بررسی رابطه توانمندسازی اعضاء تعاونی‌های کشاورزی و تولیدی روستایی و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

توسعه پایدار و مستمر هر کشوری وابسته به پایداری نظام کشاورزی آن است؛ بنابراین، دستیابی به نظام کشاورزی پایدار، یکی از سیاست‌های مهم بخش کشاورزی کشورها است که نه تنها موجبات امنیت غذایی، کسب درآمدهای ارزی و استقلال سیاسی و اقتصادی در سطح کلان را فراهم می‌آورد؛ بلکه در سطح محلی نیز باعث توسعه می‌گردد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تحلیل رابطه توانمندسازی اعضای تعاونی‌های تولیدی روستایی و کشاورزی شهرستان ابرکوه و رعایت اصول کشاورزی پایدار در این شهرستان می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش‌های میدانی به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 3000 عضو تعاونی‌های تولیدی روستایی و کشاورزی منطقه مورد مطالعه می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 05/0، نمونه‌ای به حجم 341 نفر تعیین شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌ تی تک نمونه‌ای و ضریب پیرسون استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بر اساس آزمون های آماری مورد مطالعه نشان می‌دهد که اثرگذاری توانمندسازی جامعه آماری بر رعایت اصول کشاورزی پایدار در شهرستان ابرکوه معنادار و بین این دو متغیر در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between empowerment of agricultural and rural cooperatives and sustainable agriculture ) Case Study: Abarkuh Township)

نویسنده [English]

 • hojat rezaie
Young Researchers and Elite Club, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Sustainable and sustainable development of any country is dependent on the sustainability of its agricultural system. Therefore, achieving a sustainable agricultural system is one of the important policies of the agricultural sector of the countries that not only provides food security, currency earnings and macroeconomic and political independence. Brings, but at the local level will also be developed. The purpose of this study was to analyze the relationship between the Empowerment of Agricultural and rural production in Abarkuh Township. The research method was descriptive-survey That Statistics and information obtained through field methods. Study population included 3,000 member Agricultural and rural production in Abarkuh Township That Using Cochran at the level of 0.05, a sample size of 341 were selected. For data analysis from one sample t-test and Pearson Correlation Coefficient. The results of the research on the basis of statistical tests indicate that the effect of empowerment of the statistical community on observing the principles of sustainable agriculture in the city of Abarkouh is meaningful and there is a significant and direct relationship between these two variables in the level of 99% confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowerment
 • Sustainable agriculture
 • Cooperative
 • Abarkuh Township
 1. آبتین، عبدالعزیز (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی کسب و کارهای کوچک و متوسط، ماهنامه کار و جامعه، شماره‌ی 12، صص 44-58.
 2. ابراهیم زاده، خلیل (1387)، ارزشیابی تعاونی‌های تولید روستایی با تاکید بر نظام بازاریابی، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
 3. احدیان، امید، شاکر اردکانی، رضا (1391)، تقویت مدیریت محلی، راهکاری در جهت توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: محمود آباد اصفهان)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 33، صص 326-311.
 4. ایروانی، هوشنگ، دربان آستانه، علیرضا (1383)، اندازه گیری، تحلیل و تبیین پایداری واحدهای بهره برداری (مطالعه موردی: گندم کاران استان تهران)، مجله‌ی علوم کشاورزی ایران، جلد 35، شماره 1، صص 52-39.
 5. بسحاق، محمدرضا (1390)، تحلیلی بر توسعه‌ی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ازنا)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان دانشکده‌ی جغرافیا و علوم برنامه‌ریزی.
 6. بسحاق، محمدرضا، تقدیسی، احمد، طوسی، رمضان (1391)، ارزیابی تعیین کننده های پایداری در نظام کشاورزی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان مینودشت)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، شماره دوم، صص 130-113.
 7. تقدیسی، احمد، بسحاق، محمدرضا (1389)، چالش‌های کشاورزی و تأثیر آنها بر جمعیت روستایی با تاکید بر تغییرات سطح زیر کشت (مطالعه موردی: دهستان سیلاخور شرقی- شهرستان ازنا)، فصلنامه ی پژوهش‌های روستایی، شماره 2، صص 161-137.
 8. حاجی رحیمی، محمود، ترکمانی، جواد (1382)، بررسی نقش رشد بخش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران (کاربرد الگوی تحلیل مسیر)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 41، صص 90-71.
 9. حسن شاهی، هاجر، ایروانی، هوشنگ، کلانتری، خلیل (1388)، ارزیابی وضعیت سطوح حفظ پایداری نظام زراعی گندم کاران تحت پوشش تعاونی‌های تولید استان فارس، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 2، صص 143-135.

