سنجش کیفیت کالبدی- فیزیکی محیط شهری با تاکید بر سلامت روان شهروندان (موردپژوهی: منطقه 3 شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

کیفیت محیط های شهری و سلامت روان در تعامل با همدیگر هستند و کیفیت محیط های شهری بر سلامت روانی افراد تأثیر می گذارد. با عنایت به اینکه یکی از ابعاد مهم کیفیت محیط های شهری بعد کالبدی- فیزیکی می باشد..بنابراین هدف این پژوهش، سنجش کیفیت کالبدی- فیزیکی محیط شهری با تاکید بر سلامت روان شهروندان می باشد که به صورت موردی در منطقه 3 شهراردبیل انجام شده است. پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. جهت سنجش کیفیت کالبدی- فیزیکی محلات مورد مطالعه 5 شاخص(دسترسی، زیبایی و نظم بصری، جذابیت عملکردی، فرم کالبدی و امکانات واحد مسکونی) به کار گرفته شد. روایی تحقیق با استفاده از اعتبار صوری تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 830/0 به دست آمد سپس براساس نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده 480 نفر مورد پرسشگری واقع شدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی محلات به لحاظ کیفیت کالبدی- فیزیکی از مدل تصمیم گیری چند معیاره COPRAS در محیط Excel استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش و نتایج حاصل از مدل COPRAS در بین محلات منطقه 3 شهر اردبیل، شهرک حافظ با کسب بیشترین امتیاز دارای بهترین وضعیت و جایگاه نخست را داراست و بعد از آن شهرک های رضوان، آزادی، آزادگان در مرتبه دوم تا چهارم وضعیت مطلوب قراردارند و محلات ملاباشی و ملایوسف با کسب پایین ترین درصد در نامطلوب ترین وضعیت و جایگاه آخر قرار گرفته اند. باتوجه به اهمیت کیفیت محیط های شهری در سلامت روان شهروندان، برنامه ریزی بیشتر و دقیق تر در راستای بهبود وضعیت کالبدی- فیزیکی محلات و به دنبال آن ارتقای سطح سلامت روان شهروندان بیشتر احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the physical-physical quality of the urban environment with an emphasis on the mental health of citizens (Case study: District 3 of Ardabil city)

نویسندگان [English]

 • Zhila Farzaneh
 • Mohammad Hasan yazdani
Educational Department of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The quality of urban environments and mental health interact with each other, and the quality of urban environments affects people's mental health. Considering that one of the important dimensions of the quality of urban environments is the physical-physical dimension.. Therefore, the purpose of this research is to measure the physical-physical quality of the urban environment with an emphasis on the mental health of citizens, which was carried out on a case-by-case basis in Region 3 of Ardabil city. Is. The upcoming research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. In order to measure the physical-physical quality of the studied neighborhoods, 5 indicators (accessibility, beauty and visual order, functional attractiveness, physical form and facilities of the residential unit) were used. The validity of the research was obtained by using face validity, and the reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha of 0.830. Then, based on simple stratified random sampling, 480 people were questioned in order to analyze the data and prioritize the localities in terms of quality. Physical-Physical COPRAS multi-criteria decision making model was used in Excel environment. According to the findings of the research and the results of the COPRAS model, among the localities of the 3rd region of Ardabil city, Hafez has the best status and the first place with the highest score, followed by Rezvan, Azadi, Azadegan in the second to fourth position. are favorable and Malabashi and Melayoussef neighborhoods are in the most unfavorable situation and the last place with the lowest percentage. Due to the importance of the quality of urban environments in the mental health of citizens, more and more detailed planning is felt in order to improve the physical-physical condition of the neighborhoods and then improve the level of mental health of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental health
 • environmental quality
 • physical-physical
 • Ardabil city
 • آزاده، سیدرضا؛ محمدی، جمال؛ حمید طاهر نشاط دوست.( 1399). تبیین تاثیرات ساختار کالبدی محله های شهری بر اختلالات روانی به روش تحلیل محتوا ( مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان).. پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوه8، شماره 4، صص 736-715.
