ارزیابی تحقق پذیری شهر هوشمند اهواز با توجه به شرایط کنونی مولفه های کلیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در اثر مشکلات فراوان ناشی از رشد شهرنشینی از یکسو؛ و سلطۀ پارادایم ارتقاء کیفیت زندگی و نیز پیشرفت های شگرف فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی های قابل توجۀ آن، امروزه شهرهای هوشمند به عنوان راهبردی کارآمد در جهت حل معضلات و چالش های ناشی از شهرنشینی سریع مورد توجه می باشد. شهر اهواز نیز در سالیان اخیر به شدت با رشد شهرنشینی سریع مواجه بوده است؛ با مشکلات عدیدۀ بسیاری مواجه می باشد. اما مسئله این است، این کلانشهر، اکنون، هوشمند نبوده و در آغاز راه است؛ پس سوال این است که وضعیت مولفه های تحقق شهر هوشمند در شرایط کنونی اهواز چگونه است؟ لذا این پژوهش به دنبال سنجش وضعیت مولفه های کلیدی تحقق شهر هوشمند و رتبه بندی این مولفه ها در کلانشهر اهواز است. این مقاله در زمرۀ پژوهش های کاربردی- توسعه ای محسوب می گردد. سوال محور بوده و به صورت اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است؛ که در سنجش وضعیت مولفه ها، از نظرکارشناسان شاغل اجرایی در نهادها و سازمان های اهواز، درگیر در فرآیند هوشمند شدن شهر استفاده گردیده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه الکترونیکی محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد؛ که در جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری میانگین، t تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. نمونۀ آماری این پژوهش، 380 نمونه است که با روش نمونه گیری گلوله برفی و شبکه ای نظارت شده انتخاب گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق، وضعیت مولفه های کلیدی تحقق شهر هوشمند در کلانشهر اهواز به غیر از مردم هوشمند، دارای وضعیت نامناسبی ارزیابی نمود؛ ضمن آن که محیط هوشمند و سپس حکمروایی هوشمند در نازل ترین وضعیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the realization of the smart city of Ahvaz according to the current conditions of the key components

نویسندگان [English]

  • Mahyar Sajadian 1
  • Mohammad Ali Firoozi 2
  • AHMAD POURAHMAD 3
1 PhD, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Geography & Urban Planning, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 Professor, Department of Geography & Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the many problems caused by urban growth on the one hand; And the dominance of the paradigm of improving the quality of life, as well as the remarkable advances in information and communication technology and its remarkable capabilities, smart cities today are considered as an effective strategy to solve the problems and challenges of rapid urbanization.The city of Ahvaz has also experienced rapid urbanization in recent years; It faces many problems. But the problem is, this metropolis is not smart now, and it is just the beginning; So the question is what is the situation of the components of the realization of the smart city in the current situation of Ahvaz? Therefore, this study seeks to assess the status of key components of smart city realization and ranking of these components in the metropolis of Ahvaz. This article is considered among applied-developmental researches. It is question-oriented and has been done in a document-library and survey form;, which has been used in assessing the status of components, executive experts working in institutions and organizations in Ahvaz involved in the process of smartening the city. The data collection tool is a researcher-made electronic questionnaire based on a five-point Likert scale; In order to analyze the data, statistical tests of mean, one-sample t-test and Friedman ranking were used using SPSS software. The statistical sample of this study is 380 samples that were selected by snowball sampling and supervised network. Based on the research findings, the situation of the key components of the realization of a smart city in the metropolis of Ahvaz, with the exception of smart people, was assessed as unfavorable. At the same time, the smart environment and then smart governance are in the lowest state

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • smart governance
  • smart city
  • smart environment
  • key components
اسکندری ثانی، محمد؛ مرادی، محمود؛ قادری مقدم، پروین (1397)، ارزیابی پتانسیل پیاده  سازی شهر هوشمند با تاکید بر حمل و نقل مورد مطالعه: شهر بیرجند، نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، شماره2، پائیز و زمستان 1397، صص 185-159
اسماعیل زاده، حسن؛ عبدلی، سیده فاطمه (1398)، هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: منطقه6 تهران)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره51، شماره1، بهار1398، صص 157-145.
