توسعه دارد و این مقوله زمانی در طرح ها و برنامه ها مورد توجه قرار گرفت که دولت ها و برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه در به کار گیری برنامه های توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه با چالش روبرو شدند، این مسئله در حالیست که رشد اقتصادی بوجود آمده در این کشورها موثر واقع نشده است، نگاه برنامه ریزی بعد از دهه "1970"، به سمتی گرایش پیدا کرد که به اهمیت حضور مردم در برنامه ها پی بردند. به صورتی که مشارکت جوانان در طرح های توسعه روستایی اهمیت یافت. بر این مبنا جوانان در تعیین سرنوشت خود و احساس مسئولیت نسبت به آینده خود و اجتماع، احساس مسئولیت کردند. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از روش کمی(توصیفی – تحلیلی) و توزیع (92) پرسشنامه در میان جوانان روستائی روستاهای دهستان هیو بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به بررسی تأثیر مشارکت جوانان در طرح هادی که شامل؛ مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در طراحی (مطالعه)، مشارکت در اجراء، مشارکت در بهره برداری، مشارکت در ارزیابی، مشارکت در نگهداری از طرح پس از اجراء پرداخته است، نتایج حاصل که از طریق تجزیه و تحلیل آماری و با استفاده از آزمون t تک گروهی بدست آمده نشان دهنده اشتیاق جوانان روستائی برای سهیم شدن در فعالیت های مشارکت جویانه و ایفای نقش در طرح هادی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of youth participation in the success of the rural leadership project (a case study of the Hadi projects of Huev district-Savjeblag city)

نویسندگان [English]

 • Anahita Hosseini 1
 • Taj Shohreh 2
1 PhD in Geography and Rural Planning, Environmental Quality Studies, Tarbiat Modares University
2 Member of the Faculty of Central Tehran Islamic Azad University
چکیده [English]

Due to decades of rural planning in the country, people in rural areas still face shortages and problems. In our country, at different times, they tried to improve the situation of the villages by using different development strategies, but for various reasons, including not paying attention to the role and importance of the human factor, they achieved less success. After the '70s, planners realized the importance of people attending programs. Since then, various issues have been raised for people's participation in development projects, one of which is the participation of young people in rural development projects. Youth participation means the process of involving them in determining their own destiny and feeling responsible for their future and that of society, as it is called as a goal and a means of development. In this regard the present study using quantitative (descriptive-analytical) method and distribution (92) of questionnaires among rural youth in Hugh and Shalmzar villages located in Hugh rural district of Savojbolagh city of Alborz province to investigate the impact of youth participation in different stages of the hadi 's project process Including; Participation in decision-making, participation in design (study), participation in implementation, participation in operation, participation in evaluation, participation in maintenance of the project after implementation, the results of which are obtained through statistical analysis and using t-test The obtained single group shows the desire of rural youth to participate in participatory activities and play a role in each stage of participation in the hadi 's project and witness the high impact of the success of the hadi 's project if young people participate in different stages of the project

کلیدواژه‌ها [English]

 • Youth
 • rural
 • participation
 • hadi 's project
 • - عنابستانی, علی اکبر, جوانشیری, مهدی, موسوی، مهدیه. (1394). بررسی عوامل مؤثّر بر مشارکت روستاییان در روند تهیّه و تصویب و اجرای طرح هادی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان دشتستان). جغرافیا و پایداری محیط .

  2- عنابستانی علی اکبر، اکبری محمدحسن (1391)، ارزیابی طرح های هادی و نقش آن در توسعه کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)، پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، زمستان 1391 , دوره  44 , شماره4، صص 93-110.

  163-کریمی نژاد، شهره و فدایی قطبی، مریم و کریمی نژاد، فاطمه(1398) ، بررسی وضعیت طرح های هادی روستای حاشیه کویر از منظر توجه به تاب آوری سکونتگاه در برابر سیل (مطالعه موردی: روستای داوران).

  4- علی الحسابی، مهران (1390) نقش سازمان هـای مـردم نهـاد و رهبـران محلـی در توسـعه روسـتایی، مسـکن و محـیط روسـتا، شماره 134 .

  • Eftekhari, Rokanuddin Abdul Reza, Mohammadi Soleimani Mehrdad ,(1381),Factors Affecting the Participation of Rural Youth and Adolescents in Development Planning with Emphasis on Spatial-Spatial Factors (Case Study: Kerman County), Journal Title: Lecturer of Humanities ,Volume 6, Number 4 (27 consecutive); From page 11 to page 36.
  • Eftekhari, Rokanuddin Abdul Reza ,1373, An Attitude Towards the Rural Planning Process in Iran, Published Booklet, Tarbiat Modares University.
  • Farjamfar, Jalal (1379). A Study of Psycho-Social Motivations of Student Participation in Tehran University of Tehran, M.Sc. Thesis, Tehran University
  • Natural Disaster Research Institute, 2009, Evaluating the Effects of Rural Master Plan Implementation, Islamic Revolution Housing Foundation.
  • Shahbazi, Esmaeil,1378, Proceedings of the Training Course on Empowerment of Participatory Approaches Class Booklet, Shahid Beheshti University, Research Institute of Environmental Sciences.
  • Shahbazi, Ismail, 1372, Rural Development and Extension, University of Tehran Press, Second Edition
  • Safinejad Javad,(1369) Coriander (traditional farming systems in Iran),Amirkabir Publications,
  • Tavalayi, Novin and Maryam Sharifian Thani (1384). The role of social capital in planning for the welfare of local communities. Proceedings of the First Symposium on Social Capital and Social Welfare. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences.
  • young people and youth organisaition,the futher of lome convention ,internet,ougust 1997.
  • (undp.org)
  • Borzoo, Gh., Shah Hosseini, A., Abasizadeh Ghanavati, M. S., Valizadeh, A., Baghernasab, M., Baharami, M., ú Zarafshani, K. (1389/2010). Qualitative evaluation of guide plan of Karnachi village in Kermanshah Township: Applying the grounded theory approach. Journal of Rural Research, 1(3), 153-172. [In Persian]