 • آبروان، علی اصغر؛ قرایی، فریبا؛ طباطبائیان، مریم.(1395). واکاووی ابعاد کیفیت محیط شهری موثر بر سطح سلامت روانی شهروندان، مورد مطالعاتی: محله های بهار و انقلاب اسلامی شهر سبزوار، مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 25، صص 253-261.
 • پور طاهری، مهدی .(1392). کاربرد روش های تصمیم گیری چندشاخصه در جغرافیا، چاپ سوم، انتشارات سمت.
 • پوراحمد، احمد؛ فرهادی، ابراهیم؛ قربانی، رامین؛ درودی نیا، عباس.(1397). تاثیر چشم اندازهای شهری بر سلامت روان شهروندان مطالعه موردی: مناطق 2 و 9 شهر تهران، فصلنامه شهر پایدار، دوره 1 ، شماره 3،صص 33-17.
 • جلیلی، محمد .(1389). " مروری تحلیلی بر مفهوم میحط در ادبیات روان شناسی محیط" منظر، شماره12، صص 31-28
 • سلطانی، ‌لیلا ‌و‌ دارابی،‌مریم .(1395). ارزیابی کیفیت محیط های تاریخی شهرها ( مطالعه موردی: محله نفرآباد شهر ری)، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 3، صص 439-429.
 • سعید منفرد، ساناز؛ گلرو، امیر .(1398). ارزیابی ارتقا سلامت روان در فضاهای رها شده ی شهر با محوریت شکل گیری شهر سالم مطالعه موردی: شهر مشهد، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 2، شماره 2
 • سماواتی، سحر؛ رنجبر، احسان .(1397). بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده راهمرکز تاریخی تهران). فصلنامه مطالعات شهر، دوره8، شماره19، صص-18-3
 • عبدالملکی، مونا. (1395). بررسی و ‌تبیین اثرات ‌شکل ‌شهر‌بر‌سلامت ‌عمومی شهروندان، ‌مطالعه‌موردی:‌ شهر‌ مشهد، ‌پایان نامه‌کارشناسی ارشد‌ دانشگاه‌ حیکم سبزواری
 • عظیمی و‌ همکاران. ‌(1399). ارزیابی تاثیر عوامل‌کالبدی – محیطی فضاهای عمومی بر‌سلامت ‌روان ‌شهروندان (مطالعه موردی: شهراردبیل)‌ ‌نشریات تحقیقات کاربردی علوم‌ جغرافیایی، دوره 22، شماره 59 ، صص 319-307.
 • میرغلامی،‌ مرتضی؛ ‌قره‌بیگلو،‌مینو؛‌ نوزمانی،‌نوشین‌. (1396). ارزیابی ‌تاثیر ‌ابعاد ‌اجتماعی ‌و‌ کالبدی ‌محیط ‌محله ‌بر‌سلامت ‌روانی‌و‌ حس‌سلامتی ‌ساکنین، ‌هنرهای‌زیبا، ‌معماری‌و‌ شهرسازی، ‌دوره‌22‌، شماره‌2‌،صص‌23-1.
 • مهرگان، نادر؛ قاسمی فر، ثمینه؛ سهرابی وفا، حسین؛ رشید، خسرو .(1395). تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی بر سلامت روانی در استان های ایران(1378-1391). فصلنامه مجلس و رهبرد، دوره 23، شماره 85، صص 104-85
 • مهرنجانی، محمدسلیمان؛ زنگانه، احمد؛ پریزادی، طاهر و بیگلو، علی .(1400). ارزیابی نقش طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در بهبود کیفیت محیط شهری (مورد مطالعه: محله بریانک)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره4، شماره 1، صص 239-220
 • Agarwal, Siddharth and Satyavada, Aravinda and Kaushik, Sambandhan and Kumar, Rajeev, Urbanization, Urban Poverty and Health of the Urban Poor: Status, Challenges and the Way Forward (2018). Demography India, Vol. 36, No. 1, 121- 134-
 • Avila- Palencia,L., Panis,L.I., Dons,E,( 2018). Gaupp Berghausen R, Gerike., T, Götschi., E, Raser., M . J, Orjuela., & A, Nazelle De., C, B.P
 • Clark, C., Myron, R., Stansfeld, S., & Candy, B. (2007). A Systematic Review of the Evidence on the Effect of the Built and Physical Environment on Mental Health. Journal of Public Mental Health, 6(2), 14-27.