افضلی ننیز، مرضیه؛ مدیری، مهدی؛ فرهودی، رحمت الله (1398)، تحلیل ملزومات فرآیندی مدیریتی در هوشمندسازی شهر (مطالعه موردی: شهر کرمان)، دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، سال ششم، شماره1، بهار و تابستان1398، صص 28-15.
افضلی ننیز، مرضیه؛ مدیری، مهدی؛ فرهودی، رحمت اله (1397)، اولویت بندی شاخص ها در فرآیند هوشمندسازی شهرها (مطالعه موردی: شهر کرمان)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره نهم، شماره35، صص 29-11.
افضلی، مهبد (1396)، شهر هوشمند و اجزای اصلی آن، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
امین نژاد، کاوه؛ غفاری گیلانده، عطا؛ یزدانی، محمدحسن؛ محمدی، علیرضا (1399)، تحلیل بسترها و موانع تحقق حکمروایی هوشمند (مطالعه موردی: شهر سنندج)، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دورۀ پانزدهم، شمارۀ3، پائیز1399، صص 856-841.
برادران خانیان، زینب؛ پناهی، حسین؛ اصغرپور، حسین (1399)، بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز، فصلنامه اقتصاد شهری، 5 (2)، 112-85.
بهزادفر، مصطفی (1382)، ضرورت ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره15، پائیز1382، صص 27-14.
پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت الله; حاتمی نژاد، حسین; شهرام، پارسا (1397)، شهر هوشمند; تبیین ضرورت ها و الزامات شهر تهران برای هوش، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 10، ش 2، ص 1-22.
پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت الله؛ حاتمی نژاد، حسین؛ پاسا آبادی، پارسا (1398)، مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند، فصلنامه باغ نظر، سماره15، ص 26-5.
پورزرندی، محمد؛ طباطبائی مزدآبادی، سید محسن  (1397)، حکمروایی خوب شهری; رویکردی نو به اقتصاد و مدیریت شهری، تهران، انتشارات طحان
جمشیدزهی، محمداکرم؛ کریمیان بستانی، مریم؛ حافظ رضازاده، معصومه (1401)، تحلیل شاخص های شهر هوشمند در شهر زاهدان، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، مقالات آماده انتشار، انتشار آنلاین از تاریخ 1 مرداد 1401
حاتمی نژاد، حسین؛ بهبودی مقدم، حسین (1398)، نظریه پیچیدگی، شهر و شهرسازی، مشهد، انتشارات پاپلی و انتشارات کتاب امید.
حاتمی نژاد، حسین؛ ضرغام، مسلم؛ خادمی، امیرحسین؛ میرسیدی، سید محمد (1395)، سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری، مشهد، انتشارات پاپلی.
ذاکریان، ملیحه؛ سپاهیان، عبدالسلام؛ سرابندی، زهرا؛ فیروزی راد، سیما (1400)، تحلیل فضایی شاخص های هوشمند شهری (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان)، فصلنامه آینده پژوهی شهری، 2(1)، 83-69.
راه نجات، میترا و همکاران. (1399)، نسبت حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی: تهران)، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 34، صص 90-67.
رستگاری، یوسف و همکاران. (1394)، تحلیل محتوا با هدف برنامه ریزی راهبردی شهر تهران هوشمند، دانشکده فنی و مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشکده شهید بهشتی.
رضوانیان، محمدتقی؛ کانونی، رضا؛ یارمرادی، کیومرث (1396)، محیط شهری، تهران، نشر علم.
رضوی زاده مهابادی، کامران؛ محمدی، حسین، سرور، رحیم (1399)، امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران، مجله جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، سال دهم، شماره 1، صص 658-643 صص. 658-643.
