تحلیل و بررسی امنیت زندگی و بزهکاری در بافت‌های ناکارآمد شهری در شهرپارس‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی دانشگده دانشگاه نجان ایران گروه علوم جغرافیا دانشگاه زنجان

2 گروه آموزشی دانشگده دانشگاه اردبیل واحد پارس آباد

3 گروه آموزشی انشگده دانشگاه پیام نور

چکیده

با گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آن‌ها به مراکز ناهمگن جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی، افزایش میزان ناهنجاری‌های شهری بویژه در نواحی مرکزی و همچنین افزایش ناهمگنی جمعیت و اجتماعی و فقر اقتصادی در زمینه بروز آسیب‌های شهری و رشد بی‌رویه و لجام گسیخته ناهنجاری‌ها را در شهرها فراهم آورده است. در این پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی امنیت زندگی و بزهکاری در بافت‌های ناکارآمد شهری در شهرپارس‌آباد است. این پژوهش ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت انجام، توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری داده‏ها از روش‏های کتابخانه‏ای - میدانی و .برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌های spss با ازمون تی تک نمونه‌ای و از روش‏های آماری استنباطی استفاده‌شده است. یافته تحقیق با استفاده از آزمون حاکی از آن است. که آزمون تی تک نمونه‌ای برابر 100/19- با درجه آزادی 399 و سطح معناداری و مقایسه سطح معناداری 05/0 پایین است.بنابراین می‌توان گفت جرم بر کل ابعاد امنیت زندگی شهر پارس‌آباد تاثیری بسیاری داشته است و بعث پایین امدن سطح کیفیت زندگی در کانون-ای جرم خیز شده است. در نهایت جهت کاهش امنیت کیفیت زندگی در این بخش راهکارهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and investigation of life security and crime in inefficient urban contexts in Shahrpars-Abad

نویسندگان [English]

 • s nasiri 1
 • tymaz nasiri 2
 • vali nasiri 3
1 Department Faclty.University(institution).city zangan, country iran
2 Life security, educational department of Ardabil University, Parsabad branch
3 m.nasiri3020@gmall.com
چکیده [English]

Security and life with the physical and social expansion of cities and their transformation into heterogeneous demographic, social and cultural centers, increasing the amount of urban anomalies, especially in the central areas, as well as increasing population and social heterogeneity and economic poverty in the context of the occurrence of injuries Urbanization and unbridled growth has created anomalies in cities. In this research, the purpose of this study is to analyze and investigate life security and crime in inefficient urban contexts in Parsabad city. This research is descriptive-analytical in terms of applied type and in terms of its nature, and to collect data from library-field methods and to analyze information and spss data with sample t-test and inferential statistical methods. Used. The research findings using the test indicate that. that the sample T-Tech test is equal to -100.19 with a degree of freedom of 399 and a significance level and a comparison of the significance level is low at 0.05. Therefore, it can be said that crime has had a great impact on the whole dimensions of life security in the city of Pars-Abad and Baath The lowering of the quality of life has become a crime center. Finally, solutions were presented to reduce the security of the quality of life in this section.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • quality of life
 • delinquency
 • inefficient structure
 • Pars-Abad city
 • شفیعی ثابت، ناصر؛ قربانی، جواد (1395) ، واکاوی عملکرد گردشگری تاریخی بر کیفیت محیط زندگی ساکنان محلی) مطالعه موردی: شهرستان سلطانیه(، فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، دوره اول، شماره دوم، 64 – 81.
 • هزارجریبی، جعفر(1390)، در پژوهشی تحت عنوان احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 42، شماره2، تابستان1390، صص121-143.

 

 • هاشمیان فر، سید علی و کشاورز، زهرا سادات(1391)، بررسی جامعه شناختی گستره  احساس  امنیت اجتماعی در شهر اصفهان ، فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،  سال اول، شماره سوم : 39-62.
 • فنایی و ذاکریان1394 در مقاله بازآفرینی و بهساری بافت های تاریخی با رویکرد گردشگری شهری
 • قدمی و همکارانش(1393 )، در پژوهش به عنوان مدل مفهومی به منظور بازآفرینی مراکز شهری با رویکرد گردشگری شهری.
 • ابراهیمی، نسرین، علیرضا، ندا، خدادادی، احمد، و بشارت نیا، مهدی(1394)، مروری بذ روش­های آماری تحلیل داده­های جرم مبتنی بر مکانف فصلنامه علمی علمی ترویجی توسعه سازمانی پلیس، دوره دوازدهم، شماره 53، 112-89.
 • بذرافشان ، شهرزاد؛ سمیعی، احمد (1395) ، بررسی مباحث نظری ومفهومی گردشگری وکیفیت زندگی، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.
 • جلالی، محبوبه؛ گندمکار، امیر، فردوسی، سجاد(1395) ، واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی، مطالعه موردی: شهر بابک –کرمان، مجله امایش جغرافیایی فضا، دوره ششم، شماره بیستم174-161.
 • شیخ زاده، ابراهیم (1394) ، مدل سازی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر تاثیرات توسعه صنعت گردشگری، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم،شماره اول.
 • زیاری، کرامت الله(1390)، بررسی آسلیش و امنیت در محله های شهر یزد فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 43، شماره 76: 11-1.
 • محمد پور جابری، مرتضی (1393) ، تحلیل نقش گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر شاخص­های ذهنی مورد:شهر قشم )شهرستان شمیرانات(، گردشگری شهری، دوره 1 ، شماره 1 ، 35 – 45.
 • کوثری­نیا، فاطمعه(1390)، تحلیل بررسی جرائم مربوط به مواد مخدر در شهرستان کارشان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما لیما رستمی تبریزیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق، تهران.
 • زنگنه اسدی، محمدعلی، اکبری، الهه، بهرامی، شهرام، پور اسکندر، بهروز، (1394)، بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی در نوسان آب زیرزمینی دشت پارس‌آباد مغان فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، سال هفدم، شماره 59، پاییز 1396،.273.

 

 • Choi & Leng Choi, Waa (2016), Impacts of tourism on the quality of life of local residents in Hue, Vietnam, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Volume 63, - Issue 4.
 • Tokarchuk, Oksana & Maurer, Oswin & Bosnjak, Michael (2015), Tourism Experience at Destination and Quality of Life Enhancement: A Case for Comprehensive Congruity Model, Applied Research in Quality of Life, Volume 11, Issue 4, pp 599–613.
 • Tokarchuk, Oksana & Maurer, Oswin & Bosnjak, Michael (2015), Tourism Experience at Destination and Quality of Life Enhancement: A Case for Comprehensive Congruity Model, Applied Research in Quality of Life, Volume 11, Issue 4, pp 599–613.
 • - Dolnicar, S., Lazarevski, K., & Yanamandram, V. (2013). Quality of life and tourism: A conceptual framework and novel segmentation base. Journal of Business Research, 66(6), 724-729.
 • Uysal, M., Sirgy, M. J., Woo, E., & Kim, H. (2016). Quality of life (QOL) and well-being research in tourism.Tourism Management, 53, 244-261. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.013.
 • UNWTO,(2017) . WHY Tourism? Retrieved Match 17th, 2017 http://www2.unwto.org/en/content/why-tourism