 • DenSantis ,A.,Troxel, W.M., Beckman, R., Ghosh- Dastidar, B., Hunter, G. P., Hale,. L., Busysse, D.j., & Dubowiz, T (2016). Is the association between neighborhood by psychological distress? An analysis of perceived and objective measures of 2 Pittsburgh neighborhoods. Sleep Health, 2(24),277-282.
 • Evans, G. W. (2003). The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban Health, 80(4), 536- 555
 • Chan, I.Y., & Liu,A.M. (2018). Effects of neighborhood building density, heigh,greenspace, and cleanliness on indoor environment and health of building occupants. Building and environment,145,213-222
 • Chandra Das. M, Sarkar.B & Ray.S. (2012).A framework to measure relative performance of Indian technical institutions using integrated fuzzy AHP and COPRAS methodology, Socio- Economic Planning Sciences 46-230-241.
 • Helbich, M. (2018). Toward Dynamic Urban Environmental Exposure Assessments in Mental Health Research. Environmental Research, 161, 129-135
 • Hood, E. (2005). Dwelling Disparities: How Poor Housing Leads to Poor Health. Environmental Health Perspectives, 113(5), 310-317.
 • Knoll,M.,Neuheuser,K.,Cleff,T., & Rudolph-Cleff,A. (2018).A tool predict perceved urban stressin open public spaces. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Sciece ,797-813
 • Mulliner,E.Smallbone,K&Vida,M. (2012).An assessment of sustainable housing affordability using multiple criteria decision making method, Omega the international Journal of Management Science, p1-10
 • Maghsoodi ,A. Abouhamzeh,G. Khalilzadeh, M. Zavadskas, E .(2018). Ranking and selecting the best performance appraisal method using the Multimoora approach integrated Shannon’s entropy.Frontiers of Business Research in China. (12)1. pp 2-21.
 • Moore, T. H. M., Kesten, J. M., López-López, J. A., Ijaz, S., McAleenan, A., Richards, A., & Audrey, S. (2018). The Effects of Changes to the Built Environment on the Mental Health and Well-Being of Adults: Systematic Review. Health & Place, 53, 237-257.
 • Northridge, M.E., Sclar, E.D., & Biswas, P. (2003). Sorting out the connections between the built environment and health: a conceptual frramwwork for navigating pathways and planning thelthy cities. Journal of Urban Health, 80 (4),556-568
 • Li, J., & Liu, Z. (2018). Housing stress and mental health of migrant populations in urban China. Cities, 81, 172-179
 • Srivastava, K. (2009). Urbanization and mental health. Industrial Psychiatry Journal 18 (2): 75–76
 • Siddiqui, A., Siddiqui, A., Maithani, S., Jha, A. K., Kumar, P., & Srivastav, S. K. (2017). Urban Growth Dynamics of an Indian Metropolitan Using CA Markov and Logistic Regression. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 21, 229-236.
 • Triguero-Mas,M,Donaire Gonzalez,D Seto,F. Valentin- Turigas,G., Masteson,D., &van den Berg,M (2017).Natural oudoor enviroments and mental health:Stress a possible mechansim.Enviromental research,159-629-638
 • Weich,S., Blanchard, M., Parince, M., Burton, E., Erens, B., & Sproston, K. (2002). Mntal health and the built environment: Cross- sectional survey of indidual and contextual risk factors for depression the British Journal of Psychiatry, 180 (5),428- 433