ارزیابی نگرش کارشناسان بر موانع توسعه روستایی (مطالعه موردی: استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت منابع طبیعی پایه و جهت بخشیدن به تحولات تکنولوژی و نهادی، به ترتیبی که نیازهای نسل های کنونی و آینده بشریت را به صورت مستمر و پایدار تامین نماید به عنوان یکی از جنبه های رشد و توسعه ی روستایی مطرح است. روستا نشینی شکل ویژه ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در ایران می باشد که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی تداوم یافته است. توسعه روستایی از جمله مباحث مهم در توسعه هر کشور محسوب می شود. از این رو اولویت آن در برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی بسیار مهم است. در این مطالعه با بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه روستایی استان البرز ( عوامل اقتصادی، سیاسی و نهاد های برنامه ریزی)، شاخص های توسعه روستایی تعیین و دلایل عدم توسعه یافتگی روستاهای استان البرز، با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق پرسشنامه مطرح خواهد شد. بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، از میان شاخص های مورد مطالعه در مورد موانع توسعه روستایی استان البرز، مولفه اقتصادی سیاسی و امور برنامه ریزی دارای بیشترین تاثیر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of experts ' attitude on barriers to rural development ( case study : alborz province )

نویسندگان [English]

  • mandana jahanshiri 1
  • hamid jalalian 2
1 tehran university
2 kharazmi university
چکیده [English]

sustainable development means the management and conservation of natural resources and to give rise to technological and institutional transformations , in order to provide the needs of present generations and the future of humanity as one aspect of the development and development of the country . abstract providing a special form of human establishment and livelihood is a significant manifestation of economic and social life in iran , that has persisted in more and more lasting military over the centuries . rural development is one of the most important issues in the development of each country . hence , its priority in socio - economic development programmes is very important . in this study , the factors influencing factors affecting rural development of alborz province ( economic , political and environmental factors ) , rural development indicators and reasons for the non - development of alborz province villages will be analyzed using descriptive - analytical method and questionnaire . according to the results of the present study , the political economic component and planning tasks have the greatest impact among indices studied in alborz province 's rural development .

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • barriers of rural development
  • development indicators
  • Alborz
آسایش، حسین، 1374. نقش سرنوشت ساز روستا در توسعه اقتصاد ملی، ماهنامه جهاد، شماره  175   
پژوهشکده سوانح طبیعی معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،1388 ارزشیابی اجرای طرح هادی روستایی
حسینی ابری،1380. مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، چاپ اول،انتشارات دانشگاه اصفهان.
رضائیان، علی، 1379.  اصول مدیریت، چاپ اول تهران، سمت.
سعیدی، عباس1379 . مبانی جغرافیای روستایی، چاپ سوم، انتشارات سمت.
سعیدی، عباس،1388. الگوهای خدمات رسانی روستایی، معاونت عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شفیعی، حسن،1379. مدیریت در سطح محلی و توسعه پایدار، مدیریت شهری، شماره 4 ، وزارت کشور.
صیدایی، سیداسکندر،1387.  برنامه ریزی روستایی در ایران، چاپ اول، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
طالب، مهدی ،1376. مدیریت روستایی در ایران، چاپ اول،؛ انتشارات دانشگاه تهران.
طاهری، ابوالقاسم، حکومتهای محلی و عدم تمرکز، انتشارات قومس، تهران، 1370
مطیعی لنگرودی، حسن، 1382. برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران، چاپ اول، جهاد دانشگاهی مشهد.
موسسه توسعه روستایی ایران 1382، منشور کنگره توسعه روستایی، همایش توسعه روستایی؛ چشم اندازها و چالش ها.
موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری های ودهیاری های کشور، 1387. منابع مالی و درآمدی دهیاری های کشور، از سری کتابهای سبز دهیاری ها
مهدوی، مسعود، 1381. مدیریت روستایی، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد(برگرفته از کتاب مدیریت)
تحول سازمانی محمد تسلیمی، دانشگاه تهران.
 مهدوی، مسعود، 1384. دهیاری ها، تجربه ای دیگر درمدیریت روستاهای ایران(نمونه موردی: دهیاری های استان آذربایجان غربی)، پژوهش های جغرافیایی، شماره 53 .
نوذرپور، علی ، 1382. دهیاری ها و مدیریت روستایی، متن مصاحبه، ماهنامه دهیاری ها شماره 1