تحلیل جدایی گزینی در عرصه های روستا شهری با تاکید بر توسعه میان افزا (موردپژوهی: عرصه های روستاشهری شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار محقق اردبیلی

چکیده

در کشورهای درحال توسعه، به دلیل فاحش بودن تفاوت‌های اجتماعی اقتصادی، نابرابری و نبود تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده و جدایی‌گزینی‌های فضایی در شهر پدید آمده است. سطوح مختلفی از این پدیده طی فرآیند توسعه افقی و ادغام روستاها در شهر، در عرصه‌های روستاشهری بروز پیدا می‌کند. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل جدایی‌گزینی در عرصه‌های روستاشهری با تاکید بر توسعه میان افزا در شهر اردبیل می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و متخصصان (آشنا مباحث جدایی‌گزینی شهری) شهر اردبیل می‌باشند که به دلیل مشخص نبودن تعداد آنها و ابهام در میزان آشنایی آنها با مباحث جدایی‌گزینی شهری (بخصوص شاخص‌های جدایی‌گزینی در عرصه‌های روستاشهری)، از روش گلوله برفی به شناسایی کارشناسان اقدام شد. در این خصوص تعداد نمونه کارشناسان تا حصول شناخت بهتر و اشباع نظری در پاسخ‌های دریافتی (نزدیکی و تکرار پاسخ‌ها)، ادامه یافت و نهایتاً به 10 نفر رسید. در همین خصوص بعد از اینکه شاخص‌های جدایی‌گزینی در عرصه‌های روستاشهری از طریق مطالعات کتابخانه‌ای استخراج شد، با کارشناسان مذکور مصاحبه شد و پس از جمع‌بندی شاخص‌ها، روایی محتوایی چالش‌ها به دست آمد و نهایتاً پرسشنامه تخصصی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیر شاخص‌ها، باز هم از طریق همان 10 کارشناس مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing segregation in rural-urban areas with an emphasis on inclusive development (case study: rural-urban areas of Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Mohammadhasan yazdani 1
  • maryam jami odluo 2
  • Rasoul Abbasi Taghi Dizaj 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil Iran.
2 PhD Student in Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Associate Professor Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In developing countries, due to the extreme socio-economic differences, inequality and lack of balance in urban services, the spatial difference between cities has intensified and spatial separation has emerged in the city. Different levels of this phenomenon appear in rural-urban areas during the process of horizontal development and integration of villages in the city. Therefore, the aim of the current research is to analyze the separation and selection in rural-urban areas with emphasis on the development of Mian Afza in Ardabil city. The current research method is descriptive-exploratory. The statistical population of the research is the experts and specialists (familiar with the topics of urban segregation) of Ardabil city, due to the unknown number of them and the ambiguity of their familiarity with the topics of urban segregation (especially the indicators of segregation in the fields of Rostashahri), experts were identified using the snowball method. In this regard, the number of expert samples continued until obtaining better knowledge and theoretical saturation in the answers received (closeness and repetition of answers), and finally reached 10 people. In this regard, after the selection indicators in rural and urban areas were extracted through library studies, the aforementioned experts were interviewed and after summarizing the indicators, the content validity of the challenges was obtained. Finally, the specialized questionnaire of the effectiveness and effectiveness of the indicators was again evaluated by the same 10 relevant expert.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Segregation
  • urban village areas
  • intermediate development
  • Ardabil
آروین، محمود، احمد، پوراحمد، سعید، زنگنه شهرکی. (1396). سنجش الگوی پراکنده رویی و شناسایی حوزه های عمل توسعه درونی شهر(نمونه موردی: شهر اهواز). مطالعات محیطی هفت حصار، 5 (17)، 45- 62.
اسمعیل­پور، نجما، عزیزپور، ملکه، حسین زاده دلیر، کریم. (1387). بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر. مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 20، شماره پیاپی 34، شماره 2، 124-106.
اکبری، رضا، قادریان، مسعود. (1392). چشم­اندازسازیِ بافتهای شهریِ روستا بنیان نمونه موردی :چشم­اندازسازی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 2.
اکبری، رضا، اسمعیل پور، نجما، مطلب زاده، شیوا. (1399). تبیین عوامل جدایی­گزینی فضایی در عرصه­های روستا شهری، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 8، شماره 29، 213-243.
اکبری، رضا (1397). تببین فرایند ادغام روستاها در شهر با رویکرد عدالت محیطی (نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک ایران)، رساله دکتری تخصصی شهرسازی به راهنمایی دکتر محمدمهدی عزیزی، گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
رفیعیان، مجتبی، علیزاده، آزاده، تقوایی، علی اکبر. (1393). تحلیل افتراق فضایی در محله­های شهر یزد با استفاده تحلیل شبکه و چیدمان فضا، پژوهش­های جغرافیایی انسانی، دوره 84، شماره 3، 459-441.
زیاری، کرامت الله، محمد، ابراهیمی، محمود، آروین، علوی، سیدعلی. (1395). ظرفیت سنجی کالبدی بافت مرکزی شهرها به منظور توسعه میانافزا (مطالعه موردی: شهر میناب). نشریه مطالعات نواحی، 3 (8)، 63-78.
شیخ بیگلو، رعنا، سعیدرضا، اکبریان رونیزی. (1396). خزش شهری، الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیامدها از دیدگاه ساکنان (مطالعۀ موردی: روستاهای الحاقی به کلانشهر شیراز)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 50، شماره3، 608-591.
فرشچین، امیررضا، شریفیان، احسان، رفیعیان، مجتبی، رمضانی، راضیه. (1396). تبیین مبانی توسعه میان افزا و رویکردهای رویه­ای آن، جغرافیا و آمایش شهری – منطقه­ای، شماره 23، 182-1.
مطلب زاده، شیوا. (1397). گذار از جدایی­گزینی فضایی در عرصه­های روستا شهری با تاکید بر توسعه میان افزا (نمونه موردی: عرصه های روستاشهری شهر یزد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
یزدانی، محمدحسن، فرزانه سادات زارنجی، ژیلا، یاری حصار، ارسطو (1397). سنجش سطح پایداری در سکونتگاه­های غیررسمی شهر اردبیل به کمک مدل بارومتر پایداری، پژوهش­های جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دوره 7، شماره 3، 628-601.
Bhatta, Basudeb (2010). Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data, ISSN: 1867-2434, Canada: Springer. BHATTA.
Chadchan, J., Shankar, R., (2012). An analysis of urban growth trends in the post-economic reforms period in India. Int. J Sustainable Built. Environ. 1.
 
