بررسی مولفه های تاثیر گذار بر میزان مشارکت و ارتباط آن با سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی ( مطالعه موردی: دهستان پنجه علی، شهرستان قروه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه ریزی روستای، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه مشارکت روستاییان در امور روستایی به‌عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و بخصوص توسعه روستایی شناخته شده است. هدف اصلی این تحقیق، تبیین و بررسی مولفه های تأثیرگذار بر میزان مشارکت و ارتباط آن با سطح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق، دهستان پنجه علی در شهرستان قروه بوده است که از طریق فرمول کوکران ۲۵۸ خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای روایی و پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای این منظور تعداد ۲۰ پرسشنامه تکمیل و پیش آزمون گرفته شد؛ ضریب آلفای به‌دست‌آمده برابر است با ۷۹/۰ درصد بوده است. تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری(SPSS) و آزمون های آماری تحلیل مسیر، تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون مورد سنجش قرارگرفته شد. برای بررسی تأثیرگذاری مؤلفه‌ها بر امر مشارکت با استفاده از مدل تحلیل مسیر مشخص شد بعد اجتماعی با تأثیر کلی ۸۵۵/۰ در رتبه اول، بعد اقتصادی با ۵۵۵/۰ در رتبه دوم و بعد محیطی با ۴۴۹/۰ در رتبه آخر قرار دارد. در بحث سنجش میزان مشارکت روستاییان از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد، طبق این آزمون مشارکت روستاییان در بعد محیطی با میانگین ۳۰/۳ و آماره تی ۲۶/۶ در رتبه نخست، بعد اجتماعی با میانگین ۱۵/۳ و اماره تی۴۱۶/۴ در رتبه دوم قرار دارد.؛ و بعد اقتصادی با میانگین ۹۰/۲ و آماره ۲۵۱/۲- در رتبه سوم قرار دارد. و در پایان برای سنجش ارتباط مشارکت و سطح توسعه یافتگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، طبق این آزمون مشخص شد که این دو مقوله با ضریب به دست آمده یعنی ۹۹۸/۰ دارای ارتباط مستقیم و معنی داری با هم هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the affective components on the participation rate and its relationship with the level of development of rural areas(Case studies: Panjali village, Gorveh City)

نویسندگان [English]

  • mehdi sadeghi 1
  • mahdi setayeshmanesh 2
1 Graduated from Master of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Esfahan, Esfahan,iran
2 Graduated from Master of Political Geography, Faculty of Geography, University of Esfahan, Esfahan,iran.
چکیده [English]

