ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی (مطالعه موردی : برند علی دایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد،شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند.ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از داراییهای است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی برند علی دایی در تابستان 1395صورت پذیرفته است.داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از مشتریان پوشاک ورزشی برند علی دایی و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است.در این تحقیق از مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر(1991) و ساسمیتا و سوکی (2015) استفاده شده است. متغیرهای مستقل مدل مفهومی این پژوهش شامل: وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادرک شده، تداعی برند، تصویر برند و متغیر وابسته ارزش ویژه برند است.نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادرک شده، تداعی برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند علی دایی می باشد. و همچنین نشان داده شد که متغیر وفاداری به برند بیشترین تأثیر را بر ارزش ویژه برند داشته و سپس به ترتیب متغیر های تصویر برند،کیفیت ادرک شده، تداعی برند و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Factors Affecting on Brand Equity in Between Customers Sports Wear (Case Study: Brand Ali Daei)

نویسندگان [English]

  • Mehdi karoubi 1
  • Shahla Bahari 2
  • Samira Mohammadi 3
  • jafar Bahari 3
  • Marjan Bazleh 3
1 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
2 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
3 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most valuable assets of any company is its name and its trademark.The most valuable name and brand in the minds of consumers, the company can acquire greater benefits to consumers. The special value of name and Brand is one of the assets which maintains the value of company and will follow the customer's loyalty. present research aimed to Evaluation the Factors Affecting on Brand Equity in Between Customers Sports Wear Brand Ali Daei in the summer of 2016 has been done. The required data for this study with available non-random sampling method from customers of Sports Wear Brand Ali Daei and is collected by questionnaire instrument. Given that the population size is unknown from Cochran formula is used in order to determine the sample size. The sample size of 384 is customers of Sports Wear Brand Ali Daei. This study, in terms of target, applicable and based on collection data, descriptive survey. As well as, from the Spss 16 and Lisrel 8.5 software’s different methods of descriptive and inferential statistics to analyze data and test hypotheses have been used. in this study It has been used David Aaker(1991) and Sasmita and Suki (2015) brand equity model. The independent variables of Conceptual model of this study is including: brand loyalty, brand awareness, Perceived quality, brand association, brand image and the dependent variable is brand equity. Provided results showing that brand loyalty variable has the most effect on brand equity and then respectively brand image, perceived quality, brand association and brand awareness variables effected on brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Image
  • Brand Awareness
  • Brand Association
  • Brand Loyalty
  • Perceived Quality
-         حسینی، سیدمحمود. ابوالفضلی، سیدابوالفضل. و رحیمی هلری، محمد( 1388). "بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول) ". چشم انداز مدیریت،سال 9،شماره 32، صص 28- 9.
-         ایران زاده، سلیمان، رنجبر، آیدا، پورصادق، ناصر (1390). " بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال 2، شماره 3 ، صص 155-172.
-         گیلانی نیا، شهرام. و موسویان، جواد) 1389). " تاثیر وفاداری به به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی ". فصلنامه مدیریت صنعتی، سال5، شماره 14 ، صص 103- 120.
-         سیدجوادین، س. ر. و شمس، ر. (1386). " عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان "، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال 7، شماره 25،صص 96-73.
-         سلطان حسینی، م.، نصر اصفهانی، د.، جوانی، و. و سلیمی، م.(1389)."  تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران "، مجله مدیریت ورزشی، سال3،شماره 9،صص 107-87.
-         ایمانی خوشخو، محمد حسین و حمید ایوبی یزدی،1389،" عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد "، فصلنامه مطالعات گردشگری شماره 13،صص 137-113.
-         دهدشتی شاهرخ، زهره. تقوی فرد، محمدتقی. و رستمی، نسرین) 1389). " مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برندبانکها بر تعهد وفاداری مشتریان ". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 5،شماره 20، صص 89- 69.
-         خاکی، غلامرضا ( 1390). " روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی "، تهران، انتشارات بازتاب.
-         رحیم نیا، فریبرز، فاطمی، زهرا(1391)، بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری درتأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های 5 ستاره مشهد،فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،2(1)، صص73-92.
-         کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ،گری . 1383 ."اصول بازاریابی".ترجمه علی پارسیان، تهران، نشر ادبستان.
-         هاکینز، دل، بست، راجر، کانی، کنث.(1385). رفتار مصرف کننده، تدوین استراتژی های بازاریابی.ترجمه احمد روستا، عطیه بطحایی، تهران، نشر رسا، چاپ اول.
-         حمیدی زاده، محمدرضا ، بلاغی اینالو، محمد حسین، عطایی، مهدی) 1393). " بررسی عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژه برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت (مطالعه موردی: اپراتورهای تلفن همراه) ". فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، دوره 6، شماره 4، صص 755- 772.
