نقش شفافیت وظایف دولت و تعاونی های تولید بر موفقیت رهیافت مدیریت مشارکتی آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده پنج حوضه آبریز استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش شفافیت وظایف دولت و تعاونی بر موفقیت تعاونی‏های تولید در محدوده پنج حوزه آبریز استان خوزستان می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای تعاونی های تولید فعال در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی بوده که با استفاده از جدول مورگان و پس از تعیین حجم نمونه (361) از بهره‌برداران عضو در تعاونی‌های تولید، به روش طبقه بندی-تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله پانلی از متخصصین تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد. طبق یافته‌ها، بررسی رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل شفافیت وظایف دولت و تعاونی‌ها، با متغیر وابسته موفقیت تعاونی تولید رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین مسئولیتهای تعاونی های تولید از دیدگاه بهره برداران در چهار دسته بهره برداری و حفاظت از شبکه آبیاری و زهکشی، مسئولیت تعاونی تولید و مسئولیت جهاد کشاورزی نیاز به شفاف سازی داشته و حفاظت و بهره برداری از شبکه آبیاری مهمترین مسئولیت از دیدگاه بهره برداران است. لذا پیشنهاد می شود ابتدا مسئولیت حفاظت و بهره برداری از شبکه آبیاری به تعاونی های تولید واگذار شود و سپس، با ظرفیت سازی و توانمندسازی بهره برداران سایر مسئولیت ها را واگذار نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of transparency of duties of the government and production cooperatives on the success of the cooperative agricultural water management approach (case study: five watershed areas of Khuzestan province)

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • marjan adham maleki 2
1 agricultural university
2 M.A in rural development, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of the transparency of government and cooperative duties on the success of production cooperatives in the five watersheds of Khuzestan province. This research is a descriptive-correlation type that was conducted using a survey method. The statistical population of the research included members of active production cooperatives within the scope of irrigation and drainage networks which using Morgan's table and after determining the sample size (361) of the operators who are members of the production cooperatives, they were randomly selected. The tool used for data collection was a questionnaire whose face validity was confirmed by a panel of experts and a guide test was also conducted to check its reliability. The findings of this research show that the examination of the correlation relationship between the dependent variable and the independent variables of the research showed that there is a positive and significant relationship between the independent variables of the transparency of the duties of the government and cooperatives with the dependent variable of cooperative production success. Also, the responsibilities of production cooperatives from the point of view of the users in four categories of operation and protection of the irrigation and drainage network, the responsibility of the production cooperative and the responsibility of the agricultural jihad need to be clarified, and the protection and operation of the irrigation network is the most important responsibility from the point of view of the users. Therefore, it is suggested that the responsibility of protecting and exploiting the irrigation network be given to the production cooperatives first, and then, by building the capacity and empowering the users, other responsibilities should be given.

کلیدواژه‌ها [English]

 • production cooperative
 • transfer of irrigation management
 • success factors
 • operating companies
 • irrigation and drainage networks of Khuzestan
 1. احمدوند، مصطفی و شریف زاده، مریم. (1388). امکان پذیری تشکیل انجمنهای آببران: مورد مطالعه دشت کوار استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 5، شماره 2، صص 14-1.
 2. ادهم ملکی، مرجان و خسروی پور، بهمن.(1401). مطالعات اجتماعی ایجاد و استقرار مدیریت مشارکتی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میان آب شوشتر، واحد عمرانی داریون 6). فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 4، صص 303-285.
 3. پارسافر، منوچهر; اللهیاری، محمدصادق و پیکانی، غلامرضا.(1394). امکان سنجی استقرار تعاونیهای آب بران در استان گیلان. مجله تعاون و کشاورزی، سال 4، شماره 15، صص 89-65.
 4. جنگی مرنی، عباس و میردامادی، سیدمهدی. (1392). تبیین عوامل مؤثر بر توسعه و استقرار مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران، اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 5. جباری، اسماعیل و جنگی مرنی، عباس(1387). سیاستها و برنامه های توسعه مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. تهران: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 6. حیدری بان، سیداحمد. (1385). انتقال مدیریت آبیاری؛ مبانی و روششناسی. تهران، ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 7. حیدریان، احمد; احسانی، مهرزاد و یوسف فرد، الهام. (1387). انتقال مدیریت آبیاری؛ تلاش های جهانی و نتایج. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 8. خسروی پور، بهمن; ادهم ملکی، مرجان و ایزدی، حامد.(1401). انتخاب مناسب ترین نظام بهره برداری در مدیریت آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی جفیر استان خوزستان با استفاده از تحلیل (NII). فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره 5، شماره 1، صص 212-106.
 9. رشوند، ایرج; میردامادی، سعید و لشکرآرا، فرهاد.(1397). بررسی عوامل موثر بر موفقیت تشکل های آب بران شبکه های آبیاری دشت قزوین. فصلنامه پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، سال 11، شماره 3، صص 27-21.
 10. زارعی دستگردی، زهرا; ایروانی، هوشنگ; شعبانعلی فمی، حسین و مختاری حصاری، آرزو. (1387). تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات تشکل آب بران در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان. مجله علوم کشاورزی ایرانتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 40، شماره 2، صص 70-60.
 11. شعبانعلی فمی، حسین، علی بیگی، امیرحسین و شریف زاده، ابوالقاسم (1383 ) رهیافت ها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی و توسعه روستایی. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران.
 12. عطائی، پوریا و ایزدی، نسیم.(1393). تحلیل مسئولیت های تشکل‌های آب بران و زمینه یابی موانع ایجاد آن از دیدگاه بهره‌برداران، نشریه پژوهش آب در کشاورزی، جلد 28، شماره 4، صص 748-737.
 13. کرمی، غلامحسین;عزیزی، مهران و آگهی، حسین.(1396). ارزیابی مشارکتی عملکرد تعاونیهای آب بران در مدیریت آبیاری طرح توسعه باغها(مورد مطالعه: تعاونیهای تفین و پالنگان استان کردستان). مجله مهندسی منابع آب، دوره 10، شماره 35، صص 16-1.
 14. ماقبل، روح اله; نادری مهدیی، کریم; پاک نیا، فرهاد و نصیری، مجید.(1393). بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونیهای آب بران (مطالعه موردی حوضه ی رود ارس)، کاربرد روش AHP . مجله اقتاد و توسعه کشاورزی، دوره 22، شماره 1، صص 63-55.
 15. محمدی، اقبال. (1388). تحلیلی بر موانع و محدودیت های اصلی ایجاد تشکلهای آببران و ناپایداری آنها در استان فارس. اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، ساخت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، شیراز.
 16. مهندسین مشاور یکم. (1380). مطالعات اجتماعی و بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی آیدوغموش. تبریز: انتشارات سهامی آب منطقهای آذربایجان شرقی
 17. همایون پور، پرویز. (1379). رهیافت و روششناسی مشارکت. برنامه عمران سازمان ملل متحد و برنامه اقدام ملی مدیریت پایدار منابع آب و زمین. تهران: دفتر پروژه ملی حبله رود.
 1. Burger, R. (1998). Water user Associations in khazakhstan: an institutional analysis.

Environment Discussion Paper.

 1. Coward, W. (2000). Irrigation and agricultural development in Asia: Perspectives from the Social Sciences, Cornell University Press.
 2. Hassabou A. H. M. and Gafy, I. K. (2007). Assessment Indicators for Water Users Associations in Egypt. Official Publication of the European Water Association (EWA).
 3. Latifkhan, A. and Hasan, S.M. (2007). Farmer's Participation in Irrigation Management. International Seminar on Participatory Irrigation Management (Paper No. 77): Tehran