رضوی زاده، اعظم السادات؛ مفیدی، محمدرضا (1397)، شهر هوشمند، تهران، انتشارات سیمای دانش.
رفیعی، نسترن و همکاران. (1397)، مشکل راهبردی توسعه در استان خوزستان، تهران، انتشارات مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری.
روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضا؛ قنبری، حکیمه (1397)، بررسی نقش ساختاری حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهرهای هوشمند (مطالعه موردی: شهرداری تبریز)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره 31، صص 146. -123.
روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضا؛ قنبری، حکیمه (1397)، نظریه شهر هوشمند و ارزیابی مولفه های زیرساختی آن در مدیریت شهری مطالعه موردی: شهرداری تبریز، مجله جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای، دوره 8، شماره 26، صص 216 -197.
رهنما، محمدرحیم، حسینی، سیدمصطفی و محمدی حمیدی، سمیه (1399). سنجش و ارزیابی شاخص‌های شهر هوشمند در کلانشهر اهواز. فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای انسانی، 52(2)، 611-589.
رهنما، محمدرحیم؛ حسینی، سید مصطفی؛ محمدی حمیدی، (1399)، سنجش و ارزیابی شاخص‌های شهر هوشمند در کلانشهر اهواز، مجله تحقیقات جغرافیای انسانی، دوره52، شماره 2، صص 611-589
ساسان پور، فرزانه،؛ موحد، علی؛ لطیفی، امید. (1396)، تحلیل زیست پذیری در کلانشهر اهواز، فصلنامه علمی مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال چهارم، 4(14)، 141-161.
سجادیان، مهیار (1400)، تبیین الگویی برندآفرین از تکنوشهر هوشمند رودکناری در راستای انسان گرایی شهری (مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز)، رسالۀ دکتری، به راهنمایی دکتر محمد علی فیروزی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
سجادیان، مهیار؛ فیروزی، محمدعلی؛ پوراحمد، احمد (1401)، شناسایی راهکارهای سیاستی پیشران گذار به شهر هوشمند (مورد مطالعه: کلان شهر اهواز)، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 43،صص 23-1.
سجادیان، ناهید؛ نعمتی، مرتضی؛ دامن باغ،صفیه؛ شجاعیان،علی(1395)، تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و کیفیت زندگی در کلانشهر اهواز، فصلنامه علمی- پژوهشی آمایش شهری و منطقه ای، سال ششم، شماره 18، بهار 1395، صص 214-187
شکری غفاری، الهام؛ سلیمانی، علیرضا؛ عزت پناه، بختیار (1401)، تدوین راهبردهای شهر هوشمند در ایران (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، مقالات آماده انتشار، انتشار آنلاین از تاریخ 1 مرداد 1401
شکری یزدان آباد، شادی؛ بهزادفر، مصطفی (1398)، کاهش معضلات زیست محیطی در بافت های ارگانیک و قدیمی با رویکرد شهر هوشمند (مرور ادبیات و ساخت چارچوب مطالعات میانی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای)، فصلنامه مدیریت شهری و روستایی، شماره 54، ص 128-115.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (1397)، توسعه شهر هوشمند، شورای عالی علم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران
طریحی، علی (1395)، کارگاه شهر هوشمند و الزامات آن، سازمان فناوری اطلاعات و فناوری شهرداری تهران و دانشکده فنی و مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی.
عزیزی، فاطمه (1399)، بررسی نقش شهر هوشمند در توسعه شهری منطقه ای (نمونه مورد مطالعه شهر جدید بیرجند)، فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی، شماره2، تابستان 1399، صص 792-780.
علوی نیا، سید مهدی (1396)، اینترنت اشیاء در هوشمندسازی شبکه ها، تهران، انتشارات آوای قلم.
