اهمیت و ابعاد مدیریت منابع آب کشاورزی در فقر زدایی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات فن آوری تولید محصولات سالم و ارگانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

10.22034/gahr.2023.427584.1993

چکیده

چکیده
آب آبیاری به عنوان منبع ضروری در تولید و فعالیتهای معیشتی خانوار مشارکت دارد. در سالهای اخیر برقراری ارتباط میان تقاضای مصرف کنندگان و عرضه کنندگان به منظور اطمینان از کافی بودن آب برای کشاورزی و مدیریت پایدار نظام آبیاری و برآورده ساختن سایر نیاز ها مورد احتیاج می باشد. با اعتقاد و باور عمومی در مورد نقش مهم آبیاری در رشد کشاورزی بسیاری از کشور های آسیایی در حال توسعه به ترویج و توسعه آبیاری روی آورده‌اند که باعث دستیابی به اهداف گسترده‌ای به شکل رشد اقتصادی، توسعه کشاورزی و روستایی، امنیت غذایی و حفاظت در برابر شرایط خشکسالی شده که انتظار می رود نتایج اجتماعی را نیز در بر داشته که به واسطه مزایای ذکر شده آب آبیاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم با کاهش فقر مرتبط است
کلمات کلیدی: توانمند سازی"، مولدان، فقر زدایی"، فقر روستایی "، مدیریت آب"، هدر روی آب "، معیشت روستایی"، آب کشاورزی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The importance and dimensions of agricultural water resource management in rural poverty alleviation

نویسنده [English]

  • fatemeh panahi
healthy and organic products technology research center, dezful branch, islamic azad university, dezful, iran.
چکیده [English]

abstract
Irrigation water, as an essential resource, plays a fundamental role in household production and livelihood activities. In recent years, it is necessary to communicate between the demand of consumers and suppliers in order to ensure the sufficiency of water for agriculture and the sustainable management of the irrigation system and to meet other needs. With the general belief about the important role of irrigation in agricultural growth, many developing Asian countries have turned to the promotion and development of irrigation, which has led to the achievement of broad goals in the form of economic growth, agricultural and rural development, and food security. and protection against drought conditions, which is expected to include social results that are directly and indirectly related to poverty reduction due to the mentioned benefits of irrigation water
Key words: Empowering Producers, poverty, Abolish Poverty, management ,Water management
Water Waste Management,. water management. Rural livelihood, Agricultural water

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abolish Poverty"
  • Water management"
  • Water Waste Management؛ ""
  • Agricultural water
 احسانی، م و خالدی،ه.(1382). شناخت و ارتقای بهره وری آب کشاورزی به منظور تامین امنیت آبی وغذایی کشور. مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
الهی چورن، م.ع. (1397). اثرات گردشگری بر کاهش فقز در مناطق روستایی ، مطالعه موردی روستای ونوش. دوره 1، شماره 2، 586-574.
بندری، ا و خسروی پور، ب .(1402). بررسی اثر فقر روستایی بر تخریب جنگلهای زاگرس. دوره6، شماره 1. 139-116
 پورزند،ا. (1382). بهبود مدیریت مصرف آب، اولین گام برای دستیابی به امنیت غذایی. مجموعه مقالات همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. چاپ اول.
فیض الهی،ک.(1380). آب هدیه بی پایان یا موهم جاری، همشهری: ویژه نامه طبیعت.
قدمی، م. (138 1).آب، امنیت غذایی است. کشاورزی وصنعت. شماره:43.
سادات میرئی،م. فرشی،ع.(1382).چگونگی مصرف و بهره وری آب  در بخش کشاورزی.  مجموعه مقالات اولین همایش بررسی مشکلات شبکه های آبیاری،زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی.
سازمان مدیریت منابع آب. (1383). وضعیت منابع آب در ایران. اداره آمار و اطلاعات .
سازمان مدیریت منابع آب. (1384).  بررسی وضعیت منابع آب زیر زمینی ایران.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1384). برنامه چهارم توسعه کشور ایران. بخش آب و کشاورزی.
عظیمی،ح. (1373). نگاهی به مساله فقر و محرومیت در ایران. خلاصه گزارش های تحقیقاتی کمیته امداد.
درویش  م. (1384). وضعیت منابع آب کشور. قابل دسترس در
http:// darvish1000blogfa.com/post_1.aspx.
راغفر، ح. (1386). فقر در ایران طی سالهای 1383-1368. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره: 24. ص 71-57.
رحمان پور، ل (1381).  توانمند سازی مفاهیم، ساختار و راهکار ها.  مدیریت، شماره: 60-54 
رحیمی، س و رضوی،ح. (1375). مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مساله فقر و فقر زدایی.جلد اول، سازمان برنامه و بودجه،تهران.ص. 299-272.
کشاورز،ع و صادق زاده،ک.(1380). مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی. نشریه شکر شکن. شماره 57: 38-32.
گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد(1386). چرخه طبیعی آب. سایت وزارت نیرو. قابل دسترس http:// www.khrw.ir/12-10.asp.
روابط عمومی و اطلاع رسانی بانک کشاورزی.(1384). سمینار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقر زدایی تهران.
مرکز مدارک علمی، (1383). قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1388-1384. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،معاونت امور اداری،مالی و منابع انسانی.
  محمدی، ی. (1386). تحلیل زمینه ها و ساز و کار های مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین دشت استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
مرکز مدارک علمی، (1383). قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
میرشجاعیان،م.(1384). آب بحران هزاره سوم. نشریه قدس
 