10. حسینی، فرج الله، شریعتی، محمدرضا (1382)، نگرش‌ها و نیازهای آموزشی مروجان، مجله جهاد، سال بیست و سوم، شماره 258، صص 31-25.

11. حیاتی، داریوش، کرمی، عزت ا... (1375)، تدوین شاخصی جهت سنجش پایداری نظام‌های زراعی به منظور کاربرد در پژوهش‌های اقتصادی- اجتماعی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (جلد دوم)، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص 649-634.

12. حیدری ساربان، وکیل (1392)، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان اهر، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال 13، شماره 41، صص 170-155.

13. رضایی مقدم، کورش، کرمی، عزت الله (1385)، ترویج کشاورزی، فقر و کشاورزی پایدار: کاربرد تحلیل مسیر، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 2، شماره 1، صص 55 تا 71.

14. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، فرج زاده، منوچهر، حیدری ساربان، وکیل (1388)، نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: استان اردبیل)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 69، صص 103-87.

15. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1382)، نقش روستا در امنیت غذایی، خلاصه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی، تهران، انتشارات موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، صص 1021-983.

16. سودمند، علی، نصرزاده، مهدی (1386)، توانمندسازی منابع انسانی، گامی بلند در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، جهاد دانشگاهی، مرکز همایش‌های علمی، صص 24-1.

17. صداقتی، محمد (1371)، سیستم‌های کشاورزی پایدار و نقش آن در حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویجی کشاورزی ایران، سازمان ترویج کشاورزی.

18. صیدایی، سید اسکندر، قنبری، یوسف، جمینی، داود، بسحاق، محمدرضا (1392)، سنجش پایداری کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر)، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، شماره 6، صص 106-87.

19. علیپور، حسن، فلاح، ربیع، مقدس فریمانی، شهرام (1387)، دانش و گرایش محققان سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی نسبت به کشاورزی پایدار، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 81، صص 119-110.

20. محدث کسایی، سهیلا (1387)، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان، انتشارات ویرایش.

21. مطیعی لنگرودی، سید حسن، شمسایی، ابراهیم (1386)، توسعه‌ی روستایی مبتنی بر تداوم و پایداری کشاورزی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 22، شماره 2، صص 104-85.

22. نوری، سید هدایت الله، امینی فسخودی، عباس (1386)، سهم توسعه کشاورزی در توسعه روستایی (مناطق روستایی استان اصفهان)، فصلنامه علوم کشاورزی ایران، شماره 2، صص 75-63.

23. وتن، دیوید آلرد، کیماس، کمرون (1383)، تواناسازی کارکنان و تفویض اختیار، ترجمه بدارلدین اورعی یزدانی، چاپ دوم، کرج، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

24. وثوقی، منصور، حبیبی، سونا (1393)، دانش بومی؛ گامی به سوی توسعه روستایی و توانمندسازی روستاییان، مجله مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره دوم، شماره 4، صص 26-9.