فرجی، امین؛ آدینه وند، علی اصغر؛ علیان، مهدی (1397)، ارزیابی عملکرد شهرداری های مناطق هشتگانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری، فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، دوره 3، شماره5، تابستان1397، صص 142-115
فقیه خراسانی، عباس؛ غمخواری، سیده فاطمه؛ جوادی یگانه، محمدرضا؛ غفاری، غلامرضا؛ بیات، سیاوش؛ کشت پور، رسول (1398)، تبیین جامعه شناختی مفهوم و امکان حق به شهر هوشمند، اولین کنفرانس تهران هوشمند، تهران، ایران.
فلاح تفتی، حامد؛ حیدری کوشنو، مجید؛ الماسی سروستانی، راضیه (1397)، شناخت مولفه های شهروند هوشمند در محیط شری با رویکرد یادگیری فناورانه (مورد مطالعه: شهر یزد)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره25، زمستان1397، صص 62-51.
فیروزی، محمدعلی؛ پوراحمد، احمد؛ سجادیان، مهیار (1400)، تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلانشهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب، مجلۀ جغرافیای اجتماعی شهر، دورۀ هشتم، شمارۀ2 (19)، پائیز و زمستان1400، صص 30-8
فیروزی، محمدعلی؛ پوراحمد، احمد؛ سجادیان، مهیار (1400)، تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب، فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 8(2)، صص 181-155.  10.22103/JUSG.2021.2051
فیروزی، محمدعلی؛ علیزاده، هادی (1396)، تحلیل و پیش بینی تحقق رویکرد حکمروایی شهری در مدیریت شهری اهواز، فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره 17، شماره58، صص 284-265.
کشکولی، محمدرضا؛ صبدبیگی، صادق (1396)، مدیریت یکپارچه شهری و شهر سبز پایدار، فصلنامه پژوهش های نوین در علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی، شماره 3، صص 44-27.
کمانداری، محسن؛ رهنما، محمدرحیم (1396)، ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، 7 (58)، 226-209.
کمندری، محسن؛ رهنما، محمدرحیم (1396)، ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه کرمان، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 58، صص 227-209.
کوزه گر، لطفعلی؛ آدینه وند، علی اصغر؛ علیان، مهدی؛ نظری، نرگس (1396)، ارزیابی مدیریت شهری اهواز در چارچوب حکمروایی خوب شهری. تلاش برای دستیابی به مدیریت پایدار، دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار، سال 4، شماره 2، ص 16-1
گروه پژوهشی آینده بان (1398)، آینده پژوهی ایران، تهران، انتشارات گروه پژوهشی آینده بان.
گهرخواه، فاطمه (1398)، شناسایی شاخص های موثر بر مدیریت شهری در ایجاد شهر هوشمند، فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیرریت شهری، دوره پنجم، شماره1، بهار1398، صص 39-30.
لطفی، صدیقه؛ نیک پور، عامر؛ مهدوی، سحر (1396)، بررسی رابطه شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در ساری، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری منطقه ای، شماره 24، صص 38-21.
لطفی، نسترن؛ اخوان، آفرین؛ دهقان خاوری، (1399)، تأثیر شهر هوشمند و پایدار بر کیفیت زندگی در یزد، فصلنامه مدیریت شهری و روستایی، شماره 57، صص 40-29.
محمدی ده چشمه، مصطفی؛ پرویزیان، علیرضا؛ علیزاده، مهدی (1396)، استخراج و ارزیابی شاخص های شهر سالم در مناطق هشت گانه اهواز، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره 29، صص 178-161.
محمدی، مهدی و همکاران. (1399)، بررسی تجارب جهانی شرکت های نوپا در شهر هوشمند، تهران، انتشارات دانش بنیان فن آور.
مرادحاصل، نیلوفر ؛ مزینی، امیر حسین (1396)، بررسی تأثیر استفاده از قابلیت های فضای مجازی در دستیابی به توسعه پایدار شهری در ایران (رویکرد انسانی)، مجله علوم و فناوری محیطی، سال 19، ش 5، صص 557-548.
