روانشناسی شخصیت رهبران سیاسی و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک کشورها (مورد مطالعه: هیتلر و گاندی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران،

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

چکیده

روانشناسی رهبران سیاسی یکی از شاخه‌های روانشناسی سیاسی است و مطالعه و بررسی شخصیت رهبران سیاسی و سیاست‌گذاران در شناخت ژئوپلیتیک کشورها نقش اساسی ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین شخصیت رهبران سیاسی و اهداف و اقدامات ژئوپلیتیکی آنها می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات «بنیادی نظری» است. همچنین متناسب با راهبرد کیفی، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی برای انجام پژوهش استفاده شده است. گاندی رهبر سیاسی کشور هند، دارای شخصیت «ریخت مدیر» می‌باشد و تأثیر ژئوپلیتیکی بر سایر نقاط جهان گذاشته است که عبارتند از: استقلال هند از بریتانیا، جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا و جنبش ضد استعماری آفریقای جنوبی، که تا دوره معاصر هم این تأثیرات بر دنیا باقیست. در حالی که هیتلر دارای ترکیبی از دو شخصیت «ریخت آشوبگر» و «ریخت اصلاح گر» است و بر همین اساس، هیتلر به فضای حیاتی راتزل اعتقاد داشته و در این راستا موجب تحولات ژئوپلیتیکی چون جنگ جهانی دوم، هلوکاست و پیمان ضد کمونیسم شد. شناخت خصوصیات روانی شخصیت رهبران سیاسی کشورها خدمت بسیار بزرگی در پیش‌بینی (آینده‌نگاری سیاسی) رفتار حال و آینده آنان دارد و چه بسا از اتفاقات ناگوار در سطح ملی، جهانی جلوگیری خواهد کرد. بر این بنیاد، پیوند بین روانشناسی سیاسی و شاخه مهم آن روانشناسی شخصیت می‌تواند کمک بسیار بزرگی به دانش ژئوپلیتیک در امر پیش بینی اتفاقات آینده جهان درسطح بسیار وسیع داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychology of the Character of Political leaders and its Impact on the Geopolitics of Countries (Case Study: Hitler and Gandhi)

نویسندگان [English]

 • arash ghorbani sepehr 1
 • zahra ansari 2
 • parisa Ghorbani Sepehr 3
1 Ph.D of Political Geography, Kharazmi University of Tehran
2 (Ph.D. student of Political Geography of Tehran University of Tehran)
3 (Ph.D. student of Political Geography, Kharazmi University of Tehran)
چکیده [English]

The psychology of political leaders is one of the branches of political psychology. Therefore, studying in this area and recognizing the personality of policy makers is important. The purpose of this paper is to examine the relationship between the character of political leaders and their geopolitical goals in the political future of the world. The present study is a "theoretical foundation" research. Also, in accordance with the qualitative strategy, descriptive-analytical research method has been used to conduct the research. the Indicate that Gandhi, the political leader of India, has a director who has a character and has a geopolitical impact on the rest of the world. These influences include Indian independence in Britain, the American black civil rights movement and the South African anti-colonial movement, which, until the contemporary period, remains the same for the world. While Hitler has a combination of two characters, he has been thrown into an agitated and reformist dilemma, and based on this, Hitler believes in the vital space of Ratzel, which, in the belief, has also led to geopolitical changes, such as the Second World War, the Holocaust, and the anti-communist treaty. Understanding the psychological characteristics of the personality of political leaders of countries has a great service in predicting (political foresight) their present and future behavior and will probably prevent unfortunate events at the national and global levels. Accordingly, the link between political psychology and its important branch of personality psychology can be of great help to geopolitical knowledge in predicting the future of the world on a very large scale.