Nowadays,villagers' participation in the rural affairs or in the other word, for developing the village areas is very important.These participations are one of the most part of the rural development.The main aim of this research is to evaulte the participation rate of the rural inhabitants and its relationship with the level of development of the areas. The method of this research is descriptive-analytical.The Panjali village in the Garveh city has been selected as the statistical population of this study. with the Cochran's formulas,258 families as the samples size have been selected.The Cronbach's Alpha coefficients has been used for the justifiability of the questionnaires,The alpha coefficients for this research shows 0.79. Statistical analysis of this research have been performed with using SPSS software and one-sample T-Test and Pearson correlation coefficient test. In the next step, the Route Analysis model has been applied for the investigating the effect of the components on the participation level.The results show that social factor with 0.855 overall effect, is on the first rank, economic factor with 0.555 is on the second rank and environmental factor with 0.449 is in the last ranking of this research.The one sample run test has been used for measurement of the participation rate of the villagers.In regarding to this testing, environmental factor with 3.30 average and T Statistics 6.026 is in the first rank.The social factor with average of 3.15 and T Statistics 4.416 is in the second ranking while the economical factor with average of 2.90 and T Statistics -2.251 is in the third ranking.In the end, the Pearson correlation coefficient has been used to measure the relationship of participation and the level of development.In to according to that test, with the obtained coefficient of 0.998, it has been found that these two categories have a direct and significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Rural participation
  • Rural development
  • Panjeali vilage
سدی، زینب پور رمضانی، عیسی مولایی هشجین، نصرالله. (بهار ۱۳۹۵). نقش مشارکت در توسعه روستایی بخش خشک بیجار شهرستان رشت. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستای، , سال پنج، پیاپی ۱، شماره ۱, ۶۱ تا ۸۲.
اسکندی نوده، محمد. (۱۳۹۱). مشارکت و ارتباط متقابل دهیار، شورا و دولت (جلد چاپ اول). انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - بنیاد خواجه‌نصیرالدین طوسی.
برقی، حمید؛ قنبری، یوسف؛ سعیدی، محمد. (۱۳۹۲). بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسین‌آباد شهرستان نجف‌آباد). اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره ۴, صفحات ۱۱۹ تا ۱۳۴.
برقی، حمید؛ محمد صالحی، سمیه. (۱۳۹۵). نقش مدیریت نوین روستایی در توسعه پایدار روستایی. اقتصاد: راهبرد توسعه، شماره ۴۵, ۲۰۵ تا ۲۳۹.
بیگی، علی و خانی، فضیله. (۱۳۹۴). بررسی رابطۀ مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی (نمونه موردی: شهرستان‌های سیروان و چرداول). فرهنگ ایلام، دوره شانزدهم، شماره ۴۸ و ۴۹, صفحات ۲۸ تا ۴۴.
تقدیسی، احمد و احمدی شاپور آبادی، محمدعلی. (۱۳۹۵). رویکرد یکپارچگی فضایی - کارکردی و سامان دهی مناطق روستایی در ایران (جلد چاپ اول). اصفهان: انتشارات نگارخانه.
حیدر انصاری، علی. (۱۳۹۱). مدیریت روستایی در ایران (جلد چاپ اول). انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - بنیاد خواجه نصیر الدین طوسی.
رضوانی، محمد رضا. (۱۳۹۳). برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران. (چ. ۶, تدوین) نشر قومس.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سجاجی قیداری حمدالله و عینالی، جمشید. (۱۳۸۶). نگرشی نو به مدیریت روستایی. فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۰، شماره ۲.
شیخ حسنی، غلام حسن؛ مهمان دوست، فهیمه. (۱۳۸۹). نقش مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستاییان در طرح های عمران روستایی مطالعه‌ی موردی: فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هفتم؛ شماره ۲۸, ۱۰۹ تا ۱۲۵.
طالب، مهدی و نجفی اصل، زهره. (۱۳۸۹). آموزه هایی از روند مشارکت روستایی در ایران. جغرافیا و پژوهش‌هایی روستایی، شماره ۲, ۲۷ تا ۴۸.
محمدی یگانه، بهروز؛ عینالی، جمشید؛ چراغی، مهدی؛فریحی، فرزانه. (۱۳۹۲). تحلیلی بر موانع اقتصادی - اجتماعی مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت روستایی. فرآیند مدیریت و توسعه، دوره بیست و ششم - شماره ۸۳, صفحات ۱۰۹ تا ۱۲۴.
مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ سخایی، فاطمه. (۱۳۸۸). مشارکت مردمی و توسعه یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند. پژوهش های جغرافیایی انسانی، شماره ۷۰, ۱۱۱ تا ۱۲۶.
میکانیکی، جواد؛ نیک فرجام، کاظم. (۱۳۹۳). ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها از دیدگاه روستاییان در افزایش مشارکت اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرستان بیرجند. فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان، شماره ۳۴, ۴۵ تا ۶۶.
یاسوری، مجید؛ رمضان نژاد، یاسر؛ شایان، حمید. (۱۳۹۵). سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها؛ مطالعه ی موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم). پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره ۴۸، شماره ۱, ۸۹ تا ۱۰۴.
Bjarstig, T., Sandstrom, C. (2017). Public-private partnerships in a Swedish rural context - A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development? Journal of Rural Studies, 49, 58-68.
Karimi, F. Ahmadvand, M. and Karimi, F. (2012)Measuring the Degree of Impacts of Kurdistan Iron Smelting Factory on Development of Surrounding Rural Areas, Journal of Rural Research, 3, PP. 33-57.
 Ali Shah, I.(2009). People’s Participation in Rural Development Projects in the North-West Frontier Province of Pakistan:A Comparative Review and Analysis of Sarhad Rural Support Programme (SRSP) and Integrated Rural Development Project (IRDP). African and Asian Studies, number 8, page 175-184.
Cees, L. (2000). Reconceptualizing participation for sustainable rural development: towards a negotiation approach. Development and change, 31, 931-959.
Cleaver, F. (1999). Paradoxes of participation: questioning participatory approaches to development. Journal of international development, 11.4, 597-612.
Ghorbani, M., Salimi Kochi, J., Ebrahimi., P. (2017). Analysis of Participatory Need Measurement for Establishment of Rural Communities Based Management (Case Study: Bozijan Village, Mohallat District, Markazi Province). journa of rural researchl, Vol 7. Num 4.
Karimi, F., Ahmadvand, M. (2014). Status Assessment and Prioritization of Indicators for Sustainable Development in Rural Areas (The Case of Central District of Boyer-Ahmad County). Rural Research Quarterly, Vol. 5, No. 3, 47, 52.
Michael, O. Erdiaw, K., Khorshed., A. (2016). Towards understanding digital divide in rural partnerships and development: A framework and evidence from rural Australia. Journal of Rural Studies, number 43.
Nor Haniza, M., Prasanna, K., Abdul, R., Abdul, R., Amran, H., Khalifah, Z. (2013). Capacity building: Enabling learning in rural community through partnership. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012), 93, 1845 - 1849