- Akpabio, E.A, Watson, N. M, Ire, U.E and Ukpong, I.E. (2007). Integrated Water Resources Management in the Cross River Basin, Nigeria.  International Journal of Water Resources Development23 (4): 691–708.
- Beaumont, P. (2002). “Water Policies for the Middle East in the 21 st Century: The New Economic Realities. Journal of Water Resources Development 18 (2):315-334.
- Bouwer, H. (2000). Integrated Water Management, emerging issues and challenges, Journal of Agriculture Water Management, 45, 217-228.
- Carriger. S. (2005). Reducing poverty through integrated management of ground water and surface water, an opportunity to improve equity, efficiency,
and sustainability in irrigated areas. Water policy Briefing, P. 13.115
- DESA, (­­2006).  The Millennium Development Goals­ Report.  (United Nations Department of Economics and Social Affairs).
- Desalegn, Ch. E., Babel, M. S., Das Gupta, A. and Seleshi, B. A. (2006). Farmers’ Perception of Water Management under Drought Conditions in the Upper Awash Basin, Ethiopia. International Journal of Water Resources Development22 (4): 569-602.
- DFID, (2002). Better Livelihoods for Poor People: the Role of Agriculture .London: DFID. PP.1-54.
- DFID. (2004). Poverty elimination and empowerment of women.
- Fahlbusch, H., ed., 2001. Historical dams. International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), New Delhi, India.
-FAO, (2003a). World water resource. [On line] Available on: www.fao.org/documents/show-cdroasp  URL l-file=/docrep/005/y3018e/y3918e.
- FAO, (2003b).  Improving Irrigation Technology. . [On line] available on: www.fao.org/magazine/ 0303sp3.htm/
- FAO, (2003c). Improving Irrigation Production. .[ On line] available on:  www.fao.org/documents/show-cdroasp ? URL-file=/docrep/005/y3018e/y3918e.
- FAO, (2008). Direct and indirect contributions of FAO to the millennium development goals. [ On line] available on:  www.fao.org/
- Fahlbusch, H., ed., 2001. Historical dams. International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), New Delhi, India.
- Hazell,P and Haddad,L, (2001). Agricultural research and poverty reduction. Food, Agriculture, and the Envelopment Discussion. International Food Policy Research Institute and the Technical Advisory Group on International Agricultural Research, Washington, D.C.
- Hazell,P.(1999). Agricultural growth, Poverty Alleviation and environmental Sustainability:Having IT ALL.
- Hazell, P.(1999). Agricultural growth, Poverty Alleviation and environmental Sustainability: Having it ALL. IFPRI's 2020 Vision Brief, No. 59
- Hussain, I. (2004). Assessing Impacts of Irrigation on Poverty: Approaches, Methods, Case Studies and Lessons, International Water Management Institute (IWMI), BOKU-Sieberdorf-EARO-Arbamintch, Ethiopia.
- Hussain,I .and Hanjra,M.A.(2004). Irrigation and Poverty Alleviation: Review of the Emprical Evidence, Irrigation and Drainage, 53, 1-15.
- Hussain, I and Hanjra, M.A, (2003). Does irrigation water matter for rural poverty alleviation? Evidence from South and South-East Asia. Journal of Water Policy 5(5).PP. 429-442.
- Kijne, J.W. (2001). Lessons learned from the change from supply to demand water management. Water policy, Pp.109-123.
42- Kijne, J.W, and Molden, D. (2003).How do we get more crop from every drop.
[On line] Available from: www. iwmi.org/assessment.
- Luttrell, C. and Quiroz,S.(2007). Understanding and operational sing empowerment. [On line] Available on: Poverty-Wellbeing-net
- Mberengwa,L.R and Van der Merwe M.(n.d ). Holistic and usable empowerment model for poverty reduction. University of Botswana.
 