مرادی، شیما (1398)، مرور موضوعی مطالعات شهر هوشمند، مجله پژوهشی علم سنجی، دوفصلنامه دانشگاه شاهد، شماره 5، ،صص 160-139.
مرکز پژوهش های مجلس، معاونت تحقیقات و امور تولید زیرساخت، دفتر مطالعات و فناوری های نوین ارتباطات (1395)، گزارش شهر هوشمند و الزامات قانونی آن، شماره سریال 14971.
معاونت برنامه ریزی شهرداری اهواز (1396)، گزیده اطلاعات مناطق، نواحی و محلات کلانشهر اهواز، ویرایش سوم، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز.
مقتدری، فریناز (1399)، بازتعریف مفهوم شهرهای هوشمند و فرآیند هوشمندسازی شهرها بر اساس تحول مفهومی و عملکردی شهرهای هوشمند، فصلنامه گفتمان طراحی شهری. مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر، ج 1، ش 2، ص 128-119.
ملاباقر، مریم (1396)، تبیین نقش آموزش شهروندی در تحقق شهر هوشمند، دانش شهر، شماره 416، معاونت مطالعات و برنامه ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران.
موسوی حسنی، سید مصطفی (1401)، نظریه های شهر هوشمند، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دورۀ5، شمارۀ1، تابستان1401، صص 20-1.
مولایی، محمدمهدی؛حسینی، شهرا؛ دباغچی، سمانه (1395)، تبیین و تحلیل چگونگی هوشمندسازی شهرها در چارچوب مولفه های کلیدی و عوامل تأثیرگذار، فصلنامه نقش جهان، شماره 6، صص 93-75.
مهدی زاده، معین (1398)، بررسی رابطه شهر هوشمند و توسعه پایدار و چالش های دستیابی به شهر هوشمند پایدار، مجله شبک، شماره 46، ص 128-119.
نسترن، مهین؛ پیرانی، فررزانه (1398)، تدوین و اعتبارسنجی معیارها و شاخص های توسعه شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر اصفهان سه)، فصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال 6، شماره 1، ص 164. -147.
واحد تحقیق و توسعه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان (1396)، شهر هوشمند پایدار، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
وارثی، حمیدرضا؛ تقی زاده، الهام (1393)، تحلیل و ارزیابی تغییرات شهری در کشورهای جهان سوم; مطالعه موردی: هند، فصلنامه مطالعات شبه قاره، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 18، صص 138-117.
هایل مقدم، کیان و علی نوروزی کرمانی (1397)، نقش مدیریت شهری در هوش شهری (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)، مجله علوم جغرافیایی، شماره 28، صص 286-267.
Adiyarta,K.,Napitupulu,D.,Syafrullah,M.,Mahdiana,D.(2020).analysis of smart city indicators based on prisma:systematic review,IOP Conference Series:Materials Science and Engineering
Albert,S.(2006).smarten up:a guide to creating a smart community,Trafford Publishing
Albino,V.,Beradi,U.,Dangelico,R.M.(2015).smart cities:definitions,dimensions,performance, and initiatives,Journal of Urban Technology,22(1),PP.3-21
AlDairi,A.,Tawalbeh,L.(2017).cyber security attacks on smart cities and associated mobile technology,The International Workshop on Smart Cities Systems Engineering (SCE 2017),PP.1086-1091
Alwahdi,S et al.(2012).buildingunderstanding of smart city initiatives,Electronic Government,(7743),PP.40-53
Anand,A.,Rufuss,D.D.W.,Suganthi,L.(2017).evaluation of sustainability indicators in smart cities for India using MCDM approach,Energy Procedia,Vol.141,December 2017,PP.211-215
Anastasia,S.(2012).the concept of smart cities,towards community development,Networks and Communication Studies,NETCOM,Vol.26,No.3-4,PP.375-388
Anthopoulos,L.,Fitsilis,P.(2013).using classification and roadmapping techniques for smart city viability,s realization,Electronic Journal of E-Government,Vol.11,Issue.1
