تحلیل سنجش میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بیجار با مدل HDI و مدل رتبه اندازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه

چکیده

نخستین گام درارزیابی نا برابری های فضایی روستایی شناخت ،دقیق ادبیات این حوزه و تبع آن،تبیین و تحلیل شاخص های توسعه پایدار روستایی است در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان بیجار واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانیو خدمات،محابرات و ارتباطات) پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه و مدل HDI است که برای سنجش میزان تعدل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، بر اساس مدل رتبه –اندازه این پژوهش 728 /R= می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان بیجار بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ، همچنین بر اساس مدل شاخص توسعه انسانی HDI به بررسی شاخص های انسانی دهستان های شهرستان بیجار پرداخته شد که به ترتیب دهستان کرانی،بابارشانی، خسروآباد، حومه،نجف آباد، خورخوره،سیاه منصور، پیرتاج، گرگین،سیلتان رتبه های اول تا یازدهم از لحاظ توسعه یافتگی هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the development rate of Bijar Rural Districts with the HDI model and rank-size model

نویسندگان [English]

  • saadi salehi 1
  • parstoo lotfie 2
1 Univeresity
2 University
چکیده [English]

The first step in the assessment of rural spatial inequalities is recognition, precision of the literature of this area and its consequence, the explanation and analysis of indicators of sustainable rural development. In this regard, the present res

1-بابایی فر، اسدالله (1389) توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران، مجله رفاه اجتماعی، . تابستان 1389 ، شماره37
 2-بدری، س. ع. و اکبریان رونیزی ، س. ر(1385). مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای مورد: شهرستان اسفراین. جغرافیا و توسعه،4 پیاپی(7)5-25
3-زیاری، کرامتالله (1379). سنجش درجه توسعه یافتگی در استان های ایران، فصلنامه علوم . اجتماعی، شماره 16 ، پاییز و زمستان 13،19
4-خاکپور، براتعلی ،باوانپور، علیرضا(1389)  بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای . اسلامی، چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیدانان جهان اسلام، فروردین، 1389
5-سرواس، جان(1384)، دگرگونی در نظریه های ارتباطات و توسعه و پیامدهای آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی ارتباطی، ترجمه علیرضا پاکدهی، فصلنامه رسانه، زمستان . 1384، شماره 64،ص 43
6-مولانا، حمید )1387)، اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی، ترجمه حسین برجیان، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.35
7-مرادی، علیرضا و محمد صادق افراسیابی)1392)، ارتباطات و توسعه )مجموعه مقالات(، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
Sachiko Facade, Parr (2001), "Indicators of Human Development Rights Overlaps, Differences and What about the Human Development Index?”, Statistical Journal of the United Nations, ECE/8, PP. 239-248