 1. Andrews, (2007), the Influence of Empowerment and Job Enrichment on Employee Loyalty in Downsizing Environment, Group Organ Management, p. 57.
 2. Christou, L. (2005), "Agricultural organization debt adjustment: The role of the state. The Agricultural Organization and of the Agricultural Bank of Greece".  Sineteristiki Poria, 17 (2), 232-251.
 3. Coetee, G. K., (2004), Agricultural Development Banks in Africa, the Way Forward, Nairobi, pp. 23-24.
 4. D’Silva, J. L., Man, N., Hayrol Azril. M. S. (2011). "Acceptance of Sustainable Agricultural Practices: The Case of Crop Farmers", American Journal of Agricultural and Biological Sciences, Vol. 6, No. 2, PP. 227- 230.
 5. Daizavandi, S., Ansari, H., & Azkia, M. (2010). "Survey of staff amount from rural cooperatives social and economic performance, Case Study: Mashhad country rural cooperatives". Journal of Jihad (Jihad Ministry Publishing), 21 (2), 63-89.
 6. Den Biggelaar, C. & Suvedi, M. (2000). "Farmers’ Definitions, Goals, and Bottlenecks ofSustainable Agriculture in the North-Central Region", Journal of Agriculture and Human Values, Vol. 17, PP. 347- 358.
 7. Dwettink, K., Singh, J., Buiyens, D., (2004). Psychological Empowerment in the Workplace: Reviewing the Empowerment Effects on Critical Work Outcomes, pp. 20-21.
 8. Evans, E. N., (2003), Liberation Theology, Empowerment Theory and Social Wor Practice with the Oppressed International Social Work, pp. 35-40.
 9. Fazelbaigi, M.M & Yavari GH. R., (2009), "the Role of Cooperatives in Entrepreneurship Development", Ta'avon, Vol. 204- 205, PP. 42-62.
 10. Forrester, (2005), All Teams Are Created Equal: How Employee Empowerment Really Works, Sage, New Berry Park, CA, p. 67.
 11. Gafsi, M., Legagneux, B., Nguyen, G., Robin, P., (2006), "towards sustainable farming systems: Effectiveness and deficiency of the French procedure of sustainable agriculture", Journal of Agricultural Systems, Vol. 90, pp 226-242.
 12. Hansen, E., (2005), "Agricultural development among poor farmers in Soroti district, Uganda: Impact assessment of agricultural technology, farmer empowerment and changes in opportunity structures", Danish Institute for International Studies, Mexico, 19- 21 October, pp1- 10.
 13. Ivens, J., (2010), "Does increased water access empower woman"? Development, pp 23-43.
 14. Karami, E. (1995). "Agricultural Extension: The Question of Sustainable Development in Iran", Journal of Sustainable Agriculture, Vol. 5, No (1/2), PP. 61–72.
 15. Karami, E., Mansoorabadi, A. (2008). "Sustainable Agricultural Attitudes and Behaviors: aGender Analysis of Iranian Farmers", Journal of Environment, Development and Sustainability, Vol. 10, PP. 883-898.
 16. Nepal Human Development Report. (2001). Empowerment- the Enterprise of Development, [online], <http://www.undp.org.np/publication/html/nhdr2001/notes.pdf>, [5/12/2009].
 17. Richardson, D., (2006), the Internal and Rural and Agricultural Development, FAo: Rome, Communication for Development, p. 80.
 18. Sadati, S. A., Shaabanali Fami, H., Asadi, A., Sadati, S. A. (2010). "Farmer’s Attitude on Sustainable Agriculture and its Determinants: A Case Study in Behbahan County of Iran", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Vol. 2, No. 5,PP.422- 427.
 19. Sigler, Honeycutt & Pearson, Christine M. (2000) «Creating an Empowerment Culture: Examine the Relationship between Organizational Culture and Perception of Empowerment», journal of quarterly management, Vol.5: 27-52.
 20. Spreitzer, G. M. (1995). "Psychological empowerment in the workplace: Construct definition, measurement and validation". Academy of Management Journal. Vol. 38, No. 5: 1442- 1465.
 21. Storey, D., (2007), Issues of Integration, Participation and Empowerment in Rural Development: The Case of LEADER in the Republic of Ireland Geography Department and Center for Rural Research, University of Cambridge, pp. 3-6.
 22. Wang F.W., (2005), Study on the Sustainable Development Indicator System and its Application for Evaluation of Regional Agro-ecosystems, Journal of National Resources, p. 443.
 23. Ziaee, M. S., Nargesian, A. and Aibaghi-e Esfahani S., (2008), "The Role of Spiritual Leadership on Human Resource Empowerment in the University of Tehran", Iranian Public Administration, Vol. 1, No. 1, PP. 67-76.