تحلیل مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدارشهری مطالعه موردی شهر اسدآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانش آموخته دانشگاه مدیریت قزوین و مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
مدیریت شهری به زبان ساده تمام مراحل پیاده سازی در کالبد واجتماع شهر است .شهر به عنوان پیجیده ترین مصنوع دست بشر نیازمند مدیریت بادارا بودن طیفی ازادراک و پیچیدگی است.امروزه مدیریت شهرها تحول یافته است.شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می شوند.مدیریت شهری نقش مهمی در موفقیت و برنامه ها و طرح های توسعه شهری بر عهده دارند این موضوع بخصوص در ارتباط با توسعه شهری اهمیت می یابد.توسعه پایدارارائه راه حلهایی در مقابل الگو سنتی و کالبدی و اجتماعی،اقتصادی توسعه را شامل میگردد، که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی،تخریب اکوسیتمها،رواج بی عدالتی ها،آلودگی،افزایش بی رویه جمعیت و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانها جلوگیری کند.این پژوهش مفهوم مدیریت شهری،ارتباط میان توسعه پایدار و مدیریت شهری را درشهر اسدآباد مورد برسی قرار می دهد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. با تجزیه و تحلیل سوات ونتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت شهری در دستیابی به پایدار شهر اسدآباد دارای تاثیر مثبت و معنا داری می باشد همینطور همکاری ها و تعامل مدیران شهری در ارتقا شاخص توسعه پایداری شهرتاثیر مثبت و معناداری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

URBAN MANAGEMENT ANYSIS AND LITS ROLE IN SUSTAINABAL URBAN DEVELO PMENNT CASE STUDY OF ASADABAD

نویسندگان [English]

 • siavash morbid mokaram 1
 • Maryam Heidari Kia 2
1 Islam amic azad university
2 Graduated from Qazvin University and University professor
چکیده [English]

Abstract
Urban management is in simple language all the stages of implementation in the city's social network. The city as the most sophisticated artifice of the human being requires complexity and the need for spectrum management. Today, city management has evolved. Cities are being managed for the welfare of more citizens. Urban management plays an important role. In the success and plans of urban development. This issue is particularly important in relation to urban development. The development of solutions to traditional, physical and social patterns, and economic development, includes the development of resources such as the destruction of natural resources , Destruction of ecosystems The prevalence of injustice, pollution, unnecessary population growth and quality decline. This avoids the integration of urban management research, examines the link between sustainable development and urban management in the United States. The research methodology of this descriptive-analytical study and collecting information In the field of library and field studies, Swat's analysis and the results of the research show that urban management has a significant and significant effect in achieving sustainable development in Asadabad. Also, the cooperation and interaction of managers in promoting the index of sustainable development of the city have a positive effect. meaningful. has it

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword : urban management
 • sustainable management
 • city sustainable management
 • Asad abad
 1. افتخاری،رکن الدین و مهدوی،داود،(1385)،راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده ازمدل سوات،دهستان لواسان کوچک،فصلنامه مدرس علوم انسانی،دوره10،شماره 2.
 2. تقی زاده،فاطمه،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی،انتشار شهرداری ها،تهران1385.
 3. حمیده ،ساراونوید پرور،محمدرضا،پایداری در شهرهااز دیروز تا امروزشماره،فصلنامه هفت شهر،1386.
 4. رضویان محمد،محمد تقی(1385)،مدیریت عمران شهری ،انتشارات پیوند نو،چاپ اول،تهران.
 5. رهنمایی،محمد تقی،(1385)،بررسی ناپایدارهای امنیتی کلان شهر تهران براساس شاخص توسعه پایدار شهری،پژوهش های جغرافیا،شماره57.
 6. رهنمایی،محمد تقی،مقاله بررسی ناپایداری های امنیتی کلان شهر تهران براساس شاخص های توسعه پایدارشهری،مجله پژوهش هایشماره57،پاییز،1385.
 7. زیاری،کرامت ا...و همکاران(1392)،برسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابل،نشریه تحقیقات کاربردی در علوم اجتماعی،سال سیزدهم،شماره28.
 8. ستاری و همکاران(1388)،نگرش برمفهوم مدیریت شهری حضرت رسول اکرام در شهر مدینه تجلی زبایی مدیریت شهر در شهر اسلامی،مجله فراسوی مدیریت،سال سوم،شماره10.
 9. سعید نیا،احمد،مدیریت شهری،جلد11،تهران سازمان شهرداری های کشور،1379
 10. صرافی،مظفروهمکاران(1379)،مفهوم و چالش های شهری ،فطلنامه ی مدیریت شهری،شماره2،سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور،تهران.
 11. علوی تبار(1382)،مشارکت در امور شهرها؛جلد اول:برسی الگو مشارکت شهروندان در اداره امور شهر(تجارت جهانی و ایران)،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
 12. فیروزبخت،علی؛ابراهیمی ،رضا؛ربیعی فر،ولی اله ،ساختار اجتماعی-فرهنگی شهربارویکردتوسعه پایدارشهری،مطالعه موردی:شهرکرج،جغرافیا پژوهش و برنامه ریزی شهری.سال سوم،شمارهنهم،1391
 13. کاظمی،سید مهدی،(1378)،ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری،پژوش موردی شهر قم،رساله دکتری،تهران،دانشگاه تربیت مدرس.
 14. کاظمیان،غلام رضاو سعیدی،نوید،امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها،جلددوم،تهران،انتشارات سازمان شهدارهایی کشور.
 15. لطفی،حیدرو همکاران(1388)،مدیریت شهری  جایگاه آن درارتقائ حقوق شهروندان،فصلنامه جفرافیایی انسانی،سال دوم،شماره اول.
 16. مجتهدزاده،غلامحسین(1387)،معنی و مفهوم توسعه پایدار در مناطق شهری،مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار در نواحی شهری تبریز،شهرداری و دانشگاه تبریز.
 17. مرصوعی،نفیسه(1383)،توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهرتهران،فصل نامه پژوهش های اقتصادی،شماره14.