-         Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of the Brand Name. New York: The Free Press.
-         Aaker, D (1996). Building Strong Brands. New York: The free Press.
-         Aaker, David A , and Joachimsthaler;(2000), "Brand Leadership", Free Press, New York.
-         Atilgan, Eda, S¸ afak Aksoy and Serkan Akinci, (2005) “Determinants of the brand equity marketing intekkifence & planning”, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 23, No. 3, 2005, pp. 237-248.
-         Bharadwaj, S. G., Varadarajan, R. P. & Fahy, J. (1993). “Sustainable competitive advantage in service industries: A conceptual model and research proposition”, Journal of Marketing, 57 (4), pp. 83-99.
-         Boo, S., Busser, J. & Baloglu, C. (2009). “A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations”, Journal of Tourism Management, 30 (2), pp. 219-231.
-         Chen, A. C. (2001). “Using free association to examine the relationship between the characteristics of brand associations and brand equity”, Journal of Product and Brand Management, 10 (6/7), pp. 439-451.
-         Cobb-Walgren, C.J., Ruble, C.A., Donthu, N. (1995), Brand equity, brand preference, and purchase intent, Journal of Advertising, Vol. 24 No.3, pp.25-40.
-         Delgado, B. E., & Munuera, A. J. L. (2005). Does brand trust matter to brand equity? The Journal of Product and Brand Management, 14(3), 187–196.
-         Farquhar, Peter H. (1989), "Managing Brand Equity", Marketing Research, 1, 24-33.
-         Hong-Bumm Kim, Woo Gon Kim, & Jeong A. An. (2003). The effect of consumer-based brand equity on firms’ financial performance. Journal of Consumer Marketing, 20 (4), 335-351.
-         Keller, K.l. (1993). Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57, 1-22.
-         Keller, K.L. (1999). Managing brands for long time: Brand reinforcement and revitalization strategies. California Management Review , 41 (3), 102-124.
-         Keller,k. l. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (2nd ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
-         Keller, K.L. (2008). Strategic Brand Management - building, Measurig, and Managing Brand Equity (Third ed.). United States: PEARSON - Prentice Hall.
-         Konecnik, M. & Gartner, W. C. (2007). “Customer-based brand equity for a destination”, Annals of Tourism Research, 34 (2), pp. 400-421.
-         Kim, Kyung Hoon.; Kim, Kang Sik.; Kim, Jong Ho., & Kang, Suk Hou. (2008). Brand equity in hospital marketing. Journal of Business Research, 61, 75–82.
-         Kayaman, Ruchan., & Arasli, Huseeyin. (2007). Customer based brand equity: evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, 17(1) ,92-109.
-         Lassar, W., Mittal, B., & Sharma, A. (1995). Measuring consumerbased brand equity, Journal of Consumer Marketing, 12(4), 4–11.
-         Orth, U. R. & Green, M. T. (2009). “Consumer loyalty to family versus non-family business: The role of store image, trust and satisfaction”, Journal of Retailling and Consumer Service, pp. 1-12.
-         Pouromid, B. Iranzadeh, S. (2012). The evaluation of the factors affects on the brand equity of Pars Khazar household appliances based on the vision of female consumer, Middle-East Journal of Scientific Research, 12 ( 8), 1050- 1055.
-         Rio, A., Vazquez, R. & Iglesias, V. (2001). “The effects of brand associations on consumer response”, Journal of Consumer Marketing, 1 (5), pp. 410-425.
-         Rundle. The. & R. Benett.(2002). A Brandfor All seasons. Journal of product and  Tourism Management, 26, 549 – 560.
-         Rubio, N., Oubiña, J. Villaseñor, N. (2014). Brand awareness–brand quality inference and consumer’s risk perception in store brands of food products, Food Quality and Preference, 32, 289-298.
-         Sun, Lucia (Bongran)., &. Ghiselli,. Richard F.(2010).Developing a Conceptual Model of Brand Equity in the Hotel Industry Based on Aaker’s Perspective, Journal of Quality Assurance in Hospitality& Tourism, 11,147–161.
-         Sasmita ,J . Suki ,N. M. (2015). Young consumers’ insights on brand equity,International Journal of Retail & Distribution Management, 43 ( 3 ), 276 – 292.
-         Tong,  X.  Hawley,  J.M.  2009.  Measuring  customer-based  brand  equity:  Empirical evidence  from  the  sportswear  market  in  China.  Journal  of  Product  &  Brand Management. 18(4): 262-271.
-         Xu, Bill Jing., & Chan, Andrew. (2010). A conceptual framework of hotel experience and customer-based brand equity some research questions and implications, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(2), 174-193.
-         Zeithaml, V.A. (1988), Consumer perceptions of price, quality, and value: a meansend model and synthesis of evidence, Journal of Marketing, 52 (3). 2-22.