تحلیلی برنقش مهاجرت در ایجاد آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی شهر الوند در استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیرآموزش و پرورش

چکیده

چکیده
رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل جمعیت در عصر حاضر،معلول جابجایی و مهاجرت فزاینده به مناطق شهری می باشد.شهرهای صنعتی به علت وجود فرصتهای اشتغال از مقاصد مهم مهاجرین محسوب می شود. تمرکز مردمی با زمینه های اقتصادی و فرهنگی متفاوت از یک سو و فقدان آمادگی مدیریت و برنامه ریزی شهری در پاسخگویی به نیازهای خدماتی از سوی دیگر، با ایجاد فشار روانی به ساکنین و بروز جرائم و آسیبهای اجتماعی می گردد پژوهش حاضر نیز با رویکرد فوق و بصورت توصیفی- تحلیلی عوامل موثر در ایجاد مهاجرت در فضاهای جغرافیایی از جمله روستاها و شهرها را از ابعاد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.در این راستا رشد مصادیق آسیب‌های اجتماعی در محدوده مورد مطالعه را از سال 1385-1390 در رابطه با رشد و افزایش جمعیت مطابق سرشماری 1385-1390 مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.متغییرها با توجه به فراوانی در شهر الوند و اهمیت آن‌ها در مقوله اجتماعی،انتخاب شده‌اند که به بعد کیفی و کمی آن‌ها پرداخته شده است.از آزمون همبستگی جهت رابطه متغییرها استفاده شده که در نهایت به تجزیه و تحلیل پرداخته شد.در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spssرابطه ی بین متغییر ها ارزیابی شد که بین جمعیت و آسیب های اجتماعی از قبیل سرقت ،طلاق،و مواد مخدر رابطه ی معنی داری وجود دارد و مستقیم می باشد .یعنی با افزایش جمعیت در روند مهاجرپذیری شهری این موارد نیز افزایش دارد.که در نتیجه فرضیه ی ما تایید گردید.در پایان، با توجه به یافته‌ها در شهر الوند راهکارها و پیشنهادات برای بهبود شرایط ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Impact of Immigration on Social Damage (Case study: Alvand city in Qazvin province)

نویسنده [English]

  • aliakbar jafarloo
dabir
چکیده [English]

Abstract
The rapid growth and disproportionate distribution of population in the present age is due to the increasing displacement and migration to urban areas. Industrial cities are considered as important destinations for immigrants due to employment opportunities. The concentration of people with different economic and cultural backgrounds, and the lack of preparedness for urban management and planning in responding to service needs on the other hand, is causing a psychological pressure on residents and the occurrence of crime and social harm. The present study, with the above-mentioned approach and descriptive-analytical, has examined and analyzed the factors that affect migration in geographical spaces, including villages and cities, from the economic, social and cultural dimensions
In this regard, growth has analyzed and analyzed the social damage in the study area from 1385-1390 in relation to population growth and population according to the census of 1385-1390. Variables vary according to the abundance in Alvand city and their importance in the category Social, have been selected. In the correlation test, a correlation test has been used for the analysis of the variables. Finally, the relationship between variables was evaluated using the spss software. There is a significant relationship between population and social damage, such as robbery, divorce, and drugs, and direct . Ie the increasing population in the urban immigration cases has increased
Which was confirmed by our hypothesis. In the end, according to findings in the city of Alvand, solutions and suggestions for improving the conditions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: social harm
  • migration
  • unbalanced distribution
  • Alvand city
آزاد ارمکی.تقی و  بهار. مهری،1377، بررسی مسائل اجتماعی، تهران، موسسه نشر جهاد. 
آسایش. حسین ،1375، برنامه ریزی روستایی در ایران، انتشارات پیام نور، چاپ دوم، تهران. 
باستانی. سوسن و ساعی مهر. منیره،1386، سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ: مورد شهر تبریز ،مجله جامعه شناسی ایران ،8 (1)،167-136. 
ربانی. رسول ،1385، جامعه شناسی شهری: اصفهان، انتشارات دانشگاه تهران. 
رهنمایی. محمد تقی و محمد پور. صابر،1389، تحلیل نقش مهاجرت در زمینه سازی برای پیدایش آسیبهای اجتماعی شهرنشینی شتابان در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی،1(3)، صص 175-157. 
زنگی آبادی. علی. و مبارکی.امید، 1390،بررسی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی شهر تبریز و پیامدهای آنمطالعه موردی (محلات احمد آباد،کوی بهشتی،خلیل آباد)،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،صص08-76. 
سالنامه آماری استان قزوین،1390، دفتر آمارو اطلاعات- مرکزمهندسیاطلاعات، معاونت برنامهریزیاستانداریقزوین. 
علاءالدینی. پویا و امامی. یحیی،1384، جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،صص 82-1. 
علی اکبری. اسماعیل،1383، توسعه شهری و آسیبهای اجتماعی در ایران، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 84، صص 96-94. 
قاسمی سیانی. محمد،1388، پیامدهای مهاجرت روستا شهری نیل جوان روستایی، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه ،صص 165-145. 
محسنی. رضا علی،1388، اولویت بندی آسیبها و مسائل شهری در ایران: مطالعه موردی شهر گرگان، پژوهش نامه علوم اجتماعی، صص 24-32. 
مرکز آمار ایران، سرشماری نجومی مسکن سال 1385- درگاه آمار ایران www.sci.org.ir.
مهدوی.مسعود و قدیری معصوم. مجتبی و محمدی یگانه. بهروز،1383، نقش عوامل جغرافیای طبیعی در ناپایداری و مهاجرتهای روستایی استان زنجان، پژوهشهای جغرافیایی، صص 222-205. 
مهندسین مشاور شارمند ،1380، طرح هادی شهر الوند.
وثوقی، منصور( 1384)، جامعه شناسی روستایی ، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور. 
 
Gerda,r.wekerle and Carolyn whitz man, (1998), safcities,Guidelines for planning, design,and management,newyork.
Guerrero,G. (2005), social problems.oxford university press.
http://www.alvandbus.ir.
 Undp, (2000),migration in third world,Uk.