کلیدواژه‌ها [English]

 • personality psychology
 • Political psychology
 • Geopolitics
 • Hitler
 • Gandhi
 • تیکسون، ریتال ال و همکاران (1385). زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمد نقی براهینی و همکاران، تهران: نشر رشد.
 • برستاین، سرژ و پی­یر میلزا (1396). تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست­ویکم، ترجمه پیروز ایزدی، چاپ دوم، تهران: نشر ثالث.
 • توسلی، مجید و مجتبی ابویی مهریزی (1391). رابطه سلامت با خشونت و آسیب در سیاست بین­الملل، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین­المللی، شماره 13، صص 161-129.
 • جهانبگلو، رامین (1378). اندیشه عدم خشونت، ترجمه محمد رضا پارسایار، تهران: نشر نی.
 • حاتمی­راد، منصور (1385). افسانه تاریخی هولوکاست، مجله مربیان، شماره 21، صص 128-112.
 • خوروش، مهدی (1394). روانشناسی شخصیت، اصفهان: انتشارات سنا.
 • رحمانی، منصور و مهسا رسولی­فر (1395). شخصیت­شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم­گیری­های سیاست خارجی، فصلنامه سیاست خارجی، سال 31، شماره 1، صص 39-7.
 • رنلدز، رجینالد (1384). زندگینامه مهاتما گاندی، ترجمه محمد حسین آریا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • رولان، رومن (1347). مهاتما گاندی، ترجمه محمد قاضی، تهران: انتشارات روز.
 • ژربو، هوبرت (1386). مارتین لوتر کینگ، ترجمه فریدون حاجتی، تهران: شرکت توسعه کتابخانه های ایران.
 • سیف­زاده، حسین (1374). نظریه­های مختلف در روابط بین­الملل، چاپ چهارم، تهران: نشر قومس.
 • سیف­زاده، حسین (1384). نظریه­ها و تئوری­های مختلف در روابط بین­الملل فردی- جهانی شده (مناسبات و کارآمدی)، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین­الملل.
 • شایرر، ویلیام (1367). ظهور و سقوط رایش سوم، ترجمه کاوه دهگان، تهران: انتشارات فردوس.
 • شریعت نیا، کاظم و مسعود مطلبی (1390). روانشناسی سیاسی و ورود به عرصه نظریه پردازی در علم سیاست، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره 14، ص 126-93.
 • عبدالملکی، سعید (1392). روانشناسی سیاسی، تهران: انتشارات پیام نور.
 • علیخانی، علی (1395). نگاهی به چگونگی رویکرد گاندی به مفهوم استعمار بریتانیا در هند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
 • فتحی آشتیانی، علی (1377). مقدمه­ای بر روانشناسی سیاسی، تهران: انتشارات بعثت.
 • قربانی سپهر، آرش (1398). مقدمه­ای بر فلسفه علم جغرافیا، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • کینگ، مری (1385). مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ: قدرت مبارزه عاری از خشونت، ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران: نشر نی.
 • گاندی، ماهانداس (1368). رویارویی با حقیقت، ترجمه لیلی شاپوریان، تهران: شرکت توسعه کتابخانه­های ایران.
 • لاسول، هارولد (1376). «ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه، ترجمه نادر درستی»، مجله رسانه، شماره 31، صص 69-62.
 • نویمار، آنتوان (1385). دیکتاتورها بیمارند؛ ترجمه: علیرضا میناگر، چاپ اول، تهـران: انتشـارات ارجمنـد.
 • نهرو، جواهر لعل (1361). زندگی من، ترجمه محمود تفضلی، چاپ چهارم، تهران: نشر بهمن.
 • ویلد، میشائیل (1396). جنگ و هلوکاست، ترجمه پرویز دستمالچی، قابل دسترس در کتابخانه الکترونیکی امین.
 • هاوگن، براندا (1396). آدولف هیتلر دیکتاتورآلمان نازی، ترجمه رضا علیزاده، تهران: انتشارات ققنوس.
 • همایون‏پور، هرمز (1381). سیاه جاودان: زندگی و مبارزات نلسون ماندلا، تهران: انتشارات فرزان روز.
 • Barnabas, A., Sundararajan, C, P., and Mahatma, G., 2012. an Indian model of servant leadership.  International Journal of Leadership Studies, Vol. 7 Issue. 2.
 • Eriṣen, E., An Introduction to Political Psychology for International Relations Scholars. Vol. 17, No. 3.
 • Lasswell, H. D., 1960. The Structure and Function of Communication in Society, in Schramm, W. (Ed.).
 • Manfred,, 1990. Foreign Policy and Preparation for War. from Germany and the Second World War Oxford: Oxford University Press, p. 642
 • Seven Years War?., 2008. TIME Magazine. Retrieved on 30 August.
 • The Holocaust - World War II., 2016. com.