Clark, W. A. V (1991). Residential Preferences and Neighborhood Racial Segregation: A Test of the Schelling Segregation Model. Demography 28(1): PP.1-19.
Firman, T.(2004). New town development in Jakarta Metropolitan Region: a prespective of spatial segregation. Habitat international (28): PP.349-368.
Greenberg Raanan, M and Shoval, N (2014). Mental maps compared to actual spatial behavior using GPS data: A new method for investigating segregation in cities. Cities (36) : PP. 28-40.  
Hernandez, G and Guadalupe, M (2005). Socio-spatial segregation, Labor market integration and medium incom group deterioration in ZacatecasGuadalupe urban zone Mexico. Papeles de POBLACION (46).PP. 68-96.
Firman, T.(2004). New town development in Jakarta Metropolitan Region: a prespective of spatial segregation. Habitat international (28): PP.349-368.
Franzen, Mats. (2001). Problemet segregation: en orattvis jamforelse. In Den delade staden, ed. Lena Magnusson, 23-47. Umea: Borea.
Li, Y., Long, H., Liu, Y., (2015). Spatio-temporal pattern of China's rural development: a rurality rurality index perspective. J. Rural Stud. 38, 12e26.
Mcconnell, V., & Wiley, K. (2010). Infill Development: Perspectives and Evidence from Economics and Planning. Retrieved from www.rff.org
Park, R. E., & Burgess, E. W. (1925) The city: Suggestions for investigation of human behaviour in the urban environment. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Polidoro, Mauricio, Lollo, Jose A., Barros, Mirian V.F. (2011). “Environmental Impact of Urban Sprawl in Londrina, Parana, Brazil”, Journal of Urban and Environmental Engineering, S. 5(1), s. 73-83.
Ramos, F. and Biderman, C. (2014), Urban Sprawl and Spatial Segregation in Sao Paulo Metropolitan Region, Trabalho Apresentado No. 41, Encontro Nacional de Economia.
Romero, H., Vásquez, A., Fuentes, C., Salgado, M., Schmidt, A, and Banzhaf, E (2012).Assessing urban environmental segregation (UES) The case of Santiago de Chile. Ecological Indicators (23): PP.76-87.
Shala, V and Quainoo, R (2007). Ethnic Dwelling Segregation in Rosengard malmö högskola Hälsa och samhälle. muep.mah.
Steinacker, A. (2003). Infill development and affordable housing patterns from 1996 to 2000. Urban Affairs Review, 38(4), 492–509.
Tan, R., et al., 2014, Urban Growth and Its Determinants Across The Wuhan Urban Agglomeration, Central China, Habitat International, Vol. 44, No. 1, PP. 268-281.
Tian, L. et al., 2017, Measuring Urban Sprawl and Exploring The Role Planning Plays: A Shanghai Case Study, Land Use Policy, Vol. 67, No. 1, PP. 426–435.
United Nations, 2010, World Urbanization Prospects, The 2009 Revision: Highlights.‌ Department of Economic and Social Affairs, Population Division, NewYork.
 
Webster, C., Glasze, G., & Frantz, K. (2002). Guest editorial. Environment and Planning B, 29, 315–320.
Wong, D. W., Reibel, M., & Dawkins, C. J. (2007). Introduction, Segregation and neighbourhood change: Where are we after more than a half-century of formal analysis. Urban Geography, 28(4), 305–311.
Yan, J., Chen, H., & Xia, F. (2018). Toward improved land elements for urban–rural integration: A cell concept of an urban–rural mixed community. Habitat International, 77, 110– 120.
Zhao, P., 2013, Too Complex To Be Managed? New Trends in Peri-Urbanisation and Its Planning in Beijing, Cities, Vol. 30, No. 1, PP. 68–76.