Batty,M et al.(2012).smart  cities of the future,The European Physical Journal,Special Topics 214,DOI:10.1140/epjst/e2012-01703-3,PP.481-518
Bayar,D.Y.,Guven,H.,Badem,H.,Soylu Sengor,E.(2020). National smart cities strategy and action plan:the Turkey,s smart cities approach,The International Archives of the Photogrammetry,Remote Sensing and Spatial Information Science,Vol.XLIV-4/W3-2020,2020, 5th International Conference on Smart City Application,7-8 October 2020
Beretta,I.(2018).the social effects of eco-innovations in Italian smart cities,Cities,72,PP.12-15
Borsboom,J et al.(2017).smart city guidance package for integrated planning and management,UTNU & EIP- SCC, Intermediate Version June 2017
Borsekova,K.,Korony,S.,Vanova,A.,Vitalisova,K.(2018).functionality between the size and indicators of smart cities: a research challenge with policy implications,Cities,Vol.78,PP.17-26
Boufonds Investment Management.(2017). Read to smart city, from iamppost to multi-purpose smart public hub,Boufonds Investment Management
Boulton,A et al.(2011). Cyberinfrastructures and smart world cities:physical,human and soft infrastructures,In Taylor,P.,Berudder
Caragliu,A et al.(2009).smart cities in Europe,3rd Central European Conference in Regional Science-CERS,2009,PP.45-59
Caragliu,A.,Del Bo,C.,Nijkmap,P.(2011).smart cities in Europe, Journal of Urban Technology,18(2),PP.62-82
Cohen,B.(2012).the top 10 smartest European cities Co.Exit,11 November,Available is http://www.fastcoexist.com/160856/the-top-10-smartest-european-cities
Dameri, Renata Paula (2019), Implementing Smart City; Creating Economic and Public Value in Innovative Urban Systems, translated by Hossein Hataminejad et al., Mashhad, Papli Publications and Kitab Omid Publications
Dameri,R.P.,Ricciardi,F.(2017).leveraging smart city projects for benefitting citizens: the role of ICTs. In published at smart city Networks. Through the Internet of things,Springer International Publishing AG 2017
Dirks,S.,Keeling,M.(2009).a vision of smarter cities: how cities can lend the way into a prosperous and sustainable future,Somers,NY:IBM Global Business Services
European Comission,Directorate-General for Energy.(2016).analysing the potential for wide scale roll out integrated smart cities and communities solutions,Final Report
Ferraro,S.(2013).smart cities,Analysis of a Strategic Plan.(Master Thesis)
Giffinger,R.,Fertner,C.,Karmar,H.,Kalasek,R.,PichlerMilanovic,N.,Meijers,E.(2007). Smart cities: ranking of European medium-sized cities,Vienna,Austria:Centre of Regional Science (SRF).Vienna University of Technology
Giffinger,R.,Karmar,H.,Haindle,G.(2008). The role of ranking in growing city competition,In Proceedings of the 11th European Urban Research Association (EURA) Conference,Milan,Italy
Harrison,C.,Eckman,B.,Hamilton,R.,Hartswick,P.,Kalagnanam,J.,Paraszczak,J.,Williams,P.(2010). Foundations for smarter cities,IBM Journal of Research and Development,Vol.54
Hernandez,J.F.,Lorios,V.,Mavalos,M.,Silva-Lepe.I.(2016). Inftrastructure of services for a smart city using cloud environment,International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC),Vol.8,No.1,PP.105-119
Hu,R. (2019). The state of smart cities in China: the case of Shenzhen, Energies, 12 (22), 1-18.
