نقش پروژه های عمرانی در تحقق سیاست های بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی عمران راه و ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بافت های ناکارآمد و فرسوده، بافت هایی هستند که در فرآیند زمان طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی گرفتار شده اند و به لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود گشته و اغلب جوابگوی نیاز ساکنین خود نیستند. لذا همزمان با بروز مسایل فوق و تأثیرات آنها بر حوزه های مختلف زندگی، توجه به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و رفع ناپایداری آنها به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده، به گونه ای که به عنوان یکی از جدی ترین چالش های نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرها، سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و احیا این عناصر و بافت مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها و تحقق سیاست های بازآفرینی را در دوره های زمانی مختلف مطرح نموده است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر نقش پروژه های عمرانی در تحقق سیاست های بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری در شهر اسلامشهر با روش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. در همین راستا به صورت پیمایشی به بررسی و گرد آوری اطلاعات پرداخته و 5 شاخص بازآفرینی شهری(شاخص های رضایتمندی، حکمرانی خوب شهری، ارتقای هویت ومنزلت مکانی و حفاظت از ارزش ها، فقر شهری بارویکرد توانمندی و ارتقای تاب آوری شهری درمواجهه با سوانح و بلایا) مورد با نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه اجرایی برنامه‌ریزی مشارکتی به‌منظور بازآفرینی مطلوب در بافت‌های ناکارآمد شهری این شهر، از طریق فعالیت‌های منسجم و برنامه‌ریزی ‌شده می تواند کارساز و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of construction projects in the realization of regeneration policies Inefficient urban textures

نویسنده [English]

 • Reza Babaeifar
1- Department of Civil Engineering, Islamic Azad University
چکیده [English]

Inefficient and worn-out structures are structures that have been formed and developed over a long period of time, and today they are surrounded by technology, and they are structurally and functionally deficient and often do not meet the needs of their residents. Therefore, at the same time with the emergence of the above problems and their effects on different areas of life, paying attention to worn out and inefficient urban tissues and fixing their instability has become a serious and central issue in cities, as one of the most serious challenges of the system. The planning and management of cities has led the relevant organizations to organize and revive these elements and the aforementioned context and has raised the need to intervene in these contexts and realize regeneration policies in different periods of time. Based on this, the aim of the current research is the role of construction projects in the realization of the regeneration policies of inefficient urban tissues in the city of Islamshahr with a descriptive-analytical and applied method. In this regard, he investigated and collected information in the form of a survey and 5 indicators of urban regeneration (satisfaction indicators, good urban governance, promotion of local identity and dignity and protection of values, urban poverty, productivity, empowerment and promotion of urban resilience in the face of disasters and disasters) was analyzed with SPSS software. The results of the research show that the implementation method of participatory planning can be effective and useful in order to regenerate the inefficient urban contexts of this city through coherent and planned activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • construction projects
 • regeneration policies
 • inefficient urban contexts
 • اعتماد، گیتی، شهرنشینی در ایران، تهران، انتشارات آگاه، سال،1381.
 • بهرام غفاری، محسن،(1382)، طرح مط العاتی بهبود روش کنترل و ساخت و ساز شهری، سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهر تهران.
 • پیران، پرویز، شهرنشینی شتابان و ناهمگون ، آلونک نشینی در شهران ، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره های 1،3،4،5،7 سال، 1366.
 • پیران، پرویز، (1387)، از اسکان غیررسمی تا اسکان نایابی، در جستجوی راه حل هفت شهر.
 • پوراحمد، احمد، 1400، آینده پژوهی پیامدهای امنیتی بحران منابع آبی در نواحی مرزی ایران، مجله جغرافیا و روابط انسانی دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، دی 1400
 • ریاحی، کتایون، (1381)، پدیده حاشی هنشینی تهران را به کجا می برد، نشریه اعتماد.
 • زیستا(مهندسین مشاور شهرساز)، (1372)، طرح ارزیابی طر ح های جامع شهری در ایران، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
 • کلهرنیا، بیژن، (1387)، مطالعات ارتقاء و توانمند سازی بافت های فقیرنشین شهری، الگوی برای تجدید حیات الگوهای مرسوم شهرسازی در ایران، هفت
 • سعیدنیا، احمد، (1379)، تجدید نظر در تعاریف، مفاهیم و محتوای طرح های ت وسعه شهری، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 • صرافی، مظفر، 1381به سوی نظریه ای برای ساماندهی اسکان غیر رسمی- از حاشیه نشینی تا متن شهرنشینی"، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم.
 • عظیمی، احمد(ب)، (1375)، قوانین شهرسازی در فرانسه، بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی، جلد دوم، تهران: دفتر مطالعات و معیارهای شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی.
 • ماجدی، حمید و همکاران، (1378)، مبانی وچهارچوب بازنگری شرح خدمات طر حهای جامع شهری، تهران: وزارت مسکن وشهرسازی.
 • مزینی، منوچهر، (1379)، مدیریت شهری و روستایی درایران، مشکلات و امکانات آن، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن.
 • مزینی، منوچ هر، (1377)، بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران، وزارت کشور، چاپ اول، دفتر مطالعات برنامه ریزی شهری.
 • وزارت مسکن و شهرسازی، (1387)، مقررات شهرسازی ومعماری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (از تاریخ تاسیس تا پایان سال 1386)، چاپ پنجم، تهران: دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.
 • مرکز آمار ایران، نتا یج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران، مرکز آمار ایران، 1375.
 • مرکز آمار ایران، نتا یج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران، مرکز آمار ایران، 1385.
 • مرکز آمار ایران، نتا یج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران، مرکز آمار ایران، 1390.
 • معصومی، سلمان،1387، بررسی پروسه توسعه شهری در ایران از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی شهری، همایش سراسری دانشگاه تهران، تهران.
 • نجاتی حسینی، سید محمود(1382)؛ شوراها، دموکراسی محلی و شهروندساری محلی، ویژه نامه گردهمایی ملی منتخبان دومین دوره شوراهای اسلامی کشور، وزارت کشور، تهران، صص16-20.
 • خاکساری، علی، (1383): احیای اقتصادی مراکز شهر و بافت‌های قدیمی، هفت شهر، سال پنجم، شماره پانزدهم و شانزدهم، ص 36
 • شفاهی، سپیده، (1385): راهنمای شناسایی مداخله در بافت‌های فرسوده (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، انتشارات شرکت ایده پردازان، تهران
 • عباسی، هادی، رضوی، روح‌الله، (1385): طراحی مدل مفهومی اقتصادی برای احیا و بازسازی بافت فرسوده، مجموعه مقالات ساخت و ساز در پاییتخت، دانشگاه تهران،
 • ملکی، قاسم، (1383): اقتصاد مهندسی، ابزار طراحی نظام انگیزش نوسازی، ‌فصلنامه هفت شهر، سال پنجم، شماره پانزدهم و شانزدهم، ص21