توان‌سنجی گردشگری شهر هشجین با استفاده از مدل سوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی،گروه مدیریت بازرگانی، اردبیل،ایران

2 مدیریت بازرگانی. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران

10.22034/gahr.2023.412703.1928

چکیده

گردشگری به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان از منابع مهم رونق اقتصادی در اشتغال زایی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش فقر و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب می‌شود. شهر هشجین با دارا بودن پتانسیل‌های طبیعی و مناطق بکر گردشگری، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و شناسایی توان‌ها و محدودیت‌های موجود، نقش موثری در توسعه اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفا نماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهری می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و توصیفی و از نوع پژوهشی_کاربردی می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه استراتژی و راهبرد توسعه‌ی گردشگری، از روش تحلیلی SWOT استفاده شده است. بدین منظور، فهرستی از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدید‌ها تهیه و با تنظیم عوامل استراتژیک ماتریس SWOTاز ان استخراج و رهیافت‌های حاصل از این تجزیه و تحلیل‌ها، به عنوان خط مشی‌های راهگشا در جهت تقویت زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری شهر هشجین ارائه شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که در اولویت اول راهبردهای تهاجمی(so) قرار می‌گیرد. در واقع راهبردهای تهاجمی نشان می‌دهند که با تأکید بر نقاط قوت و فرصت‌ها می‌توان از شدت نقاط ضعف کاسته و تهدیدها را خنثی کرد، و برای تحقق اهداف با بهره‌گیری از این راهبردها، تقویت و افزایش امکانات و خدمات و زیرساخت‌های مواصلاتی و در کنار جاذبه‌ها و منابع گردشگری با هدف جلب رضایت بیشتر گردشگر و ایجاد اشتغال و درآمدزایی پیشنهاد می‌شود، و همچنین ارائه سیاست‌گذاری‌های مناسب در جهت رفع محدودیت‌ها و موانع موجود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Capacity measurement of Hashjin city tourism using SWOT model

نویسندگان [English]

  • qasem zarei 1
  • mahta azizi 2
1 University of Mohaghegh Ardabili , Faculty of Social Sciences, Department of Public Administration and Tourism, Ardabil, Iran
2 Business Management. Faculty of Social Sciences. University of Mohaghegh Ardabili . Ardabil Iran
چکیده [English]