Huovila,A.,Bosch,P.,Airaksinen,M.(2019).comporative analysis of standardized indicators for smart sustainable city:what indicators and standards to use and when? Cities,Vol.89,June 2019,PP.141-153
IMD.(2021).Smart City Index 2020,a tool for action,an instrument for better lives for all citizens, A collaboration between: IMD,IMD world competitiveness centre,SCO Smart City Observatory,SWTD,available in: https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index/
Innovation and Technology Bureau.(2017).Hong Kong smart city blueprint,Office of the Government Chief Information Officer
Kardag,T.(2013).an evaluation of the smart city approach. A thesis submitted to the graduate school of natural and applied science of Middle East Technical University
Klein, C.,Kaefer,G.92008).from smart homes to smart cities:opportunities and challenges from an industrial perspective, In International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking,Springer,Berlin Heidelberg
Kumar,V.(2015).E-Governance for smart cities,Springer
Lacinak,M.,Ristvej,J.(2017). Smart city,safety and security, TRANSCOM 2017:International Scientific Conference on Sustainable,Modern and Safe Transport, Proceedia Engineering,192,PP.522-527
Liugailite-Radzvickene,L.Robertas,J.(2014).going to be an intelligent city,Social and Behanioral Science,Vol.15,PP.116-120
Lombardi,P et al.(2012).modeling the smart city performance,Innovation:the European Journal of Social Science Research,25:2,PP.137-149
Lopez,L.J.R.,Castro,A.I.G.(2021).sustainability and resilience in smart city planning:a review,Sustainability,13,181,PP.1-25
Manvile,C et al.(2014). Mapping smart cities in the EU,Brussels,European Union
Mapping smart cities in the EU.(2014). Directorate general for internal policies,Policy Department A:Economic and Scientific Policy,January 2014
Meijer,A.(2015).smart city governance: a local emergent perspective,smarter as the new urban agenda,Springer,PP.73-85
Mosannenzadeh,F.,Vettoratob,D.(2014).defining smart city: a conceptual fra,ework based on key word analysis,Journal of Land Use,Mobility and Environment,ISSN 1970-9889.e-ISSN 1970-9870
Nam,T.,Pardo,T.A.(2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology,people, and institutions.In Procedings of the 12th annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times,PP.282-291.ACM
OECD.(2020).smart cities and inclusive growth,OECD Publications
Petrolo,R et al.(2015). Towards a smart city based on cloud of things, a survey on the smart city vision and paradigms,Transactions on Emerging Telecommunications Technologies,Vol.28,Issu.1,PP.1-11
Popov, E., Semyachkov,K. (2021). Smart city assessment matrix, State. Politics. Society, 44, 1-5.
Sajid Khan,M.,Woo,M.,Nam,K.,Chathoth,P.K.(2017).smart city and smart tourism: a case of Dubai,Sustainability 2017,9,2279,PP.1-24
Schurman,D et al.(2012). Smart ideals for smart cities:investigation crowdsourcing for generating selecting idea for ICT innovation in a city context,Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research,7(3),PP.49-62
Stubinger,J.,Schneider,L.(2020).understanding smart city-a data-driven literature review,Sustainability,12,8460,PP.1-23
United Nation.(2016). Smart cities and infrastructure,Report of Secretary-General,Commission on Science and Technology for Development Nineteenth Session,Economic and Social Council United Nation
Vidiasova,L.,Kachurina,P.,Cronemberger,F.(2017). Smart cities prospects from the results of the world practice export benchmarking,6th International Young Scientists Conference in HPC and Simulation,YSC 2017, 1-3 November
Weeks,J.R.(1994).population:an introduction to concepts and issues,Belmont,CA:Wadsworth
Wu,J.G.,Jenerette,G.D.,Buyantuyev,A.,Redman,C.L.(2010). A spatial and temporal auttocorrelated growth model for city rank-size distribution,Urban Studies,47(2),PP.321-335
Yoshikawa,Y.,Sato,A.,Hirasowa,S.,Takahashi,M.,Yamamoto,M.(2012).Hitachi,s vision of the smart city,Hitachi Review,Vol.61,No.3
Zakrzewska-Poltorak,A.(2015).the smart city concept and its importance in the development of urban space,BIBLOTEKA REGIONALISTY NR 15,PP.103.