تدوین استراتژی های توسعه گردشگری شهرستان سردشت با رویکرد آمایش سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

2 گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

امروزه فعالیتهای گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی،صنعت و خدمات محسوب میگردد،به طوری که از آن به عنوان "صادرات نامرئی"نام برده شده است.گردشگری فعالیتی ارزآور و متعادل کننده است که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه شده و توزیع عادلانه درآمد و همچنین اشتغالزایی را به همراه دارد.در این راستا پژوهش حاضر از سری پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌گردد که نتایج آن می‌تواند کمک زیادی به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقتصادی نماید.لذا بر اساس همین هدف قطب گردشگری شهرستان سردشت به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان آذربایجان غربی که دارای مناطق نمونه گردشگری می‌باشد،انتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل متخصصین و صاحب‌نظران در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری بودند که براساس روش نمونه گیری هدفمند40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه ای دیگر جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف،فرصت و تهدید درنتیجه ارائه راهبردها طراحی شد.روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرصاحبنظران تأیید گردید.همچنین از روش آلفای کرونباخ تأییدی برای پایای سازه ابزارهای پژوهش استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده از روشSWOTو QSPM استفاده گردید.که نتایج تحلیل با استفاده از الگوی تحلیلیSWOT یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توان بالای مناطق نمونه گردشگری شهرستان سردشت و واقع‌شدن این مناطق در کنار جاذبه‌های بکر می‌تواند به‌عنوان یک نیروی محرک اقتصادی و توسعه پایدار با تکیه‌بر آمایش سرزمین در منطقه باشند و در راستای برنامه ریزی بهتر برای این بخش جهت تحقق استراتژی های مطرح شده باید اقدامات مختلفی از قبیل توسعه و تجهیز زیرساخت های ارتباطی(حملو نقل،اینترنت، مخابراتو...)افزایش فرهنگ عمومی مردم برای استقبال از گردشگران ، ارائه خدمات مناسب(خدمات رفاهی، بهداشتی و...)، حمایت دولت از ساکنین روستاها جهت توسعه گردشگری و ایجاد خانه های گردشگرپسند و در راستای آموزش و توانمندسازی باید به اقداماتی از قبیل زمینه سازی برای ورود پارک علم و فناوری و دانشگاهها پرداخت شود...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of tourism development strategies of Sardasht city with the land improvement approach

نویسندگان [English]

 • Mostafa Azarakhsh 1
 • Mahmood Hooshyar 2
1 Department of Geography, Payame Noor University of Mahabad, Iran
2 Department of Geography, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today,tourism activities are considered as the fourth part of human activities after agriculture,industry and services, so that it is called"invisible exports".Tourism is a valuable and balancing activity that causes economic and social development at the regional level and brings fair distribution of income as well as job creation.In this regard,the current research is considered as a series of applied researches,the results of which can greatly help managerial decisions and.Therefore,based on this goal,the tourism hub ofSardashtCity has been selected as one of the tourism hubs ofWestAzarbaijan province,which has exemplary tourism areas.The research method is descriptive-analytical.The statistical population included specialists and experts in the field of tourism planning and development,and40people were selected as a sample based on the purposeful sampling method.The research measurement tool included another questionnaire to identify strengths,weaknesses,opportunities and threats as a result of presenting strategies.The content validity of the questionnaire was confirmed using the opinions of the reviewers,and theCronbach's alpha method was used to confirm the reliability of the research instruments.SWOTandQSPM methods were used for data analysis.that the results of the analysis using theSWOTanalytical model,the findings of the research indicate that the high potential ofSardashtCity's exemplary tourism areas and the location of these areas NextTo pristine attractions can act as a driving force for economic and sustainable development based on land use in the region and are in line with better planning for this sector in order to realize the proposed strategies should include various measures such as developing and equipping communication infrastructure(transportation,internet, telecommunication,etc.)increasing the public culture of thePeople to welcome tourists,providing services suitable(welfare, health services,and tourist complexes)government support for the residents of villages for the development of tourism and the creation of tourist-friendly houses,and in line with education and empowerment,actions such as laying the groundwork for the entry of science and technology parks and universities to be payed...

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • development
 • tourism
 • development of Sardasht land
 • الوانی،س.م. پیروز،ح. (1395)، «ساز و کارهای لازم برای توسعه پایدار جهانگردی»، خلاصه مقالات برگزیده دومین اجلاس جهانگردی (فرهنگ و توسعه)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • پاپلی یزدی, محمدحسین و مهدی سقایی(1396). گردشگری(ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت.
 • حاجی نژاد، علی، مهدی، پورطاهری و علی، احمدی( 1398)، تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی فضایی مناطق شهری مطالعه موردی: شـهر بانـه، پـژوهشهـای جغرافیـای انسـانی، شـماره ، 70 صفحات109-91
 • رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد، (1390)؛ شناختگردشگری، اصفهان، انتشارات چهارباغ.
 • سازمان جهانی جهانگردی (1379). مدل برنامهریزی توریسم در سطح ملی و منطقهای، ترجمه: رنجبران و زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
 • عزتی، نصرالله و همکاران (1390)، نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام برنامه‌ریزی، پژوهش موردی: مناطق مرزی ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی – شماره4
 • کاظمی، محمد، (1397)؛ مدیریت گردشگری، تهران، انتشارات سمت.
 • کرمی, رقیه; قرایی, احمد;. 1391. “راهکارهای عملی گردشگری پایدار در منطقه ساحلی چابهار.” دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • محسنی، رضاعلی (1398). « گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالشها و راهکارها»، مجله فضایی جغرافیایی، سال نهم، شماره28 دانشگاه آزاد اسلامی اهر، صص 149-171
 • مرادنژادی، همایون، هوشنگ ایروانی، حسین شعبانعلی فمی، سید محمود حسینی و محسن کافی،1397، تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینان واحدهای تولید گلخانه ای در ایران، مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 2-39، شماره
 • Sharpley, R. (2012), Rural Tourism and the Challenge of Tourism Diversification: The Case of Cyprus, Tourism Management, No. 23, pp.233- 344
 • Doswill, R. (2015), Tourism Management (Fundamentals, Strategies and Impacts),Translatedby Arabi, S.M., and Izadi, D., Cultural Research Bureau, Third Edition.
 • ، Swarbrooke john (1998), Sustainable Tourism Management, Newyork, Cobi
 • Hall, C.Mand S.J page (2011), The Geography of tourism and recreation, Routledge

 

 • Shaw, G. &Williams M. A (2014), Tourism and Tourism Space, London, SAGE Publications
 • Doswill, R. (2015), Tourism Management (Fundamentals, Strategies and Impacts),Translatedby Arabi, S.M., and Izadi, D., Cultural Research Bureau, Third Edition.
 • Richard, G. (2000), tourism and the world of culture and heritage “tourism Recreation research, Vol , 25(1)