As the world's largest service industry, tourism is one of the important sources of economic prosperity in terms of job creation, foreign exchange earnings, poverty reduction, and increasing social exchange and interaction. With its natural potentials and pristine tourism areas, Hashjin city has the ability to become a tourism hub, which can play an effective role in the development of the national and regional economy with proper planning and identification of existing strengths and limitations. The aim of the current research is to identify the potentials and attractions of urban tourism. The research method in this research is analytical and descriptive and of applied research type. Also, SWOT analytical method has been used to analyze information and provide tourism development strategy. For this purpose, a list of strengths and weaknesses, opportunities and threats has been prepared and by adjusting the strategic factors of the SWOT matrix, it has been extracted and the approaches resulting from these analyzes have been presented as pioneering policies to strengthen the infrastructure and tourism potentials of Hashjin city. The findings of the research show that offensive strategies (so) are the first priority. In fact, offensive strategies show that by emphasizing the strengths and opportunities, the severity of the weaknesses can be reduced and the threats can be neutralized, and in order to achieve the goals by using these strategies, strengthening and increasing the facilities and services and communication and communication infrastructures at the same time Tourism attractions and resources are proposed with the aim of attracting more tourist satisfaction and creating employment and income, as well as providing appropriate policies to remove existing restrictions and obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: strategic planning
  • urban tourism
  • Hashjin city
  • SWOT model
اریان کیا، مصطفی؛ ارزیابی توان گردشگری روستای تاریخی سیف آباد قدیم شهرستان کازرون در راستای توسعه و ارتقای گردشگری پایدار. فصلنامه جفرافیا و روابط انسانی، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21 تیر 1402 صفحه 219-241.
اذرخش، مصطفی و هوشیار، محمود؛ تدوین استراتژی های توسعه گردشگری شهرستان سردشت با رویکرد آمایش سرزمین. فصلنامه جفرافیا و روابط انسانی دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20 .فروردین 1402صفحه 591-607.
بابایی، م.، و سعیدی ا.. (1397). رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و نیات رفتاری گردشگران ورزشی فصلنامه علوم ورزشی، 11 (3)‚ 82-97. .
حیدرزاده، ک.، نجفی، ک.، و حسینی، ع. (1395). تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی گردشگر مقصد و رضایت گردشگران مطالعات مدیریت گردشگری، 12 (40)‚ 115-153.
زنگیآبادی، ع؛ محمدی، ج؛ زیرک باشی،1390، تحلیل گردشگری داخلی شهر اصفهان»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره ،3صص ..292
شهریاری، مرضیه و کوراوند، حسین؛ پژوهش « برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگـری با استفاده از مدل (SWOT)» (مورد مطالعه :روستای زراس شهرستان ایذه، 1401). فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی جلد ،9 شماره ،4 زمستان 1401 ص. 447-459.
الطافی، مصطفی و اسکندری ثانی، محمد و متولی، صدرالدین و جانباز قبادی، غلامرضا؛ شناسایی، تحلیل، رتبه‌بندی معیارهای تأثیرگذار بر گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر شاهرود)، دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 47. تیر 1402صفحه 19-37.
عفیفی، محمد ابراهیم و کلته، مسعود و موغلی، مرضیه؛ ارزیابی و تحلیل عوامل توسعه پایدار گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر ساحلی گمیش تپه)، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری.دوره 12 اسفند 1401؛صفحه 94-75.
فرد آر. دیوید(1379)، مدیریت استراتژیک ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی.
کاظمی، م (1391). تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار»، نشریه جغرافیا و توسعه، شماره ،20صص .32.
کوزهگرکالجی، لطفعلی و نوروزی، علی (1401)؛گردشگری هنری به مثابه رهیافتی نوین در جذب گردشگران. فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره ،5شماره ،1ص .1.
محسنی، ر(1395).گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالشها و راهکارها»، فضای جغرافیایی، شماره 3؛ ص 212-243.
نجفی، اسماعیل و احمدی دهرشید، پارسا؛ ارزیابی پتانسیل گردشگری شهرستان دهگلان با تأکید بر جاذبه‌‌های ژئوتوریسمی. ژئوتوریسمی. مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. ۱۴۰۲; ۴ (1).
یمانی، م.، س. نگهبان، س. رحیمی هرآبادی و م. علیزاده، 1391، زئومورفوتوریسم و مقایسه روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استانهرمزگان). مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری، سال اول، شماره ،1تابستان .88-104 ،.1391
 
Burbano, D. V., Valdivieso, J. C., Izurieta, J. C., Meredith, T. C., & Ferri, D. Q. (2022). Rethink and
reset tourism in the galapagos islands: Stakeholders views on the sustainability of tourism
development. Annals Of Tourism Research Empirical Insights, 3 (2)‚ 1-12.
Kisi, N. 2019. A Strategic Approach to Sustainable Tourism Development Using the A’WOT Hybrid Method: A Case Study of Zonguldak, Turkey, Sustainability, 11, 964, doi: 10.3390/su11040964.
Kitsios, F., Champipi, E., & Evangelos, G. (2016). Cultural and creative industries innovation strategies
for new service development using mcda. Operational Research In Business And Economics, Springer international publishing switzerland.
Kyara, V. C., Rahman, M. M., & Khanam, R., (2022). Investigating the environmental externalities of
tourism development: evidence from tanzania. Heliyon, 8 (6)‚ 1-13.
Oxford English Dictionary, (1989). Oxford University Press, Second Edition
 Shang,W., Qiao,G., Chen, N. 2019. Tourist experience of slow tourism: from authenticity to place attachment – a mixedmethod study based on the case of slow city in China, Asia Pacific Journal of Tourism Research, ISSN: 1094-1665 (Print) 1741-6507 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/rapt20.
Taghvaei, M., Shafaghi, S., & Ghaderi, M.R. (2017). An analysis of regional imbalances in iran: a case
study of north coastal areas. Journal Of The Malaysian Institute Of Planners, 15 (3), 179 – 192
Taghvaei, M., Varesi, H. R., & Narimani, M. (2016). An analysis on effect of urban development planson realization of sustainable development of metropolis of isfahan. Modern Applied Science; 10 (3),1-11.
World Tourism Organization., (2013), "UNWTO Annual Report 2012 ", UNWTO, Madrid.