بررسی و شناخت بیوماس با تاکید بر مکانسیم‌های تولید بیوگاز به عنوان انرژی پاک با رویکرد توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترا گروه جغرافیا ,واحد نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامی ,نجف آباد ایران

چکیده

با توجه به نیاز توسعه کشورها میزان به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در کشورهای جهان رو به افزایش بوده، بطوریکه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی مصرف انرژی محسوب می‌شود، با توجه به پایان‌پذیری انرژی‌های فسیلی و آلودگی‌های زیست محیطی و پایین آمدن ظرفیت تولید این نوع سوخت‌ها در جهان و حتی در ایران جستجوی منابع جایگزین به لحاظ اقتصادی مهم می‌باشد. انرژی‌های تجدید پذیر انواع گوناگونی دارند که از محدوده انرژی خورشیدی گرفته تا انرژی زمین گرمایی را شامل می‌شوند. یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است. این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن، سازگار با محیط زیست است. منابع انرژهای بیوماس می‌توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوخت‌های گازی یا مایع با توجه به نیاز بخش‌های مختلف جامعه تبدیل شوند. منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می‌آید اطلاق می‌شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت لایه‌های متمرکز در جهان یافت می‌شود بیشتر به صورت پراکنده هستند و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجم‌های بالا قابل ملاحظه است. از سوی دیگر حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات زیانبار فعالیت‌های اقتصادی بر شرایط محیطی زندگی انسان‌ها در چارچوب مفهوم توسعه پایدار، تغییر در نوع نگرش به تخصیص منابع و دستیابی به حداکثر کارآیی اقتصادی را طلب می‌نماید. مطالعه حاضر ضمن بررسی مکانیسم‌های ایجاد بیوگاز، نشان می‌دهد که با بکار بردن مستقیم این گاز میتوان طیف وسیعی از صنایع و سیستم‌های موجود را راه اندازی کرد و موجب صرفه جویی منابع با ارزش سوختهای فسیلی نظیر نفت و گاز و غیره شد. لذا با توسعه نیروگاههای بیوگازی، ضمن اثرات قابل توجه اقتصادی و اجتماعی، معضلات محیط زیست شهری کمتر خواهد شد و دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار شهری آسان‌تر خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and recognition of biomass with emphasis on biogas production as clean energy with sustainable urban development approach.

نویسندگان [English]

  • haniyeh tavakoli
  • elahe kenarkohie
PhD student, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

Considering the need for developing countries, the use of renewable energy in the countries of the world has been increasing, as one of the indicators of energy development, considering the end of fossil fuels and environmental pollution and the decline in production capacity of this type of fuels in the world. And even in Iran, searching for alternative sources is important economically. Renewable energies range from solar energy to geothermal energy. One of the most renewable energy sources of biomass is renewable energy. This energy, in addition to being renewable, is environmentally friendly. Biomass energy sources can be converted into electrical energy or as energy carriers such as gas or liquid fuels, according to the needs of different sectors of the community. Biomass energy sources are generally derived from materials from plants and living organisms. Unlike most common fossil fuels that are found in the world's most concentrated layers, biomass energy sources are more dispersed, resulting in the accumulation of biomass energy sources in high volumes. On the other hand, protecting the environment and reducing the harmful effects of economic activities on the environmental conditions of human life in the context of the concept of sustainable development, changing the attitude towards resource allocation and achieving maximum economic efficiency. The present study, while investigating the mechanisms of biogas production, shows that by directly using this gas, a wide range of existing industries and systems can be launched, saving valuable resources of fossil fuels such as oil and gas and so on. Therefore, with the development of biogas plants, while having significant socio-economic impacts, urban environmental problems will be less and achieving the goals of sustainable urban development will be easier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Biomass"
  • "clean energy"
  • "sustainable development"
  • "biogas"
- امین صالحی، ف.، عبدلی، م.ع.(1388)، ضرورت توسعه نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارت بیوگاز سوز در کشور، نشریه انرژی ایران، سال 12، شماره 30.
- اﺣﻤﺪﭘﻮر، ا. (1393)، ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﭘﺎک و ﮐﺎرآﻣﺪ.
- باوفا، م،(1390)، ارزیابی فمن آوری‌های گازساز جهمت تولید پراکنده انرژی از منابع زیست توده در نقاط دور افتاده، دومین همایش بیوانرژی ایران )بیوماس و بیوگاز(، تهران، ایران.
- پاگ، سوریک (1383)، شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، مترجم محرم نژاد، ناصر، حداد تهرانی تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری.
- ثقفی، م (1382)، انرژیهای تجدیدپذیر نوین، انتشارات دانشگاه تهران.
- زرگرزاده، م.، شیخ احمدی، ا، (1386)، بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر برای تولید انرژی الکتریکی.
- سرمستی امامی.محمدرضا، (1389)،  "بیوگاز و محیط زیست"، نخستین همایش بیوانرژی ایران،مهرماه.
- شفقت، روزبه و همکاران (1391)،" ارزیابی مقایسه ای جهت انتخاب بهترین روش برای تولید برق از زباله در استانهای شمال کشور"، اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند.
- عباسپور، م (1386)، انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار، جلد دوم،تهران: موسسه انتشارات علمی‌دانشگاه صنعتی شریف.
- علی زاده، غلامرضا (1380)، بیوگاز و ضرورت توسعه آن در ایران از دیدگاه اقتصادی.
- یاری، علیرضا و فخر (1391)، فرشته،"معرفی بیوگاز به عنوان یک منبع انرژی حاصل از مدیریت جامع پسماندهای روستایی"،اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند.
-Ministry of new and renewable energy (2011) Booklets on renewable energy. MNRE. http://mnre. gov.in/re-booklets.htm.
-Nagar BRT, Tietjen C (1978) A status report on the use of biogas technology for increasing fuel and soil productivity. J Sci Ind Res 37:445–448
-RESAP (Eurelectric Renewables Action Plan) (2011) Biomass 2020: Opportunities, Challenges and Solution.
-Ministry of new and renewable energy (2011) Booklets on renewable energy. MNRE. http://mnre. gov.in/re-booklets.htm.
-Khandelwal, K.C.; Mahdi, S.S (1989) Biogas Technology: A Practical Handbook (Volume I). Tata McGraw-Hill Publishing, Company Limited, New Delhi.
- Burger, J. A. 2002. “Soil and Long-Term Site Productivity Values,” pp. 165–189 in Bioenergy from Sustainable Forestry: Guiding Principles and Practices.
-De La Torre Ugarte, D. G., M. E. Walsh, H. Shapouri, and S. P. Slinsky. 2003. The Economic Impacts of Bioenergy Crop Production on U.S. Agriculture. U.S. Department of Agriculture, Office of the Chief Economist, Office of Energy Policy and New Uses. Agricultural Economic Report No. 816.
-Cao, S., & Li, C. (2011). The exploration of concepts and methods for low-carbon eco-city planning. Procedia Environmental Sciences, 5, 199-207.
-Shahbaz, M., & Lean, H. H. (2012). Does financial development increase energy consumption? The role of industrialization and urbanization in Tunisia. Energy policy, 40, 473-479.