بررسی و شناخت موانع و محدودیتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه پیام نور

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینان از عوامل ضروری تغییر در یک اقتصاد مبتنی بر بازارند.آنها امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دادو ستد بین بخشهای مختلف با امکانات و اولویتهای متفاوت را تسهیل می سازند. کارآفرینان در بخش کشاورزی با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند.و روش تحقیق مورد بررسی و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این مطالعه 1641 دانشجوی فارغ التحصیل بین سالهای 1380 تا 1384 بوده است. جمعیت نمونه 145 نفر بوده است. قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (95٪) مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل مرتبط با ویژگیهای شخصی و تحصیلی بادیدگاه آنهانسبت به موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی.می باشد. روش تحقیق آن توصیفی، همبستگی و از نوع کاربردی است.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که جنسیت ،محل تولد،وضعیت تأهل، محل سکونت سال فارغ التحصیلی،وضعیت شغلی، سابقه کار، وضعیت استخدام، نوع سازمان نمی تواند تأثیر معنی داری بر دیدگاه فارغ التحصیلان نسبت به موانع کارآفرینی در بخش کشاورزی داشته باشد.نتایج حاصل از آزمون متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که میزان حقوق دریافتی،سن فارغ التحصیل،سابقه اشتغال،میزان نارضایتی، نحوه استخدام ،رشته تحصیلی،شغل پدر رابطه معنی داری با دیدگاه فارغ التحصیلان در رابطه با موانع کارآفرینی در بخش کشاورزی ندارد. یکی از روشهای بکار گرفته شده در این تحقیق تحلیل عاملی بود که نتیجه این روش نشان داد که موانع و مشکلات بخش خصوصی و دولتی و آموزش عالی در عرصه کارآفرینی درهفت عامل برنامه ریزی وپشتیبانی ،نوآوری،عامل مدیریتی،ناهماهنگی سازمانی،سیاست راهبردی،عامل آموزشی و خواستگاه محلی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and recognition of barriers and restrictions of entrepreneurship in agricultural sector

نویسندگان [English]

  • Maryam Delfani 1
  • akbar hosseinpour 2
  • Ali Najafi 1
  • Seyyed Mahmood Hoseini 3
1 Agricultural extension and education group/Islamic Azad University, science and research branch
2 Payame noor university
3 Agricultural extension and education group
چکیده [English]

Entrepreneurs are essential factors in changing a market-driven economy. They provide an efficient and growing use of resources and facilitate the trade between different sectors with different facilities and priorities. Entrepreneurs face a lot of obstacles and problems in the agricultural sector. The research method was studied and the data were collected using a questionnaire. The statistical population of this study was 1641 graduate students between 2001 and 2005. The sample population is 145. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach's alpha (95%). Also, the relationship between independent variables related to personal and educational characteristics in view of the obstacles to entrepreneurship development in agriculture. The research method is descriptive, correlational and applied. The results of the hypothesis test show that gender, place of birth, marital status, place of residence of the graduation year, occupational status, work record, employment status, type of organization can not affect the meaning. You have a view on the graduates' view of the barriers to entrepreneurship in the agricultural sector. The results of the variables test using Spearman correlation coefficient show that the amount of salary, graduation age, employment history, dissatisfaction rate, employment pattern, field of study, Father occupation has a significant relationship with the graduates' view of entrepreneurial barriers Not agriculture sector. One of the methods used in this research was factor analysis. The result of this method showed that the barriers and problems of the private and public sector and higher education in the field of entrepreneurship in the field of planning and support, innovation, management, organizational mismatch, strategic policy, factor Education and local loyalty were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • entrepreneurship education
  • entrepreneurship barriers
  • Agricultural Graduates
  • agriculture sector
1- احمدپورداریانی،م. (1382). موانع کارآفزینی. روزنامه همشهری،پاییز 82 .
2- بی نام،(1384)، کارآفرینی چیست و کارآفرین کیست؟نشریه حیات نو اقتصادی،84 .
3- پرخوان رازلیقی ، م. (1380)، کارآفرینی. مجله کارآفرین (شماره 8) ، صص27-24.
4- حیدری،ا. (1383)، کارآفرینی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران.(شماره 6).
5- رضوی نعمت اللهی،ا. (1384)، کارآفرینی. روزنامه همشهری 30 فروردین.شماره 3677 ،ص10، تهران.
6- مریدی،س. (1379). فرصتها و محدودیتهای کارآفرینی در ایران. نشریه تدبیر ، شماره 109، دی ماه1379.
7- احمد پورداریانی، م.(1379). کارآفرینی، تعاریف، نظریات و الگوها، تهران: نشر پردیس.
8- امیدی نجف‌آبادی، مریم و شهره سلطانی 1385. «کارآفرینی و زنان روستایی»، ماهنامه علمی ترویجی جهاد، شماره 272، صص 56-66.
9- جواهری، فاطمه و سرور قضاتی 1383. «موانع کارآفرینی زنان در ایران: بررسی تأثیر نابرابری جنسی بر کارآفرینی زنان در ایران»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره2.
10- رحیمی،.ح.(1380). «ضرورت آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها»، چکیده مقالات چهل و چهارمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی ـ تحقیقاتی کشور، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
11- رضازاده، حجت الله و ناهید شیخان و محمود احمدپور داریانی 1381. «کارآفرینی در آلمان»، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره 22، دی‌ماه، صص 60-58.
12- سالارزا، ملیتو، اس با همکاری انستیتو صنایع کوچک دانشگاه فیپلین 1376. «مقدمه‌ای به کارآفرینی و تحقیق و توسعه سازمان‌ها و بنگاه‌های کوچک»، ترجمه سیامک نطاق، چاپ اول، تهران: انتشارات بصیر.
13- سعیدی‌کیا، م.( 1382). آشنایی با کارآفرینی، تهران: انتشارات سپاس.
14- صابر، ف.(1382 ). راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان.
15- صابر، ف.(1381 ). راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان.
16- عمادی، محمدحسین و اسفندیار عباسی، 1381. «کارآفرینی در روستا»، جهاد، شماره 251-250، صص 13-6.
17- وارث، ح.( 1378).  «کارآفرینی دولتی»، مجله تحول اداری، خردادماه، صص32-22.
18- Borch,O.j , Forsman,S.(2001),The competitive tools and capabilities of micro firms in the Nordic food sector – a comparative  study, The food sector- Nordic – seminar No. 313, june 2000,NILF- report 2001: 2,As,NILF
 19-Hisrich, R.D. (1992). Toward an organization model for entrepreneurship education. International entrepreneurship conference  proceedings. Dormond, Germany.