- Miller, G.T. (2001). Environmental Science working with the earth,8th  ed. Jack carey .pp 549
- Molden, D., Burton,M. and  Bos , M.G.(2007). Performance assessment, irrigation service delivery and poverty reduction: benefits of improved system management. Irrigation and drainage, 56 (2-3):307-320
- Playan, E and Mateos, L. (2006). Modernization and Optimization of irrigation systems to increase water productivity Journal of agricultural management. 8. pp 100-. [On line] available on: www.elsevier.com/locate/agwat.
- Rahaman, M.M, Varis,O. and Kajander , T. (2004). EU Water Framework Directive vs. Integrated Water Resources Management: The Seven Mismatches
International Journal of Water Resources Development, 20 (4): 565-575.
- Raj , P. (2006). Poverty Eradication. Neeru-Meeru. Washington, D.C.
- Regner, J, H., Salman, A.Z., Wolff, H.P. and Al-Karablieh, E (2006). Approaches and impacts of Participatory Irrigation Management (PIM) in complex, centralized irrigation systems-experiences and results from the Jordan Valley. Conference on International Agricultural Research for Development, University of Bonn, October 11-13, 2006.
- Schouten , M  and  Schwartz, K. (2006). Water as a political good: implications for investments. Int Environ Agreements (2006) 6:407–421.
-Shen, D. and Varis, O. (2000) World water vision: balancing thoughts after The 55-55-Hague, Ambio, 34(8): 523-525.
-Schultz, B.(n.d). Water for Food and Sustainable Rural Development in Drought Prone Areas. ICID, the Netherlands
- Smith, L. D. (2004). Assessment of the Contribution of Irrigation to Poverty Reduction and Sustainable Livelihoods. International Journal of Water Resources Development20 (2): 243-257.
- Smith, M.P. (2007).  Defining Sustainability: New Tools for Water Management.
American Water Works Association. Journal, 99(10):20- 23
- Spielman, D.J, (2003). Public Goods, Private Incentives, and Agricultural R&D: Productivity and Poverty in developing country Agriculture. PhD, Faculty of College of Arts &Science of American, American University, Washington, D.C.   
- Takashi, K. (2001). Globalization and Management of Water Resources:
Development Opportunities and Constraints of Diversified Developing Countries. International Journal of Water Resources Development, 17 (4): 481–487.
- UNDP, (2004). Water Governance for Poverty Reduction. Key Issues and the UNDP Response to Millenium Development Goals. [On line] available on: www.undp.org/water.
- UNDP, (2007). The Millenniums development Goals Report. . [On line] available on:
-Varma, S. Verma , S and Namara , R.E.(2006). Promoting micro-irrigation technologies that reduce poverty. Water Policy Briefing Series, 23.
- Verma, S. (2007). IWRM Challenges in Developing Countries: Lessons from India and elsewhere. Water Policy Briefing Series.
- Ward, Ch., Dargought, S., Minasyan, G. and Gambarelli, G. (2005).  Reneging in
- World Bank. (2004). Agriculture Investment Sourcebook. Agriculture and Rural
Development Department, Washington, D.C
- World Bank, (2005). Shaping the Future of Water for Agriculture: A Sourcebook for Investment in Agricultural Water Management. Agriculture and Rural Development Department, Washington, D.C
- World Bank, (2006). Reengaging in Agricultural Water Management: Challenges and Options, Directions in Development Report, Washington, D.C
- World Development,(2001).Attacking Poverty. World development Report 2000/2001.